ZAPYTANIE OFERTOWE
14 stycznia 2020
  1. Zamawiający: Urząd Gminy Głogów, ul. Piaskowa 1, 67-200 Głogów zaprasza do złożenia oferty na:

Transport wraz z zapewnieniem opieki 2 uczniom niepełnosprawnym zamieszkałym w Przedmościu w następujący sposób:

-kurs poranny z miejsca zamieszkania do placówek przed rozpoczęciem zajęć szkolnych- ok. godz. 7.30 – 1 uczeń z Przedmościa do placówki na ul. Sportowej w Głogowie,

– kurs popołudniowy z placówek do miejsca zamieszkania po zakończeniu zajęć szkolnych- ok. godz. 15.00- 2 uczniów z placówek przy ul. Perseusza i ul. Sportowej w Głogowie do Przedmościa

  1. Miejsce i termin złożenia oferty: 17.01.2020 r. godz. 12.00
  2. Osoba upoważniona do kontaktów z wykonawcami:

 Paulina Sobocińska, tel. 76 836 55 69, email [email protected] .

  1. Sposób przygotowania oferty:

Zapytanie umieszczono na stronie internetowej Gminy Głogów oraz rozesłano drogą

elektroniczną firmom świadczącym usługi transportowe na terenie Powiatu Głogowskiego

  1. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:

Najkorzystniejsza cena za dzień świadczenia usługi- transport wraz z opieką

  1. Dodatkowe informacje:

Usługa będzie świadczona w dni nauki szkolnej w terminie 23.01.2019 r.- 30.06.2019 r. Pojazd do przewozu uczniów nie musi być dostosowany do przewozu wózka inwalidzkiego .

  1. Zawarcie umowy:

Z uwzględnieniem 2 tygodniowego okresu wypowiedzenia

  1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

     1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Głogów w Urzędzie Gminy Głogów przy ul. Piaskowej 1 w Głogowie, tel. 76/8365555

2) inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Głogów jest Pani Alicja Grzesińska- Świętek, tel.: 603269 639

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na przewóz wraz z opieką uczniów niepełnosprawnych.

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”; 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8) posiada Pani/Pan:

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

9) nie przysługuje Pani/Panu:

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

  1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego:

– bez podawania przyczyny,

– w przypadku, gdy zaistniała istotna zmiana okoliczności powodująca, że zawarcie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć,

 

Wójt Gminy Głogów

/-/ Bartłomiej Zimny

logo

Gmina Głogów

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Głogów

Kontakt

Adres:ul. Piaskowa 1, 67-200 Głogów
Telefon:(76) 836-55-55
Telefon/Fax:(76) 836-55-67
E-mail:[email protected]
NIP:693-10-13-775
REGON:000536686
KONTO BANKOWE: 98 8646 0008 0000 0000 6161 0002

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 17:00
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 14:00