Zwrot refundacji podatku VAT za gaz
gaz
10 lutego 2023

Należy łącznie spełnić dwa warunki:

 • Warunek 1:
 • Refundacja przysługuje osobie, która jest odbiorcą i korzysta z ogrzewania gazowego – urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi musi być zgłoszone lub wpisane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB),
 • Warunek 2:
 • Gospodarstwo domowe spełnia kryterium dochodowe:
 • w gospodarstwie jednoosobowym, wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza 2100,- zł,
 • w gospodarstwie domowym wieloosobowym, wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

Wniosek składa osoba, która zawarła umowę sprzedaży paliw gazowych lub umowę kompleksową i jest odbiorcą wskazanym w fakturze VAT.

Jak można złożyć wniosek?

Wniosek o wypłatę refundacji podatku vat za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r. należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Głogowie, ul. Piaskowa 1, pokój 2015.

Jeśli osoba, która podpisała umowę z dostawcą gazu nie może osobiście złożyć wniosku w urzędzie może złożyć wniosek elektronicznie przez platformę ePuap,

Złożenie wniosku za pomocą środków komunikacji elektronicznej możliwe jest poprzez wysyłkę pisma ogólnego na skrzynkę ePuap właściwego urzędu, gdzie załącznikiem będzie podpisany elektronicznie plik zawierający wypełniony wniosek o refundację podatku VAT:

 – podpisanie pliku za pomocą profilu zaufanego możliwe jest poprzez stronę: https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany/.

– wysłanie pisma ogólnego na skrzynkę ePuap właściwego urzędu możliwe jest poprzez stronę: https://www.gov.pl/web/gov/wyslij-pismo-ogolne.

– przy użyciu aplikacji mObywatel[1]

Pobranie aplikacji mObywatel jest możliwe poprzez stronę: 
https://www.gov.pl/web/mobywatel-w-aplikacji/pobierz-aplikacje1

Aby złożyć wniosek, należy wybrać opcję Złóż wniosek, a następnie wybrać właściwy wniosek.

Załączniki niezbędne do poprawnego złożenia wniosku:

W każdym przypadku:

 • faktura VAT (dokumentująca dostarczenie paliw gazowych w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.). Faktura z zużyciem prognozowanym nie uprawnia do otrzymania rekompensaty podatku VAT.
 • dowód uiszczenia zapłaty za fakturę VAT.

Weryfikacja dochodu

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu ustala się na podstawie dochodów uzyskanych:

 • w 2021 r. – w przypadku złożonego wniosku w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 lipca 2023 r.,
 • w 2022 r. – w przypadku złożonego wniosku w okresie od dnia 1 sierpnia 2023 r.

Jeżeli wnioskodawca oraz członkowie jego gospodarstwa domowego uzyskują wyłącznie dochody podlegające opodatkowaniu, wnioskodawca nie załącza zaświadczeń dotyczących dochodów.

W przypadku uzyskanego dochodu:

 • rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym,  ryczałt ewidencjonowanym, karta podatkowa: 
 • PIT 28 lub PIT 16A
 • emerytury/renty zaświadczenie z ZUS o wypłaconej 13-ce i 14-ce.

Jeśli wnioskodawca lub członkowie jego gospodarstwa domowego uzyskują dochody niepodlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym (patrz załącznik 1A), należy przedstawić dodatkowe dokumenty dotyczące tych dochodów. Dokumenty te podlegają weryfikacji przez organ rozpatrujący wniosek.

Termin złożenia wniosku:

Wnioski o refundację podatku VAT można składać:

 • do dnia 29 lutego 2024 r. – w dowolnym momencie po otrzymaniu faktury VAT,
 • po dniu 29 lutego 2024 r. – w ciągu 30 dni od otrzymania faktury VAT, która jest przedmiotem wniosku.

Wniosek składany po dniu 29 lutego 2024 r. może obejmować jedynie fakturę rozliczenia sprzedaży obejmująca okres do 31 grudnia 2023 r., którą odbiorca otrzymał w ciągu ostatnich 30 dni.

Wszelkie informację można uzyskać pod nr telefonu: 76 836 55  54.

[1] (publicznej aplikacji mobilnej), o której mowa w art. 19e ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2070 oraz z 2022 r. poz. 1087).

 

logo

Gmina Głogów

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Głogów

Kontakt

Adres:ul. Piaskowa 1, 67-200 Głogów
Telefon:(76) 836-55-55
Telefon/Fax:(76) 836-55-67
E-mail:[email protected]
NIP:693-10-13-775
REGON:000536686
KONTO BANKOWE: 98 8646 0008 0000 0000 6161 0002

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 17:00
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 14:00