„Zdobądź samozatrudnienie – zrealizuj marzenia !”
17 stycznia 2022

CEL PROJEKTU

Celem głównym projektu jest zaktywizowanie zawodowe: 25 osób niezatrudnionych (znajdujących się w szczególnie w trudnej sytuacji na rynku pracy) oraz poprawa sytuacji zawodowej 9 osób pracujących (ubogich, zatrudnionych na umowy krótkoterminowe i cywilnoprawne) – (min.19K), w wieku 30 lat i więcej zamieszkujących województwo dolnośląskie  (w tym min. 14os. zamieszkujących obszary wiejskie) – zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej – w okresie 01.12.2021-30.04.2023 – poprzez rozwój i wsparcie postaw przedsiębiorczych, nabycie umiejętności zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz utworzenie 30 nowych i trwałych przedsiębiorstw.

OFEROWANE WSPARCIE

  1. Wsparcie szkoleniowe umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej realizowane przed rozpoczęciem działalności.
  2. Wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości 23 050,00 zł netto.
  3. Finansowe wsparcie pomostowe w wysokości 2 600,00 zł. netto wypłacane przez 12 miesięcy.

Beneficjent zapewnia Uczestnikom Projektu wsparcie towarzyszące, które przysługuje uczestnikom w ramach projektu, w tym:

– materiały szkoleniowe i dydaktyczne

– catering podczas szkoleń,

– zwrot kosztów dojazdu dla uczestników szkoleń.

GRUPA DOCELOWA:

– 34 osoby (w tym 19 kobiet i 15 mężczyzn.), w tym co najmniej 14 osób zamieszkujących obszary wiejskie województwa dolnośląskiego, należące do jednej z grup:

  1. a)   25 osób pozostających bez zatrudnienia, w tym znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj. :

     – osoby w wieku 50 lat i więcej,

     – kobiety,

     – osoby z 
niepełnosprawnościami,

     – osoby długotrwale bezrobotne

     – osoby z niskimi kwalifikacjami

  1. b)   9 osób pracujących, należących do jednej z poniższych grup:

– osoby, których zarobki w ujęciu miesięcznym nie przekraczają minimalnego wynagrodzenia za pracę (ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu) w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu,

lub

-osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujących w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają  ̨120 % wysokości minimalnego wynagrodzenia,

Szczególne wsparcie kierowane jest do osób zwolnionych po 1 marca 2020r.

Formularze zgłoszeniowe w ramach naboru będą przyjmowane w terminie: 

od 12.01.2022 roku do 25.01.2022 roku.

logo

Gmina Głogów

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Głogów

Kontakt

Adres:ul. Piaskowa 1, 67-200 Głogów
Telefon:(76) 836-55-55
Telefon/Fax:(76) 836-55-67
E-mail:[email protected]
NIP:693-10-13-775
REGON:000536686
KONTO BANKOWE: 98 8646 0008 0000 0000 6161 0002

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 17:00
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 14:00