Podatki 2020
13 grudnia 2019

Opis sprawy
Umorzenie, rozłożenie na raty, odroczenie zaległości podatkowych, umorzenie odsetek za zwłokę w podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym.

Kogo dotyczy
Osoby fizyczne chcące u morzyć zaległości podatkowe, rozłożyć na raty bądź odroczyć zaległości podatkowe, umorzyć odsetki za zwłokę w podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym.
Wymagane dokumenty
• Wniosek podatnika.
• Oświadczenie o stanie majątkowym.
• Oświadczenie o pomocy de minimis.
• Zaświadczenie o uzyskiwanych dochodach podatnika oraz wszystkich osób wspólnie z nim zamieszkujących.
• Dokumenty potwierdzające wysokość kosztów utrzymania (np. rachunki za wodę, gaz, energię itp.) kserokopie
Tryb odwoławczy
Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy, za pośrednictwem Wójta Gminy Głogów w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
Uwagi i dodatkowe informacje
Oświadczenie odnośnie pomocy publicznej dla przedsiębiorców składają tylko osoby prowadzące działalność gospodarczą.

DRUKI DO POBRANIA DOTYCZĄCE PODATKÓW LOKALNYCH, OBOWIĄZUJĄCE OD 1 Lipca 2019r.

Link do strony: https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

Wójt Gminy Głogów zdecydował o zwolnieniu w podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, w okresie kwiecień, maj i czerwiec 2020 r.

Tego typu zwolnienie odbywać się będzie na wniosek podatnika, tylko w wypadku nieruchomości wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej czasowo ograniczonej przepisem §8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Podatnik może wnioskować o zwolnienie, jeśli jego płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z negatywnymi ekonomicznymi konsekwencjami COVID-19.

Przez spadek obrotów gospodarczych rozumie się sprzedaż towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym:

– nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia zgłoszenia, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego

Podatnik chcący skorzystać z tego typu zwolnienia powinien złożyć wniosek opisując o jaką ulgę występuje oraz uzasadnić swoje podanie.

Do wniosku powinien załączyć Formularz Informacji