Sesja z dnia 30 grudnia 2019 r.
9 stycznia 2020

Uchwała NR XVIII/121/2019 Rady Gminy Głogów z dnia 30 grudnia 2019 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głogów

Uchwała NR XVIII/122/2019 Rady Gminy Głogów z dnia 30 grudnia 2019 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głogów na rok 2020

Uchwała NR XVIII/123/2019 Rady Gminy Głogów z dnia 30 grudnia 2019 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głogów

Uchwała NR XVIII/124/2019 Rady Gminy Głogów z dnia 30 grudnia 2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok

Uchwała NR XVIII/125/2019 Rady Gminy Głogów z dnia 30 grudnia 2019 w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019

Uchwała NR XVIII/126/2019 Rady Gminy Głogów z dnia 30 grudnia 2019 w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania

Uchwała NR XVIII/127/2019 Rady Gminy Głogów z dnia 30 grudnia 2019 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Przedmoście

Uchwała NR XVIII/128/2019 Rady Gminy Głogów z dnia 30 grudnia 2019 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zabornia

Uchwała NR XVIII/129/2019 Rady Gminy Głogów z dnia 30 grudnia 2019 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Grodziec Mały

Uchwała NR XVIII/130/2019 Rady Gminy Głogów z dnia 30 grudnia 2019 w sprawie bezprzetargowego zawarcia kolejnej umowy najmu pomieszczenia gospodarczego w budynku położonym na dz. nr 264 w Grodźcu Małym

Uchwała NR XVIII/131/2019 Rady Gminy Głogów z dnia 30 grudnia 2019 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Ruszowicach przy ul. Tęczowej 10, sprzedawanej w drodze bezprzetargowej

Uchwała NR XVIII/132/2019 Rady Gminy Głogów z dnia 30 grudnia 2019 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Głogów nr XV/110/2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu Ruszowice

Uchwała NR XVIII/133/2019 Rady Gminy Głogów z dnia 30 grudnia 2019 w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Głogów na rok szkolny 2019/2020

Uchwała NR XVIII/134/2019 Rady Gminy Głogów z dnia 30 grudnia 2019 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz  ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Głogów

Uchwała NR XVIII/135/2019 Rady Gminy Głogów z dnia 30 grudnia 2019 w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania

Uchwała NR XVIII/136/2019 Rady Gminy Głogów z dnia 30 grudnia 2019 w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Głogów na rok 2020

Uchwała NR XVIII/137/2019 Rady Gminy Głogów z dnia 30 grudnia 2019 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi

Uchwała NR XVIII/138/2019 Rady Gminy Głogów z dnia 30 grudnia 2019 w sprawie zmiany uchwały nr XXV/142/2016 Rady Gminy Głogów w sprawie określenia szczegółowych zasad warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania

Uchwała NR XVIII/139/2019 Rady Gminy Głogów z dnia 30 grudnia 2019 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Głogów na lata 2020- 2022

Uchwała NR XVIII/140/2019 Rady Gminy Głogów z dnia 30 grudnia 2019 w sprawie zmiany uchwały nr XVI/119/2019 Rady Gminy Głogów w sprawie wprowadzenia ,,Rocznego programu współpracy Gminy Głogów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust, 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok”

Uchwała NR XVIII/141/2019 Rady Gminy Głogów z dnia 30 grudnia 2019 w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

Uchwała NR XVIII/142/2019 Rady Gminy Głogów z dnia 30 grudnia 2019 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych

Protokoły głosowań z XVIII Sesji Rady Gminy Głogów z dnia 30 grudnia 2019 r.

logo

Gmina Głogów

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Głogów

Kontakt

Adres:ul. Piaskowa 1, 67-200 Głogów
Telefon:(76) 836-55-55
Telefon/Fax:(76) 836-55-67
E-mail:[email protected]
NIP:693-10-13-775
REGON:000536686
KONTO BANKOWE: 98 8646 0008 0000 0000 6161 0002

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 17:00
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 14:00