Warning: Declaration of AriDocsViewerContentPlugin::replaceCallback($attrs, $content) should be compatible with AriMambotBase::replaceCallback($attrs) in /home/glogow/domains/gminaglogow.pl/public_html/archiwum/plugins/system/aridocsviewer/aridocsviewer.php on line 113

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/glogow/domains/gminaglogow.pl/public_html/archiwum/libraries/cms/application/cms.php on line 464
Uchwały
  • 1S.jpg

  


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/glogow/domains/gminaglogow.pl/public_html/archiwum/components/com_jevents/libraries/dbmodel.php on line 147

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/glogow/domains/gminaglogow.pl/public_html/archiwum/components/com_jevents/libraries/dbmodel.php on line 147
Brak wydarzeń

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/glogow/domains/gminaglogow.pl/public_html/archiwum/templates/ugglogow2018_v1_3_5/functions.php on line 194

Uchwały

Uchwały Rady Gminy

Sesja z dnia 24 czerwca 2019 r.

Załączniki:
Pobierz plik (Protokoły_głosowań_z_XI_sesji_RGG.pdf)protokoły głosowań z XI sesji Rady Gminy Głogów[ ]3059 kB
Pobierz plik (uchwała_nr_XI.80.2019.pdf)Uchwała Nr XI/80/2019[w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głogów]5795 kB
Pobierz plik (uchwała_nr_XI.81.2019.pdf)Uchwała Nr XI/81/2019[zmian budżetu i w budżecie Gminy na 2019 rok]6323 kB
Pobierz plik (uchwała_nr_XI.82.2019.pdf)Uchwała Nr XI/82/2019[w sprawie określenia stawki opłaty za pojemnik z odpadami komunalnymi]479 kB
Pobierz plik (uchwała_nr_XI.83.2019.pdf)Uchwała Nr XI/83/2019[w sprawieokreślenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty]326 kB
Pobierz plik (uchwała_nr_XI.84.2019.pdf)Uchwała Nr XI/84/2019[w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Głogów w sprawie wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego]517 kB
Pobierz plik (uchwała_nr_XI.85.2019.pdf)Uchwała Nr XI/85/2019[w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych]838 kB
Pobierz plik (uchwała_nr_XI.86.2019.pdf)Uchwała Nr XI/86/2019[w sprawie bezprzetargowego zawarcia kolejnej umowy dzierżawy części działki nr 420/3 w Wilkowie]592 kB

Sesja z dnia 12 czerwca 2019 r.

Załączniki:
Pobierz plik (Protokoły_głosowań_z_X_sesji_RGG.pdf)protokoły głosowań z X sesji Rady Gminy Głogów[ ]1259 kB
Pobierz plik (uchwała_nr_X.77.2019.pdf)Uchwała Nr X/77/2019[w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Głogów wotum zaufania]213 kB
Pobierz plik (uchwała_nr_X.78.2019.pdf)Uchwała Nr X/78/2019[w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem Wójta z wykonania budżetu Gminy Głogów za 2018 rok]237 kB
Pobierz plik (uchwała_nr_X.79.2019.pdf)Uchwała Nr X/79/2019[w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Głogów za 2018 rok]291 kB

Sesja z dnia 22 maja 2019 r.

Załączniki:
Pobierz plik (Imienny_wykaz_głosowania_IX_sesja.pdf)Imienny wykaz głosowania z IX sesji Rady Gminy Głogów[ ]7573 kB
Pobierz plik (Uchwała_nr_IX.56.2019.pdf)Uchwała Nr IX/56/2019[zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głogów]6298 kB
Pobierz plik (Uchwała_nr_IX.57.2019.pdf)Uchwała Nr IX/57/2019[zmian budżetu i w budżecie Gminy na 2019 rok]10990 kB
Pobierz plik (Uchwała_nr_IX.58.2019.pdf)Uchwała Nr IX/58/2019[ustalenia diety dla sołtysów]754 kB
Pobierz plik (Uchwała_nr_IX.59.2019.pdf)Uchwała Nr IX/59/2019[ustalenia diet dla radnych i zwrotu kosztów podróży]899 kB
Pobierz plik (Uchwała_nr_IX.60.2019.pdf)Uchwała Nr IX/60/2019[szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, tworzenia komitetów tych inicjatyw, promocji oraz wymogów formalnych, jakim muszą odpowiad składan projekty]1155 kB
Pobierz plik (Uchwała_nr_IX.61.2019.pdf)Uchwała Nr IX/61/2019[przyjęcia sprawozdania z realizacji „Rocznego programu współpracy Gminy Głogów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawo działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok”]3136 kB
Pobierz plik (Uchwała_nr_IX.62.2019.pdf)Uchwała Nr IX/62/2019[zmiany uchwały Rady Gminy Głogów w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Głogów]276 kB
Pobierz plik (Uchwała_nr_IX.63.2019.pdf)Uchwała Nr IX/63/2019[zmiany uchwały Rady Gminy Głogów w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów]870 kB
Pobierz plik (Uchwała_nr_IX.64.2019.pdf)Uchwała Nr IX/64/2019[uchylenia uchwały w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów]477 kB
Pobierz plik (Uchwała_nr_IX.65.2019.pdf)Uchwała Nr IX/65/2019[wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego]936 kB
Pobierz plik (Uchwała_nr_IX.66.2019.pdf)Uchwała Nr IX/66/2019[powołania komisji do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Kierownika Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Krzepowie]608 kB
Pobierz plik (Uchwała_nr_IX.67.2019.pdf)Uchwała Nr IX/67/2019[odwołania Skarbnika Gminy Głogów]514 kB
Pobierz plik (Uchwała_nr_IX.68.2019.pdf)Uchwała Nr IX/68/2019[powołania Skarbnika Gminy Głogów]434 kB
Pobierz plik (Uchwała_nr_IX.69.2019.pdf)Uchwała Nr IX/69/2019[ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Głogów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku]1380 kB
Pobierz plik (Uchwała_nr_IX.70.2019.pdf)Uchwała Nr IX/70/2019[ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Głogów]1449 kB
Pobierz plik (Uchwała_nr_IX.71.2019.pdf)Uchwała Nr IX/71/2019[przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Serbach poprzez likwidację oddziałów przedszkolnych]712 kB
Pobierz plik (Uchwała_nr_IX.72.2019.pdf)Uchwała Nr IX/72/2019[przekształcenia Publicznego Przedszkola w Serbach, ul. Główna 63 poprzez zmianę jego siedziby]720 kB
Pobierz plik (Uchwała_nr_IX.73.2019.pdf)Uchwała Nr IX/73/2019[utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Serbach oraz nadania Statutu]2054 kB
Pobierz plik (Uchwała_nr_IX.74.2019.pdf)Uchwała Nr IX/74/2019[zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury: Gminnego Ośrodka Kultury w Przedmościu oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Przedmościu]1688 kB
Pobierz plik (Uchwała_nr_IX.75.2019.pdf)Uchwała Nr IX/75/2019[zmiany uchwały w sprawie przyjęcia programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów]887 kB
Pobierz plik (Uchwała_nr_IX.76.2019.pdf)Uchwała Nr IX/76/2019[gotowości do udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości przy ul. Tęczowej 10 w Ruszowicach, w wypadku przeznaczenia jej na cele działalności sakralnej]687 kB

Sesja z dnia 28 marca 2019 r.

Załączniki:
Pobierz plik (Imienny_wykaz_głosowania_VIII_sesja.pdf)Imienny wykaz głosowania z VIII sesji Rady Gminy Głogów[ ]6168 kB
Pobierz plik (Uchwała_nr_VIII.39.2019.pdf)Uchwała Nr VIII/39/2019[zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głogów]6318 kB
Pobierz plik (Uchwała_nr_VIII.40.2019.pdf)Uchwała Nr VIII/40/2019[zmian w budżecie Gminy na 2019 rok]11257 kB
Pobierz plik (Uchwała_nr_VIII.41.2019.pdf)Uchwała Nr VIII/41/2019[niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego]494 kB
Pobierz plik (Uchwała_nr_VIII.42.2019.pdf)Uchwała Nr VIII/42/2019[ustalenia diet dla radnych i zwrotu kosztów podróży]881 kB
Pobierz plik (Uchwała_nr_VIII.43.2019.pdf)Uchwała Nr VIII/43/2019[ustalenia diety dla sołtysów]460 kB
Pobierz plik (Uchwała_nr_VIII.44.2019.pdf)Uchwała Nr VIII/44/2019[ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym]797 kB
Pobierz plik (Uchwała_nr_VIII.45.2019.pdf)Uchwała Nr VIII/45/2019[ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych]644 kB
Pobierz plik (Uchwała_nr_VIII.46.2019.pdf)Uchwała Nr VIII/46/2019[regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Głogów]5572 kB
Pobierz plik (Uchwała_nr_VIII.47.2019.pdf)Uchwała Nr VIII/47/2019[szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów]2634 kB
Pobierz plik (Uchwała_nr_VIII.48.2019.pdf)Uchwała Nr VIII/48/2019[określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów]1628 kB
Pobierz plik (Uchwała_nr_VIII.49.2019.pdf)Uchwała Nr VIII/49/2019[przyjęcia sprawozdania z realizacji w latach 2016 – 2018, Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2016 – 2019 dla Gminy Głogów]2811 kB
Pobierz plik (Uchwała_nr_VIII.50.2019.pdf)Uchwała Nr VIII/50/2019[przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Głogów w 2019 roku]2020 kB
Pobierz plik (Uchwała_nr_VIII.51.2019.pdf)Uchwała Nr VIII/51/2019[nadania nazwy ulicy w miejscowości Szczyglice]775 kB
Pobierz plik (Uchwała_nr_VIII.52.2019.pdf)Uchwała Nr VIII/52/2019[przyjęcia planu pracy Rady Gminy Głogów na rok 2019]536 kB
Pobierz plik (Uchwała_nr_VIII.53.2019.pdf)Uchwała Nr VIII/53/2019[przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej]513 kB
Pobierz plik (Uchwała_nr_VIII.54.2019.pdf)Uchwała Nr VIII/54/2019[bezprzetargowego zawarcia kolejnej umowy dzierżawy części działki nr 420/3 w Wilkowie]589 kB
Pobierz plik (Uchwała_nr_VIII.55.2019.pdf)Uchwała Nr VIII/55/2019[przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Ruszowice gm. Głogów]1045 kB

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu

Załączniki:
Pobierz plik (uchwała_nr_XI.8.2019.pdf)Uchwała nr XI/8/2019 Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu[w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Głogów przedstawionej w uchwale nr VI/27/2019 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głogów i uchwale nr VI/28/2019 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głogów na rok 2019]890 kB

Sesja z dnia 20 lutego 2019 r.

Załączniki:
Pobierz plik (Imienna_lista_głosowań_VII_sesja.pdf)Imienny wykaz głosowania z VII sesji Rady Gminy Głogów[ ]3692 kB
Pobierz plik (uchwała_nr_VII.29.2019.pdf)Uchwała Nr VII/29/2019[uchylająca uchwałę w sprawie utworzenia mieszkania chronionego oraz określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym]492 kB
Pobierz plik (uchwała_nr_VII.30.2019.pdf)Uchwała Nr VII/30/2019[w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/234/2017 Rady Gminy Głogów w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności przez osoby bezdomne za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych]558 kB
Pobierz plik (uchwała_nr_VII.31.2019.pdf)Uchwała Nr VII/31/2019[w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Głogów w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów]255 kB
Pobierz plik (uchwała_nr_VII.32.2019.pdf)Uchwała Nr VII/32/2019[w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Serbach poprzez likwidację oddziałów przedszkolnych]678 kB
Pobierz plik (uchwała_nr_VII.33.2019.pdf)Uchwała Nr VII/33/2019[w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznego Przedszkola w Serbach, ul. Główna 63 poprzez zmianę jego siedziby]679 kB
Pobierz plik (uchwała_nr_VII.34.2019.pdf)Uchwała Nr VII/34/2019[w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Serbach]911 kB
Pobierz plik (uchwała_nr_VII.35.2019.pdf)Uchwała Nr VII/35/2019[w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Partnerstwa na rzecz realizacji projektu pn. \"Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych Gmin Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji\"]782 kB
Pobierz plik (uchwała_nr_VII.36.2019.pdf)Uchwała Nr VII/36/2019[w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Krzepowie]529 kB
Pobierz plik (uchwała_nr_VII.37.2019.pdf)Uchwała Nr VII/37/2019[w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie Gminy Głogów]486 kB
Pobierz plik (uchwała_nr_VII.38.2019.pdf)Uchwała Nr VII/38/2019[w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Głogów na rok 2019]1987 kB

Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu

Załączniki:
Pobierz plik (XI_1_2019.pdf)Uchwała nr XI/1/2019 Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu[w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głogów przedstawionym wraz z projektem uchwały budżetowej na 2019 rok]875 kB
Pobierz plik (XI_2_2019.pdf)chwała nr XI/2/2019 Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu[w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Głogów projekcie uchwały budżetowej Gminy Głogów na 2019 rok]832 kB

Sesja z dnia 25 lipca 2018 r.

Załączniki:
Pobierz plik (LIX.287.2018.pdf)LIX.287.2018.pdf[W sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głogów]5152 kB
Pobierz plik (LIX.288.2018.pdf)LIX.288.2018.pdf[W sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2018 rok]6038 kB

Sesja z dnia 29 czerwca 2018 r.

Załączniki:
Pobierz plik (LVIII.282.2018.pdf)LVIII.282.2018.pdf[w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy na 2018 rok]6626 kB
Pobierz plik (LVIII.283.2018.pdf)LVIII.283.2018.pdf[w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Głogów]581 kB
Pobierz plik (LVIII.284.2018.pdf)LVIII.284.2018.pdf[w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Głogów]460 kB
Pobierz plik (LVIII.285.2018.pdf)LVIII.285.2018.pdf[w sprawie dopłat do ceny dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków]728 kB
Pobierz plik (LVIII.286.2018.pdf)LVIII.286.2018.pdf[w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Głogów na lata 2018-2022]2965 kB

Sesja z dnia 15 czerwca 2018 roku

Załączniki:
Pobierz plik (bilans jst  2017r.pdf)bilans jst 2017r.pdf[ ]281 kB
Pobierz plik (bilans z wykonania.pdf)bilans z wykonania.pdf[ ]268 kB
Pobierz plik (LVII_280_2018.pdf)LVII_280_2018.pdf[w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Głogów za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Głogów za 2017 rok]220 kB
Pobierz plik (LVII_281_2018.pdf)LVII_281_2018.pdf[w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Głogów absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Głogów za 2017 rok]274 kB
Pobierz plik (R-k zysków i strat.pdf)R-k zysków i strat.pdf[ ]270 kB
Pobierz plik (zest. zmian w funduszu.pdf)zest. zmian w funduszu.pdf[ ]266 kB

Sesja z dnia 29 maja 2018 roku

Załączniki:
Pobierz plik (LVI_274_2018.pdf)LVI_274_2018.pdf[w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głogów]5802 kB
Pobierz plik (LVI_275_2018.pdf)LVI_275_2018.pdf[w sprawie zmiany budżetu i w budżecie na 2018 rok]6474 kB
Pobierz plik (LVI_276_2018.pdf)LVI_276_2018.pdf[w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz ustalania tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze zatrudnionym w placówkach oświatowych na tereni]417 kB
Pobierz plik (LVI_277_2018.pdf)LVI_277_2018.pdf[w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach podstawowych i przedszkolach na terenie Gminy Głogów]290 kB
Pobierz plik (LVI_278_2018.pdf)LVI_278_2018.pdf[w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Głogów na lata 2018- 2023]2187 kB
Pobierz plik (LVI_279_2018.pdf)LVI_279_2018.pdf[w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Głogów z Organizacjami Porządkowymi i Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego za 2017r.]1217 kB

Sesja z dnia 23 maja 2018 roku

Załączniki:
Pobierz plik (LV_273_2018.pdf)LV_273_2018.pdf[w sprawie przyjęcia dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Głogów w aglomeracji Głogów”]]531 kB

Sesja z dnia 13 kwietnia 2018 r.

Załączniki:
Pobierz plik (SKMBT_C25318042009010.pdf)LIV_272_2018[w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy w 2018 roku]4251 kB

Sesja z dnia 28 marca 2018 r.

Załączniki:
Pobierz plik (LIII_263_2018.pdf)LIII_263_2018.pdf[W sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głogów]5718 kB
Pobierz plik (LIII_264_2018.pdf)LIII_264_2018.pdf[W sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy na 2018 rok]4432 kB
Pobierz plik (LIII_265_2018.pdf)LIII_265_2018.pdf[W sprawie podziału Gminy Głogów na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu]890 kB
Pobierz plik (LIII_266_2018.pdf)LIII_266_2018.pdf[W sprawie podziału Gminy Głogów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granice u numerów oraz wyznaczenie siedziby Obwodowych Komisji Wyborczych]515 kB
Pobierz plik (LIII_267_2018.pdf)LIII_267_2018.pdf[W sprawie bezprzetargowego zawarcia kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą działki o numerze ewidencyjnym gruntu 68/3 w miejscowości Krzekotów]468 kB
Pobierz plik (LIII_268_2018.pdf)LIII_268_2018.pdf[W sprawie bezprzetargowego zawarcia umowy dzierżawy części działki o numerze ewidencyjnym gruntu 51/1 w miejscowości Borek, obręb Borek-Zabornia]582 kB
Pobierz plik (LIII_269_2018.pdf)LIII_269_2018.pdf[W sprawie zawarcia umowy użyczenia]448 kB
Pobierz plik (LIII_270_2018.pdf)LIII_270_2018.pdf[W sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego]437 kB
Pobierz plik (LIII_271_2018.pdf)LIII_271_2018.pdf[W sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnym oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Głogów w 2018 roku ]2326 kB

Sesja z dnia 28 lutego 2018 r.

Załączniki:
Pobierz plik (LII_260_2018.pdf)LII_260_2018.pdf[W sprawie zmian budżet i w budżecie Gminy na 2018 rok]3161 kB
Pobierz plik (LII_261_2018.pdf)LII_261_2018.pdf[W sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Serbach]548 kB
Pobierz plik (LII_262_2018.pdf)LII_262_2018.pdf[W sprawie dotacji udzielonych niepublicznym przedszkolom oraz innym formom wychowania przedszkolnego, prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego ]2911 kB

Sesja z dnia 9 lutego 2018 r.

Załączniki:
Pobierz plik (LI_258_2018.pdf)LI_258_2018.pdf[W sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głogów]5339 kB
Pobierz plik (LI_259_2018.pdf)LI_259_2018.pdf[W sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy na 2018 rok]3852 kB

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu

Załączniki:
Pobierz plik (Uchwała II_75_2018.pdf)Uchwała II_75_2018.pdf[W sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Głogów przedstawionego w uchwale Rady Gminy Głogów nr L_257_2018 z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głogów na rok 2018 ]1013 kB
Pobierz plik (Uchwała II_76_2018.pdf)Uchwała II_76_2018.pdf[W sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwale Rady Gminy Głogów nr L_256_2018 z dnia 5 stycznia 2018 rok w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głogów i uchwale Rady Gminy Głogów nr L_257_2018 z dnia 5 stycznia]1063 kB

Sesja z dnia 5 stycznia 2018 r.

Załączniki:
Pobierz plik (L_256_2018.pdf)L_256_2018.pdf[ ]5603 kB
Pobierz plik (L_257_2018.pdf)L_257_2018.pdf[W sprawie uchwaleni budżetu Gminy Głogów na rok 2018]15340 kB

Sesja z dnia 28 grudnia 2017 r.

Załączniki:
Pobierz plik (XLIX_249_2017.pdf)XLIX_249_2017.pdf[ W sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głogów na lata 2017-2028]6943 kB
Pobierz plik (XLIX_250_2017.pdf)XLIX_250_2017.pdf[W sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy na 2017 rok]8373 kB
Pobierz plik (XLIX_251_2017.pdf)XLIX_251_2017.pdf[W sprawie wydatków budżetu Gminy, które w 2017 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego]817 kB
Pobierz plik (XLIX_252_2017.pdf)XLIX_252_2017.pdf[W sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Głogów na 2018 r.]5762 kB
Pobierz plik (XLIX_253_2017.pdf)XLIX_253_2017.pdf[W sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacji na lata 2018-2022 będących w posiadaniu Gminy Głogów]1513 kB
Pobierz plik (XLIX_254_2017.pdf)XLIX_254_2017.pdf[W sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2018-2022 będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Głogowie]1760 kB

Sesja z dnia 30 listopada 2017 r.

Załączniki:
Pobierz plik (XLVIII_247_2017.pdf)XLVIII_247_2017.pdf[W sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głogów na lata 2017-2028]7113 kB
Pobierz plik (XLVIII_248_2017.pdf)XLVIII_248_2017.pdf[W sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy na 2018 rok]4315 kB

Sesja z dnia 27 listopada 2017 r.

Załączniki:
Pobierz plik (XLVII_238_2017.pdf)XLVII_238_2017.pdf[W sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głogów na lata 2017-2028]7032 kB
Pobierz plik (XLVII_239_2017.pdf)XLVII_239_2017.pdf[W sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy na 2017 rok]4532 kB
Pobierz plik (XLVII_240_2017 UCHWAŁA.pdf)XLVII_240_2017 UCHWAŁA.pdf[W sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Serbach, w którego skład wchodziła sześcioletnia Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Serbach oraz Gimnazjum Gminne w Serbach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Mikołaja Kopernika w Serbach ]367 kB
Pobierz plik (XLVII_241_2017 UCHWAŁA.pdf)XLVII_241_2017 UCHWAŁA.pdf[W sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Przedmościu, w którego skład wchodziła sześcioletnia Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Przedmościu oraz Gimnazjum Gminne w Przedmościu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Przedmośc]365 kB
Pobierz plik (XLVII_242_2017 UCHWAŁA.pdf)XLVII_242_2017 UCHWAŁA.pdf[W sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Wilkowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Wilkowie ]288 kB
Pobierz plik (XLVII_243_2017.pdf)XLVII_243_2017.pdf[W sprawie zmiany Uchwały nr XXV/142/2016 Rady Gminy Głogów w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze w specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburz]673 kB
Pobierz plik (XLVII_244_2017.pdf)XLVII_244_2017.pdf[W sprawie obniżenia cen skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2018 rok]381 kB
Pobierz plik (XLVII_245_2017.pdf)XLVII_245_2017.pdf[W sprawie bezprzetargowego zawarcia umowy dzierżawy na czas określony do trzech lat działki nr 500/7 położonej w Grodźcu Małym]453 kB
Pobierz plik (XLVII_246_2017.pdf)XLVII_246_2017.pdf[W sprawie wprowadzenia „Rocznego programu współpracy Gminy Głogów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalność pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok]2115 kB

Sesja z dnia 14 listopada 2017 2017 r.

Załączniki:
Pobierz plik (XLVI_237_2017.pdf)XLVI_237_2017.pdf[W sprawie zmiany Uchwały nr XXV/146/2017 Rady Gminy Głogów z dnia 29 września 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Głogów ]2626 kB

Sesja z dnia 26 października 2017 r.

Załączniki:
Pobierz plik (XLV_235_2017.pdf)XLV_235_2017.pdf[w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy na 2017 rok]6067 kB
Pobierz plik (XLV_236_2017.pdf)XLV_236_2017.pdf[w sprawie uchwalenie górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługę opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Głogów]498 kB

Sesja z dnia 25 września 2017 r.

Załączniki:
Pobierz plik (XLIV_232_2017.pdf)XLIV_232_2017.pdf[w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głogów na lata 2017-2028]7066 kB
Pobierz plik (XLIV_233_2017.pdf)XLIV_233_2017.pdf[w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy na 2017 rok ]7329 kB
Pobierz plik (XLIV_234_2017.pdf)XLIV_234_2017.pdf[w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności przez osoby bezdomne za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych ]558 kB

Sesja z dnia 11 września 2017 r.

Załączniki:
Pobierz plik (SKMBT_C25317091313050.pdf)XLIII/231/2017[W sprawie zmian budżetu Gminy na 2017r.]3218 kB

Sesja z dnia 30 sierpnia 2017 r.

Załączniki:
Pobierz plik (XLII_229_2017.pdf)XLII_229_2017.pdf[W sprawie wskazania imienia Szkoły Podstawowej w Serbach i Szkoły Podstawowej w Przedmościu]580 kB
Pobierz plik (XLll_230_2017.pdf)XLll_230_2017.pdf[W sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych]1144 kB

Sesja z dnia 3 sierpnia 2017 r.

Załączniki:
Pobierz plik (XLI_222_2017.pdf)XLI_222_2017.pdf[W sprawie składu Komisji Oświaty i Kultury Rady Gminy Głogów ]368 kB
Pobierz plik (XLI_223_2017.pdf)XLI_223_2017.pdf[W sprawie składu Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Rady Gminy Głogów]391 kB
Pobierz plik (XLI_224_2017.pdf)XLI_224_2017.pdf[W sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Głogów]787 kB
Pobierz plik (XLI_225_2017.pdf)XLI_225_2017.pdf[W sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności przez osoby bezdomne za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych]1183 kB
Pobierz plik (XLI_226_2017.pdf)XLI_226_2017.pdf[W sprawie bezprzetargowego zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na czas określonych do trzech lat działek]503 kB
Pobierz plik (XLI_227_2017.pdf)XLI_227_2017.pdf[W sprawie bezprzetargowego zawarcia umowy dzierżawy na czas nieokreślony części działki nr 31/7 w Ruszowicach]463 kB
Pobierz plik (XLI_228_2017.pdf)XLI_228_2017.pdf[W sprawie bezprzetargowego zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na czas nieokreślony dziełek ]497 kB

Sesja z dnia 30 czerwca 2017 r.

Załączniki:
Pobierz plik (XL_217_2017.pdf)XL_217_2017.pdf[W sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głogów na lata 2017-2028]6684 kB
Pobierz plik (XL_218_2017.pdf)XL_218_2017.pdf[W sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy na 2017 rok]4864 kB
Pobierz plik (XL_219_2017.pdf)XL_219_2017.pdf[W sprawie określenia metod ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty]302 kB
Pobierz plik (XL_220_2017.pdf)XL_220_2017.pdf[W sprawie określenia stawek opłaty za pojemniki z odpadami komunalnymi zmieszanymi i zbieranymi selektywnie]389 kB
Pobierz plik (XL_221_2017.pdf)XL_221_2017.pdf[W sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Głogowskiemu ]566 kB

Sesja z dnia 28 czerwca 2017 r.

Załączniki:
Pobierz plik (XXXIX_216_2017.pdf)XXXIX_216_2017.pdf[W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Głogów za 2016 rok]203 kB

Sesja z dnia 31 maja 2017 r.

Załączniki:
Pobierz plik (XXXVIII_212_2017.pdf)XXXVIII_212_2017.pdf[W sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głogów na lata 2017-2028]4184 kB
Pobierz plik (XXXVIII_213_2017.pdf)XXXVIII_213_2017.pdf[W sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy na 2017 r]5943 kB
Pobierz plik (XXXVIII_214_2017.pdf)XXXVIII_214_2017.pdf[W Sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów]473 kB
Pobierz plik (XXXVIII_215_2017.pdf)XXXVIII_215_2017.pdf[W sprawie sprostowania błędu pisarskiego w Uchwale nr XXXVI/199/2017 Rady Gminy Głogów z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Miejską Głogów i Gminą Kotla, dotyczącego budowy ścieżki rowerowej na rasie Głogów- Grodz]458 kB

Sesja z dnia 27 kwietnia 2017 r.

Załączniki:
Pobierz plik (XXXVII_205_2017.pdf)XXXVII_205_2017.pdf[W sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy na 2017 r.]4840 kB
Pobierz plik (XXXVII_206_2017.pdf)XXXVII_206_2017.pdf[W sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Głogów z Organizacjami Pozarządowymi i Podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2016 r.]1200 kB
Pobierz plik (XXXVII_207_2017.pdf)XXXVII_207_2017.pdf[W sprawie powołania Rady Społecznej Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Krzepowie]437 kB
Pobierz plik (XXXVII_208_2017.pdf)XXXVII_208_2017.pdf[W sprawie zmiany Uchwały nr XXIII/133/2016 Rady Gminy Głogów z dnia 8 lipca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Głogów]718 kB
Pobierz plik (XXXVII_209_2017.pdf)XXXVII_209_2017.pdf[W sprawie zmiany Uchwały na V/43/2015 Rady Gminy Głogów w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów]609 kB
Pobierz plik (XXXVII_210_2017.pdf)XXXVII_210_2017.pdf[W sprawie zarządzenia wyborów sołtysa Sołectwa Zabornia]201 kB
Pobierz plik (XXXVII_211_2017.pdf)XXXVII_211_2017.pdf[W sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Głogów]971 kB

Sesja z dnia 27 marca 2017 r.

Załączniki:
Pobierz plik (194.pdf)194.pdf[W sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głogów na lata 2017-2028]6873 kB
Pobierz plik (195.pdf)195.pdf[W sprawie uchwalenia zmian budżetu i w budżecie Gminy na 2017 rok]6663 kB
Pobierz plik (196.pdf)196.pdf[W sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Głogów]516 kB
Pobierz plik (197.pdf)197.pdf[W sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego]1511 kB
Pobierz plik (198.pdf)198.pdf[W sprawie przyjęcia programu opieki nas zwierzętami bezdomnych oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Głogów w 2017 roku ]1475 kB
Pobierz plik (199.pdf)199.pdf[W sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Miejską Głogów i Gminą Kotla, dotyczącego budowy ścieżki rowerowej na trasie Głogów-Grodziec Mały – Zabiele- Ceber- Chociemyśl- Kotla- Krążkowo – Kulów]521 kB
Pobierz plik (200.pdf)200.pdf[W sprawie przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Komisji Rewizyjnej ]165 kB
Pobierz plik (201.pdf)201.pdf[W sprawie powołania członków Komisji Rewizyjnej Gminy Głogów]174 kB
Pobierz plik (202.pdf)202.pdf[W sprawie ustalenia składu Komisji Rewizyjnej]183 kB
Pobierz plik (203.pdf)203.pdf[W sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Głogów]194 kB
Pobierz plik (204.pdf)204.pdf[W sprawie udzielenia pomocy rzeczowej na rzecz Województwa Dolnośląskiego ]613 kB

Sesja z dnia 09 marca 2017 r.

Załączniki:
Pobierz plik (187.pdf)187.pdf[W sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodzin w Gminie Głogów na lata 2017-2019]3274 kB
Pobierz plik (188.pdf)188.pdf[W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Głogów dla części obrębów geodezyjnych: Grodziec Mały, Serby, Krzekotów, Wilków na trasie napowietrznej linii]9299 kB
Pobierz plik (189.pdf)189.pdf[W sprawie zmiany uchwały XXXII/178/2017 Rady Gminy Głogów w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.]232 kB
Pobierz plik (190.pdf)190.pdf[W sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa]4543 kB
Pobierz plik (191.pdf)191.pdf[W sprawie przyjęcia rezygnacji członków Komisji Rewizyjnej Gminy Głogów]159 kB
Pobierz plik (192.pdf)192.pdf[W sprawie powołania członków Komisji Rewizyjnej Gminy Głogów]157 kB
Pobierz plik (193.pdf)193.pdf[W sprawie ustalenia składu komisji Rewizyjnej Gminy Głogów]180 kB

Sesja z dnia 24 lutego 2017 r.

Załączniki:
Pobierz plik (XXXIV 184.pdf)XXXIV 184.pdf[w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głogów]6054 kB
Pobierz plik (XXXIV 185.pdf)XXXIV 185.pdf[w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy na 2017 rok]4107 kB
Pobierz plik (XXXIV 186.pdf)XXXIV 186.pdf[w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Głogów do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020]580 kB

Sesja z dnia 6 lutego 2017 r.

Załączniki:
Pobierz plik (Uchwała XXXIII_181_2017.pdf)Uchwała XXXIII_181_2017.pdf[w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego ]1491 kB
Pobierz plik (Uchwała XXXIII_182_2017.pdf)Uchwała XXXIII_182_2017.pdf[w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Głogów ]507 kB
Pobierz plik (Uchwała XXXIII_183_2017.pdf)Uchwała XXXIII_183_2017.pdf[w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej na rzecz Województwa Dolnośląskiego ]518 kB

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu

Załączniki:
Pobierz plik (Opinia RIO -21.pdf)Opinia RIO -21.pdf[Uchwała II/63/2017 z dn. 06.02.2017 r. ]647 kB
Pobierz plik (opinia RIO.pdf)opinia RIO.pdf[Uchwała II/64/2017 z dn. 06.02.2017]708 kB

Sesja z dnia 11 stycznia 2017 r.

Załączniki:
Pobierz plik (nr 176.pdf)nr 176.pdf[w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głogów na lata 2017-2028]6678 kB
Pobierz plik (nr 177.pdf)nr 177.pdf[w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głogów na 2017 rok]16312 kB
Pobierz plik (nr 178.pdf)nr 178.pdf[w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków]3100 kB
Pobierz plik (nr 179.pdf)nr 179.pdf[w sprawie rozpatrzenia skargi na działalnośc Wójta Gminy Głogów]728 kB
Pobierz plik (nr 180.pdf)nr 180.pdf[w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Głogów]653 kB

Sesja z dnia 28 grudnia 2016 r.

Załączniki:
Pobierz plik (nr 162.pdf)nr 162.pdf[w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głogów]7185 kB
Pobierz plik (nr 163.pdf)nr 163.pdf[w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy na 2016 rok]7506 kB
Pobierz plik (nr 164.pdf)nr 164.pdf[w sprawie wydatków budżetu Gminy, które w 2016 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego]1074 kB
Pobierz plik (nr 165.pdf)nr 165.pdf[w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielone w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminą Głogów dla dzieci w wieku do lat 5]383 kB
Pobierz plik (nr 166.pdf)nr 166.pdf[w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków]584 kB
Pobierz plik (nr 167.pdf)nr 167.pdf[w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urrządzeń kanalizacyjnych na lata 2017-2021 będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Głogowie]2942 kB
Pobierz plik (nr 168.pdf)nr 168.pdf[w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogowie]255 kB
Pobierz plik (nr 169.pdf)nr 169.pdf[zmeiniająca Uchwałę nr XXV/142/2016 Rady Gminy Głogów w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniam]284 kB
Pobierz plik (nr 170.pdf)nr 170.pdf[w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017]5473 kB
Pobierz plik (nr 171.pdf)nr 171.pdf[w sprawie bezprzetargowego zawarcia kolejnej umowy dzierżawy działki nr 68/3 w Krzekotowie]215 kB
Pobierz plik (nr 172.pdf)nr 172.pdf[w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Głogów dla części obrębów geodezyjnych Grodziec Mały, Serby, Krzekotów, Wilków na trasie napowietrznej ]1424 kB
Pobierz plik (nr 173.pdf)nr 173.pdf[w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Głogów i stałych komisji na 2017 rok ]2116 kB
Pobierz plik (nr 174.pdf)nr 174.pdf[w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane w Publicznym Przedszkolu w Serbach prowadzonym przez Gminę Głogów dla dzieci w wieku do lat 5]335 kB
Pobierz plik (nr 175.pdf)nr 175.pdf[w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Gminy Głogów na lata 2017- 2021]1548 kB

Sesja z dnia 19 grudnia 2016 r.

Załączniki:
Pobierz plik (nr 160.pdf)nr 160.pdf[w sprawie zmian budżetu iu w budżecie Gminy na 2016 rok]4430 kB
Pobierz plik (nr 161.pdf)nr 161.pdf[w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Głogowskiemu]433 kB

Sesja z dnia 24 listopada 2016 r.

Załączniki:
Pobierz plik (XXIX.159.2016.pdf)XXIX.159.2016.pdf[ ]4131 kB

Sesja z dnia 10 października 2016r.

Załączniki:
Pobierz plik (SKMBT_C25316101710510.pdf)XXVI 148 2016.pdf[w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głogów]7374 kB
Pobierz plik (SKMBT_C25316101711000.pdf)XXVI 151 2016.pdf[w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu Ruszowice gmina Głogów]16735 kB
Pobierz plik (SKMBT_C25316101711010.pdf)XXVI 150 2016.pdf[w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag złożonych do projektu miejscowego lanu zagospodarowania przestrzennego w części obręb Ruszowice gmina Głogów]1946 kB
Pobierz plik (SKMBT_C25316101711020.pdf)XXVI 149 2016.pdf[w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy na 2016 rok]5176 kB

Sesja z dnia 29 września 2016r.

Załączniki:
Pobierz plik (SKMBT_C25316101711180.pdf)XXV 145 2016.pdf[w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Głogów]675 kB
Pobierz plik (SKMBT_C25316101711190.pdf)XXV 144 2016.pdf [w sprawie określenia wysokościo oraz szczegółowych zasad, trynu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonopmiczne usamodzielnienie]880 kB
Pobierz plik (SKMBT_C25316101711200.pdf)XXV 143 2016.pdf[w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej]348 kB
Pobierz plik (SKMBT_C25316101711210.pdf)XXV 142 2016.pdf[w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze]669 kB
Pobierz plik (SKMBT_C25316101711211.pdf)XXV 141 2016.pdf[w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy na 2016 rok]8576 kB
Pobierz plik (SKMBT_C25316101711220.pdf)XXV 140 2016.pdf[w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głogów]7386 kB
Pobierz plik (SKMBT_C25316101811170.pdf)XXV 146 2016.pdf[w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Głogów]17080 kB

Sesja z dnia 28 sierpnia 2016r.

Załączniki:
Pobierz plik (XXIV 139 2016.pdf)XXIV 139 2016.pdf[w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Grodziec Mały Gmina Głogów]5978 kB

Sesja z dnia 8 lipca 2016 r.

Załączniki:
Pobierz plik (XXIII 132 2016.pdf)XXIII 132 2016.pdf[w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Głogów]446 kB
Pobierz plik (XXIII 133 2016.pdf)XXIII 133 2016.pdf[w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Głogów]3201 kB
Pobierz plik (XXIII 134 2016.pdf)XXIII 134 2016.pdf[w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne]294 kB
Pobierz plik (XXIII 135 2016.pdf)XXIII 135 2016.pdf[w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi]204 kB
Pobierz plik (XXIII 136 2016.pdf)XXIII 136 2016.pdf[w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Głogów]144 kB
Pobierz plik (XXIII 137 2016.pdf)XXIII 137 2016.pdf[w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Głogów]133 kB
Pobierz plik (XXIII 138 2016.pdf)XXIII 138 2016.pdf[w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Głogów]137 kB

Sesja z dnia 1 lipca 2016 r.

Załączniki:
Pobierz plik (XXII 130 2016.pdf)XXII 130 2016.pdf[w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Gminy Głogów]339 kB
Pobierz plik (XXII 131 2016.pdf)XXII 131 2016.pdf[w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Głogów]301 kB

Sesja z dnia 27 czerwca 2016 r.

Załączniki:
Pobierz plik (XXI 128 2016.pdf)XXI 128 2016.pdf[w sprawiezatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok wraz ze sprawozdaniami z wykonania budżetu Gminy Głogów za 2015 rok]191 kB
Pobierz plik (XXI 129 2016.pdf)XXI 129 2016.pdf[w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Głogów absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2015 rok]247 kB

Sesja w dniu 20 czerwca 2016 r.

Załączniki:
Pobierz plik (XX 124 2016.pdf)XX 124 2016.pdf[w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej]7137 kB
Pobierz plik (XX 125 2016.pdf)XX 125 2016.pdf[w sprawie zmian budżetu Gminy Głogów]11284 kB
Pobierz plik (XX 126 2016.pdf)XX 126 2016.pdf[w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych...]600 kB
Pobierz plik (XX 127 2016.pdf)XX 127 2016.pdf[w sprawie bezprzetargowego zawarcia kolejnych umów dzierżawy części działki o nr ewid. 264, 312/6, 500/7 w Grodźcu Małym]616 kB

Sesja z dnia 31 marca 2016

Załączniki:
Pobierz plik (17_106_2016.pdf)XVII/106/2016[w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głogów ]5763 kB
Pobierz plik (17_107_2016.pdf)XVII/107/2016[w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy na 2016 rok]10100 kB
Pobierz plik (17_108_2016.pdf)XVII/108/2016[w sprawie bezprzetargowego zawarcia kolejnych umów najmu pomieszczeń gospodarczych w budynku położonych na dz. nr 264 w Grodźcu Małym ]515 kB
Pobierz plik (17_109_2016.pdf)XVII/109/2016[w sprawie bezprzetargowego zawarcia kolejnej umowy dzierżawy części działki nr 439/2 w Serbach ]550 kB
Pobierz plik (17_110_2016.pdf)XVII/110/2016[w sprawie bezprzetargowego zawarcia kolejnej umowy dzierżawy części działki nr 68/3 w Krzekotowie]506 kB
Pobierz plik (17_111_2016.pdf)XVII/111/2016[w sprawie zawarcia umów użyczenia ]569 kB
Pobierz plik (17_112_2016.pdf)XVII/112/2016[w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu Ruszowice gmina Głogów ]2434 kB
Pobierz plik (17_113_2016.pdf)XVII/113/2016[w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji Programu Wsółpracy Gminy Głogów z Organizacjami Pozarządowymi i Podmiotami prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego za 2015r.]1419 kB
Pobierz plik (17_114_2016.pdf)XVII/114/2016[w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Głogów w 2016 roku]1664 kB
Pobierz plik (17_115_2016.pdf)XVII/115/2016[w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej na rzecz Województwa Dolnośląskiego]488 kB
Pobierz plik (17_116_2016.pdf)XVII/116/2016[w sprawie: zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Szczyglice]4970 kB
Pobierz plik (17_117_2016.pdf)XVII/117/2016[w sprawie: zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Zabornia]6164 kB
Pobierz plik (17_118_2016.pdf)XVII/118/2016[w sprawie ustalenia diet dla radnych]572 kB
Pobierz plik (17_119_2016.pdf)XVII/119/2016[w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogowie]977 kB
Pobierz plik (17_120_2016.pdf)XVII/120/2016[w sprawie ustalenia kryteriów dodatkowych przy rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznego przedszkola, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę Głogów ]668 kB

Sesja z dnia 10 marca 2016

Załączniki:
Pobierz plik (16_105_2016.pdf)XVI/105/2016[w sprawie zawarcia przez Gminę Głogów porozumienia z Powiatem Głogowskim o wspólnej realizacji inwestycji drogowejj ]761 kB

Sesja z dnia 30 grudnia 2015

Załączniki:
Pobierz plik (14_100_2015.pdf)XIV/100/2015[w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016]5282 kB
Pobierz plik (14_101_2015.pdf)XIV/101/2015[w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Głogów i stałych komisji na 2016 r.]2020 kB
Pobierz plik (14_102_2015.pdf)XIV/102/2015[w sprawie zmiany uchwały w sprawie okreslenia wysokości stawek podatku od środków transportowych]733 kB
Pobierz plik (14_103_2015.pdf)XIV/103/2015[w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych do stosowania na terenie Gminy Głogów ]7720 kB
Pobierz plik (14_93_2015.pdf)XIV/93/2015[w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głogów na lata 2016-2028]7006 kB
Pobierz plik (14_94_2015.pdf)XIV/94/2015[w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głogów na rok 2016]18186 kB
Pobierz plik (14_95_2015.pdf)XIV/95/2015[w sprawie wydatków budżetu Gminy, które w 2015 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego]1471 kB
Pobierz plik (14_96_2015.pdf)XIV/96/2015[w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urzadzeń kanalizacyjnych na lata 2016-2020 będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Głogowie]3125 kB
Pobierz plik (14_97_2015.pdf)XIV/97/2015[w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Gminy Głogów na lata 2016-2020.]1563 kB
Pobierz plik (14_98_2015.pdf)XIV/98/2015[w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków oraz udzielenie dopłat do taryf ]595 kB
Pobierz plik (14_99_2015.pdf)XIV/99/2015[w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wyngrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach ...]2653 kB

Sesja z dnia 21 grudnia 2015

Załączniki:
Pobierz plik (uchwala_13_91_2015.pdf)XIII/91/2015 [w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głogów]5650 kB
Pobierz plik (uchwala_13_92_2015.pdf)XIII/92/2015 [w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy na 2015 rok]6409 kB

Sesja z dnia 30 listopada

Załączniki:
Pobierz plik (uchwala_12_77_2015.pdf)XII/77/2015[w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głogów]5511 kB
Pobierz plik (uchwala_12_78_2015.pdf)XII/78/2015[w sprawie zmian budżetu Gminy Głogów na 2015 rok]7010 kB
Pobierz plik (uchwala_12_79_2015.pdf)XII/79/2015[w sprawie określenia wysokości podatku od nieruchomości]835 kB
Pobierz plik (uchwala_12_80_2015.pdf)XII/80/2015[w sprawie ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2016 rok]390 kB
Pobierz plik (uchwala_12_81_2015.pdf)XII/81/2015[w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych do stosowania na terenie Gminy Głogów ]7776 kB
Pobierz plik (uchwala_12_82_2015.pdf)XII/82/2015[w sprawie określenia wysokości stawek od środków transportowych]1928 kB
Pobierz plik (uchwala_12_83_2015.pdf)XII/83/2015[w sprawie: wprowadzenia "Rocznego programu wspołpracy Gminy Głogów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok" ]2268 kB
Pobierz plik (uchwala_12_84_2015.pdf)XII/84/2015[w sprawie trybu udzielenia i rozliczenia dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania dotacji z budżetu Gminy Głogów dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez podmioty ...]2726 kB
Pobierz plik (uchwala_12_85_2015.pdf)XII/85/2015[w sprawie przyjęcia "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Głogów"]974 kB
Pobierz plik (uchwala_12_86_2015.pdf)XII/86/2015[w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Klucze]834 kB
Pobierz plik (uchwala_12_87_2015.pdf)XII/87/2015[w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Ruszowice]745 kB
Pobierz plik (uchwala_12_88_2015.pdf)XII/88/2015[w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zabornia ]731 kB
Pobierz plik (uchwala_12_89_2015.pdf)XII/89/2015[w sprawie zawarcia umowy użyczenia]437 kB
Pobierz plik (uchwala_12_90_2015.pdf)XII/90/2015[w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej Głogów]617 kB
Pobierz plik (zalacznik_12_85_2015.pdf)XII/85/2015[załącznik do uchwały nr 85]26902 kB

Sesja z dnia 28 września

Załączniki:
Pobierz plik (uchwala_11_73_2015.pdf)XI/73/2015[w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głogów]5926 kB
Pobierz plik (uchwala_11_74_2015.pdf)XI/74/2015[w sprawie zmian budżetu Gminy Głogów na 2015 rok]9625 kB
Pobierz plik (uchwala_11_75_2015.pdf)XI/75/2015[w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Klucze]609 kB
Pobierz plik (uchwala_11_76_2015.pdf)XI/76/2015[w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i ...]2251 kB

Sesja z dnia 3 sierpnia 2015

Załączniki:
Pobierz plik (uchwala_10_66_2015.pdf)X/66/2015[w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głogów]7223 kB
Pobierz plik (uchwala_10_67_2015.pdf)X/67/2015[w sprawie zmian budżetu Gminy Głogów na 2015 rok]4401 kB
Pobierz plik (uchwala_10_68_2015.pdf)X/68/2015[w sprawie nadania ulicy w miejscowości Szczyglice]760 kB
Pobierz plik (uchwala_10_69_2015.pdf)X/69/2015[w sprawie porozumienia międzygminnego z Gminą Głogów w zakresie lokalnego transportu zbiorowego]577 kB
Pobierz plik (uchwala_10_70_2015.pdf)X/70/2015[w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Głogów ]1895 kB
Pobierz plik (uchwala_10_71_2015.pdf)X/71/2015[w sprawie odwołania skarbnika gminy]246 kB
Pobierz plik (uchwala_10_72_2015.pdf)X/72/2015[w sprawie powołania skarbnika gminy]170 kB

Sesja z dnia 29 czerwca 2015

Załączniki:
Pobierz plik (uchwala_9_64_2015.pdf)IX/64/2015[w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Głogów za 2014 rok]217 kB
Pobierz plik (uchwala_9_65_2015.pdf)IX/65/2015[w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Głogów obsolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok]267 kB

Sesja z dnia 19 czerwca 2015

Załączniki:
Pobierz plik (uchwala_8_56_2015.pdf)VIII/56/2015[w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głogów]5537 kB
Pobierz plik (uchwala_8_57_2015.pdf)VIII/57/2015[w sprawie budżetu Gminy Głogów na 2015 rok]6588 kB
Pobierz plik (uchwala_8_58_2015.pdf)VIII/58/2015[w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Sczyglice]532 kB
Pobierz plik (uchwala_8_59_2015.pdf)VIII/59/2015[w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Klucze]563 kB
Pobierz plik (uchwala_8_60_2015.pdf)VIII/60/2015[w sprawie sprostowania uchwał o nadaniu nazwy ulic w miejscowości Klucze i w miejscowości Serby ]474 kB
Pobierz plik (uchwala_8_61_2015.pdf)VIII/61/2015[w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o wygaśnięcie trwałego zarządu]855 kB
Pobierz plik (uchwala_8_62_2015.pdf)VIII/62/2015[w sprawie ustalenia tygodniowego pensum dla nauczycieli realizujących etat łaczony]551 kB
Pobierz plik (uchwala_8_63_2015.pdf)VIII/63/2015[w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz innych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach ... ]2147 kB

Sesja z dnia 28 maja 2015

Załączniki:
Pobierz plik (uchwala_7_52_2015.pdf)VII/52/2015[zmieniajaca uchwałe w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i z zagospodarowania tych odpadów]251 kB
Pobierz plik (uchwala_7_53_2015.pdf)VII/53/2015[w sprawie okreslenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty]248 kB
Pobierz plik (uchwala_7_54_2015.pdf)VII/54/2015[w sprawie okreslenia stawki opłaty za pojemnik z odpadami komunalnymi zmieszanymi i zbieranymi selektywnie]372 kB
Pobierz plik (uchwala_7_55_2015.pdf)VII/55/2015[w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu Ruszowice gmina Głogów]2594 kB

Sesja z dnia 19 maja 2015

Załączniki:
Pobierz plik (uchwala_6_47_2015.pdf)VI/47/2015[w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głogów]6674 kB
Pobierz plik (uchwala_6_48_2015.pdf)VI/48/2015[w sprawie zmian budżetu Gminy Głogów na 2015 rok]3776 kB
Pobierz plik (uchwala_6_49_2015.pdf)VI/49/2015[dotycząca zmiany uchwały w sprawie Regulaminu udzieleniu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Głogów ]231 kB
Pobierz plik (uchwala_6_50_2015.pdf)VI/50/2015[ w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Głogów ]545 kB
Pobierz plik (uchwala_6_51_2015.pdf)VI/51/2015[w sprawie przyznawania dotacji celowej na dofinsowanie kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Głogów]1735 kB

Sesja z dnia 26 marca 2015

Załączniki:
Pobierz plik (uchwala_5_27_2015.pdf)V/27/2015[w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głogów ]5813 kB
Pobierz plik (uchwala_5_28_2015.pdf)V/28/2015[w sprawie zmian budżetu Gminy Głogów na 2015 rok]6401 kB
Pobierz plik (uchwala_5_29_2015.pdf)V/29/2015[w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Grodziec Mały gmina Głogów]630 kB
Pobierz plik (uchwala_5_30_2015.pdf)V/30/2015[w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dz. o nr wwid 51/1 oraz części działki nr 550/29 obręb Borek-Zabornia gmina Głogów ]678 kB
Pobierz plik (uchwala_5_31_2015.pdf)V/31/2015[w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrebu Ruszowice gmina Głogów ]797 kB
Pobierz plik (uchwala_5_32_2015.pdf)V/32/2015[w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obręb Serby gmina Głogów ]763 kB
Pobierz plik (uchwala_5_33_2015.pdf)V/33/2015[w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obręb Przedmoście gmina Głogów]739 kB
Pobierz plik (uchwala_5_34_2015.pdf)V/34/2015[w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Klucze]576 kB
Pobierz plik (uchwala_5_35_2015.pdf)V/35/2015[w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Sczyglice]490 kB
Pobierz plik (uchwala_5_36_2015.pdf)V/36/2015[w sprawie nadania nazw ulic miejscowości Serby]740 kB
Pobierz plik (uchwala_5_37_2015.pdf)V/37/2015[w sprawie zawarcia umów użyczenia]482 kB
Pobierz plik (uchwala_5_38_2015.pdf)V/38/2015[w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości]2362 kB
Pobierz plik (uchwala_5_39_2015.pdf)V/39/2015[w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Głogów w 2015 roku]1646 kB
Pobierz plik (uchwala_5_40_2015.pdf)V/40/2015[zmieniajaca uchwałę w sprawie określenia stawki opłaty za pojemnik z odpadami zmieszanymi i zbieranymi selektywnie ]212 kB
Pobierz plik (uchwala_5_41_2015.pdf)V/41/2015[w sprawie okreslenia rodzaju usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów]501 kB
Pobierz plik (uchwala_5_42_2015.pdf)V/42/2015[w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Głogów na lata 2014-2017 z perspektywą do roku 2021]187 kB
Pobierz plik (uchwala_5_43_2015.pdf)V/43/2015[w sprawie szczegółowego sposobui zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od włąścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów]1333 kB
Pobierz plik (uchwala_5_44_2015.pdf)V/44/2015[w sprawie Regulaminów korzystania z obiektów sportowych gminy Głogów ]1643 kB
Pobierz plik (uchwala_5_45_2015.pdf)V/45/2015[w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogowie do prowadzenia postępowania w sprawach dotyczących świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Głogów]528 kB
Pobierz plik (uchwala_5_46_2015.pdf)V/46/2015[w sprawie przystąpienia do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Głogów dla części obrebów geodezyjnych: Grodziec Mały, Serby, Krzekotów, Wilków, na trasie napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia ... ]3099 kB

Sesja z dnia 27 stycznia 2015

Załączniki:
Pobierz plik (uchwala_4_21_2015.pdf)IV/21/2015[w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głogów]6575 kB
Pobierz plik (uchwala_4_22_2015.pdf)IV/22/2015[w sprawie zmian budżetu Gminy Głogów na 2015 rok]5180 kB
Pobierz plik (uchwala_4_23_2015.pdf)IV/23/2015[w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Głogów i stałych komisji na 2015r]1782 kB
Pobierz plik (uchwala_4_24_2015.pdf)IV/24/2015[w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie gminy ]118 kB
Pobierz plik (uchwala_4_25_2015.pdf)IV/25/2015[w sprawie przyjęcia Pilatażowego Programu Osłonowego dla mieszkańców Gminy Głogów zagrożonych wykluczeniem społecznym na rok 2015 ]251 kB
Pobierz plik (uchwala_4_26_2015.pdf)IV/26/2015[w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zabornia]544 kB

Sesja z dnia 22 grudnia 2014

Załączniki:
Pobierz plik (uchawla_3_20_2014.pdf)III/20/2014[w sprawie: wprowadzenia \"Rocznego programu współpracy Gminy Głogów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok\"\" ]2888 kB
Pobierz plik (uchwala_3_12_2014.pdf)III/12/2014[w sprawie zmian budżetu Gminy Głogów na 2014 rok]7430 kB
Pobierz plik (uchwala_3_13_2014.pdf)III/13/2014[w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głogów ]6444 kB
Pobierz plik (uchwala_3_14_2014.pdf)III/14/2014[w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głogów ]6354 kB
Pobierz plik (uchwala_3_15_2014.pdf)III/15/2014[w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głogów na rok 2015]3120 kB
Pobierz plik (uchwala_3_16_2014.pdf)III/16/2014[w sprawie uchwalenia wieletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Gminy Głogów na lata 2015-2019]1328 kB
Pobierz plik (uchwala_3_17_2014.pdf)III/17/2014[w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urzadzeń wodociagowych i urzadzeń kanalizacyjnych na lata 2015-2019 będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Głogowie ]2689 kB
Pobierz plik (uchwala_3_18_2014.pdf)III/18/2014[w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odporowadzenie ścieków oraz udzielanie dopłat do taryf]5058 kB
Pobierz plik (uchwala_3_19_2014.pdf)III/19/2014[w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015]3943 kB

Sesja z dnia 8 grudnia 2014

Załączniki:
Pobierz plik (uchwala_2_10_2014.pdf)II/10/2014[w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Głogów ]294 kB
Pobierz plik (uchwala_2_11_2014.pdf)II/11/2014[w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/213/2013 Rady Gminy Głogów z dnia 08 listopada 2013r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu Ruszowice gmina Głogów]2336 kB
Pobierz plik (uchwala_2_2_2014.pdf)II/2/2014[w sprawie ustalenia liczby wiceprzewodniczących Rady Gminy Głogów]122 kB
Pobierz plik (uchwala_2_3_2014.pdf)II/3/2014[w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Głogów]143 kB
Pobierz plik (uchwala_2_4_2015.pdf)II/4/2014[w sprawie składu Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Rady Gminy Głogów]226 kB
Pobierz plik (uchwala_2_5_2014.pdf)II/5/2014[w sprawie składu Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki terenami Rady Gminy Głogów ]219 kB
Pobierz plik (uchwala_2_6_2014.pdf)II/6/2014[w sprawie składu Komisji Oświaty i Kultury Rady Gminy Głogów ]200 kB
Pobierz plik (uchwala_2_8_2014.pdf)II/8/2014[w sprawie składu Komisji Rewizyjnej rady Gminy Głogów]166 kB
Pobierz plik (uchwala_2_9_2014.pdf)II/9/2014[w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Głogów ]173 kB
Pobierz plik (uchwla_2_7_2014.pdf)II/7/2014[w sprawie składu Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego Rady Gminy Głogów ]221 kB

Sesja z dnia 1 grudnia 2014

Załączniki:
Pobierz plik (uchwala_1_1_2014.pdf)I/1/2014[w sprawie wyboru Przewodniczącego radny Gminy Głogów ]149 kB