RODO
13 sierpnia 2019

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 26 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO),  informujemy, że:

Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Głogów. Z Administratorem można skontaktować się pod nr tel. +48 76 836 55 55 lub za pośrednictwem 
adres e-mail: [email protected] lub pisemnie na adres siedziby: Piaskowa 1,
67-200 Głogów.

Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować 
w sprawach ochrony swoich danych osobowych: Alicja Grzesińska-Świętek, tel: 76 836 55 55, e-mail: [email protected]

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie umowy, ustawowych zadań Urzędu lub zgody osoby, której dane dotyczą. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, osoba, której dane dotyczą ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przez przepisy prawa.

Dane osobowe mogą zostać udostępnione osobom uprawnionym.

Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do: dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych w przypadku przetwarzania na podstawie zgody oraz w sposób zautomatyzowany, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Klauzula informacyjna – KPA – milczące załatwienie sprawy

Klauzula informacyjna dotycząca realizacji zadania polegającego na sporządzeniu gminnego programu rewitalizacji

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
w procesie sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Informacja o ograniczeniach przetwarzania danych osobowych

Klauzula informacyjna dla rejestru skarg i wniosków

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w związku ze złożonym wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – PETYCJE

Klauzula Informacyjna RODO w postępowaniu administracyjnym

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych – rozmowy telefoniczne

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
dla osób odwiedzających Fanpage w portalu społecznościowym Facebook Inc. Gminy Głogów  

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych – konsultacje społeczne

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla osób składających zgłoszenia do debaty nad raportem o stanie gminy