Sesja z dnia 14 maja 2020 r.
19 maja 2020

Uchwała Nr  XXI/170/2020 w sprawie zmian budżetu Gminy Głogów na 2020 rok

Uchwała Nr  XXI/171/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głogów

Uchwała Nr  XXI/172/2020 w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości oraz przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości

Uchwała Nr  XXI/173/2020 w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Głogów na rzecz Gminnej Biblioteki Publicznej w Przedmościu

Uchwała Nr  XXI/174/2020 w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą „Zakład Gospodarki Komunalnej w Serbach” oraz nadania mu statutu

Uchwała Nr  XXI/175/2020 w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu

Uchwała Nr  XXI/176/2020 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Rocznego programu współpracy Gminy Głogów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok”

Uchwała Nr  XXI/177/2020 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Serby gmina Głogów – część II

Uchwała Nr  XXI/178/2020 w sprawie zmiany Uchwały nr XX/167/2020 Rady Gminy Głogów z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu Przedmoście

Uchwała Nr  XXI/179/2020 w sprawie likwidacjo Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krzepowie – Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Krzepowie

Uchwała Nr  XXI/180/2020 w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Przedmościu

Uchwała Nr  XXI/181/2020 w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Wilkowie

Protokoły głosowań z XXI Sesji Rady Gminy Głogów z dnia 14 maja 2020 r.

logo

Gmina Głogów

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Głogów

Kontakt

Adres:ul. Piaskowa 1, 67-200 Głogów
Telefon:(76) 836-55-55
Telefon/Fax:(76) 836-55-67
E-mail:[email protected]
NIP:693-10-13-775
REGON:000536686
KONTO BANKOWE: 98 8646 0008 0000 0000 6161 0002

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 17:00
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 14:00