Wójt Gminy Głogów ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy podinspektora ds. sportu i współpracy ze strażą
25 października 2019

1. Nazwa i adres jednostki

Urząd Gminy Głogów, ul. Piaskowa 1, 67-200 Głogów

2. Stanowisko:

podinspektor ds. sportu i współpracy ze strażą

3. Wymagania związane ze stanowiskiem:

 • osoba posiadająca wykształcenie wyższe lub wykształcenie średnie i 3 lat pracy;
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • dobry stan zdrowia,
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie;
 • mile widziane doświadczenie w pracy w jednostce samorządowej w zakresie sportu.

4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • prowadzenie spraw dot. upowszechniania kultury fizycznej i sportu w gminie – ogłaszanie, rozstrzyganie i koordynowanie konkursów w zakresie sportu;
 • przygotowanie i rozliczanie umów na dotację;
 • współpraca z klubami sportowymi;
 • pozyskiwanie środków na działalność klubów i obiekty sportowe w gminie;
 • organizacja i koordynowanie zawodów i turniejów sportowych w gminie;
 • prowadzenie spraw Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie.

5.  Wymiar etatu –   pełen etat – 40 godz. tygodniowo;

 • Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
 • budynek piętrowy, stanowisko pracy na trzecim piętrze – w budynku jest winda;
 • Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Głogów w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej     i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.
 • Wymagane dokumenty:
 • życiorys (CV),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających uzyskane wykształcenie,
 • kserokopie świadectw pracy, ukończonych kursów i szkoleń,
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie załączone do dokumentacji z naboru;
 •  oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy,

9. Miejsce i termin składania dokumentów:

Dokumenty należy składać do dnia 06.11.2019 r. do godz. 13.00 w sekretariacie Urzędu Gminy Głogów,                ul. Piaskowa 1, 67-200 Głogów (III piętro, pokój nr 319). Dokumenty należy składać w kopercie opisanej następująco: „Oferta na stanowisko podinspektora  ds. sportu i współpracy ze strażą w Urzędzie Gminy Głogów”.  

W przypadku przesłania oferty pocztą decyduje data wpływu do urzędu.                                                                                                                                        Wójt Gminy Głogów            

Bartłomiej Zimny

logo

Gmina Głogów

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Głogów

Kontakt

Adres:ul. Piaskowa 1, 67-200 Głogów
Telefon:(76) 836-55-55
Telefon/Fax:(76) 836-55-67
E-mail:[email protected]
NIP:693-10-13-775
REGON:000536686
KONTO BANKOWE: 98 8646 0008 0000 0000 6161 0002

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 17:00
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 14:00