Rejestr Instytucji Kultury
30 sierpnia 2019

Podstawa prawna: Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Głogów, prowadzony jest na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r. poz. 406 t.j.), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz.U. z 2012 r. poz. 189).

Opis: Rejestr instytucji kultury

Sposób udostępniania danych zawartych w rejestrze:

1.      Rejestr ten prowadzi Urząd Gminy Głogów, Ul. Piaskowa 1 67-200 Głogów
2.      Złożenie dokumentów: Biuro Obsługi Interesantów  (II piętro) w godzinach pracy urzędu lub e-mail:[email protected]
Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące wydania odpisu z rejestru instytucji kultury można uzyskać: pok. nr 316 (III piętro) lub pod nr tel. 768365569
3.      Zgodnie z § 10 ust.1 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury:

1. Rejestr, informację o rejestrze oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie organizatora.

2. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez:
1) otwarty dostęp do zawartości rejestru;
2) wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.

3. Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie, o której mowa w ust. 2 pkt 1, jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora.
4. Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.
5. Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.”

4.      Wydanie urzędowo poświadczonego odpisu z rejestru albo z księgi rejestrowej następuje na wniosek, w terminie 14 dni od otrzymania wniosku i zgodnie z art. 4 ustawy o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006 r.  Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.) od każdej pełnej lub zaczętej stronicy podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł.

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej za wydanie poświadczonego odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej  można dokonywać w kasie Urzędu lub wnieść na konto:

98 8646 0008 0000 0000 6161 0002

5.      Wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty (chwila złożenia wniosku o wydanie odpisu).   Dowód ten może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej, zgodnie z § 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 187, poz. 1330).

Załączniki:
1. Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Głogów.
2. Księgi rejestrowe instytucji kultury:
a) Gminny Ośrodek Kultury w Przedmościu, (działalność do 31.12.2022 r.)
b) Gminna Biblioteka Publiczna w Przedmościu, (działalność do 31.12.2022 r.)

c) Centrum Biblioteczno – Kulturalne Gminy Głogów, (działalność od 01.01.2023 r.)