Raport o stanie Gminy za 2021 rok
30 maja 2022

Zgodnie z zapisami art. 28aa Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy. Raport ten obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy
i budżetu obywatelskiego.

Rada gminy rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi.

Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę. W debacie
nad raportem o stanie gminy radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych.
W debacie nad raportem o stanie gminy zabierać głos mogą również MIESZKAŃCY GMINY. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos składa do przewodniczącego rady PISEMNE ZGŁOSZENIE, poparte podpisami: w gminie do 20 000 mieszkańców –
co najmniej 20 osób.
Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy.
Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15,
chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

 

Sesja Rady Gminy poświęcona debacie nad raportem o stanie gminy za 2021 rok planowana jest na dzień 09.06.2022 na godzinę 15.00 w Urzędzie Gminy Głogów ul. Piaskowa 1,
67-200 Głogów.

Poniżej załączamy wzór zgłoszenia udziału w debacie, który należy złożyć do 08.06.2022
w siedzibie Urzędu Gminy Głogów, ul. Piaskowa 1, 67-200 Głogów

logo

Gmina Głogów

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Głogów

Kontakt

Adres:ul. Piaskowa 1, 67-200 Głogów
Telefon:(76) 836-55-55
Telefon/Fax:(76) 836-55-67
E-mail:[email protected]
NIP:693-10-13-775
REGON:000536686
KONTO BANKOWE: 98 8646 0008 0000 0000 6161 0002

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 17:00
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 14:00