Zmiana Procedury weryfikowania i monitorowania efektów projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR” w Gminie Głogów
24 lutego 2023

W związku z rozliczeniem dnia 14 lutego 2023 r. projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR” w Gminie Głogów zachodzi konieczność zmiany załącznika do Zarządzenia Nr WG/36/2022 Wójta Gminy Głogów z dnia 22 marca 2022 r.  w sprawie: Procedury weryfikowania i monitorowania efektów projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR” w Gminie Głogów. Zgodnie z Umową o powierzenie grantu nr931/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” Grantobiorca jest zobowiązany do utrzymania efektów Projektu, w tym do opracowania oraz wdrożenia procedury monitorowania utrzymania efektów Projektu przez okres 2 lat od zakończenia Projektu.

Zmiana procedury weryfikowania i monitorowania efektów projektu grantowego

„Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym –

„Granty PPGR” w Gminie Głogów

 1. Niniejsza procedura określa zasady weryfikowania i monitorowania efektów projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR” (dalej: „Projekt”).
 2. Rodzice, opiekunowie prawni bądź osoby pełnoletnie, które podpisały umowę darowizny sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym oprogramowaniem i akcesoriami  w ramach Projektu mają  obowiązek składania co najmniej dwukrotnie przez okres 2 lat od zakończenia Projektu oświadczenia o posiadaniu otrzymanego sprzętu ( dalej „Okres monitorowania”).
 3. Posiadanie otrzymanego w drodze darowizny sprzętu oznacza jego  niezbywanie na osoby trzecie oraz przeznaczenie do wyłącznego użytku dla wskazanego w umowie ucznia.
 4.  Oświadczenia należy dostarczać do siedziby Urzędu Gminy Głogów, ul. Piaskowa 1, 67-200 Głogów bądź na adres email: [email protected] w następujących terminach:
 1. w okresie 1-30.06.2023 r.
 2. w okresie 1-30.06.2024 r.
 3. w okresie 1-28.02.2025 r.
 1. Niezłożenie oświadczenia we wskazanych terminach skutkować będzie wystosowaniem wezwania do przedłożenia w ciągu 7 dni oświadczenia wraz z udokumentowaniem fotograficznym posiadanego sprzętu.
 2. Gmina Głogów zastrzega sobie prawo do kontroli przekazanego sprzętu w miejscu jego użytkowania w dowolnym czasie w Okresie monitorowania Projektu .
 3. Przez cały Okres monitorowania przekazany sprzęt winny być oznaczony symbolami Projektu, które to Gmina Głogów wydała wraz ze sprzętem komputerowym przy podpisywaniu umowy darowizny. 
 4. Oświadczenie o posiadaniu sprzętu stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Procedury.

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

logo

Gmina Głogów

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Głogów

Kontakt

Adres:ul. Piaskowa 1, 67-200 Głogów
Telefon:(76) 836-55-55
Telefon/Fax:(76) 836-55-67
E-mail:[email protected]
NIP:693-10-13-775
REGON:000536686
KONTO BANKOWE: 98 8646 0008 0000 0000 6161 0002

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 17:00
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 14:00