Sesja z dnia 10 marca 2021 r.
16 marca 2021

Uchwała Nr XXXIII/254/2021 w sprawie zmian budżetu Gminy Głogów na 2021 rok

Uchwała Nr XXXIII/255/2021 w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serbach na 2021 rok

Uchwała Nr XXXIII/256/2021 w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w roku 2022

Uchwała Nr XXXIII/257/2021 w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Głogów na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury w Przedmościu

Uchwała Nr XXXIII/258/2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu Ruszowice gmina Głogów z uwzględnieniem terenu górniczego „Głogów Głęboki Przemysłowy” oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części działek o nr ewid.89/4 oraz 90/1 położonych w obrębie Ruszowice gmina Głogów

Uchwała Nr XXXIII/259/2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów rolnych i leśnych w części obrębu Borek – Zabornia oraz terenu rekreacyjnego w m. Borek

Uchwała Nr XXXIII/260/2021 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu Ruszowice część 1

Uchwała Nr XXXIII/261/2021 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obręb Przedmoście gmina Głogów

Uchwała Nr XXXIII/262/2021 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Głogów w 2021 roku

Uchwała Nr XXXIII/263/2021 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Uchwała Nr XXXIII/264/2021 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie określenia stawki opłaty za pojemnik z odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XXXIII/265/2021 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XXXIII/266/2021 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XXXIII/267/2021 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Uchwała Nr XXXIII/268/2021 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Głogów

Uchwała Nr XXXIII/269/2021 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej

Protokoły głosowań z XXXIII Sesji Rady Gminy Głogów z dnia 10 marca 2021 r.

logo

Gmina Głogów

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Głogów

Kontakt

Adres:ul. Piaskowa 1, 67-200 Głogów
Telefon:(76) 836-55-55
Telefon/Fax:(76) 836-55-67
E-mail:[email protected]
NIP:693-10-13-775
REGON:000536686
KONTO BANKOWE: 98 8646 0008 0000 0000 6161 0002

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 17:00
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 14:00