Ważna informacja – kolonie
11 maja 2022

Kuratorium Oświaty we Wrocławiu planuje organizację kolonii w okresie wakacji 2022 r. dla dzieci i młodzieży z mniejszymi szansami. Uczestnikami kolonii mogą być dzieci i młodzież, które ukończyły 7 rok życia, a nie przekroczyły 16 lat. Pierwszeństwo w korzystaniu z wypoczynku finansowanego ze środków pozostających w dyspozycji wojewody mają dzieci:

1) objęte pieczą zastępczą;

2) pochodzące z rodzin żyjących w trudnych warunkach materialnych, w tym:

  1. a) z rodzin wychowujących troje lub więcej dzieci,
  2. b) samotnie wychowywane w rozumieniu art. 4 pkt 43 ustawy – Prawo oświatowe;

3) z zaburzeniami somatycznymi potwierdzonymi zaświadczeniem lekarskim i zamieszkujące
w środowisku ekologicznie zagrożonym (ale nie są to dzieci niepełnosprawne).

Przez rodziny żyjące w trudnych warunkach materialnych, należy rozumieć rodziny, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego tj.: kwoty 674 zł. Przy obliczaniu dochodu na osobę w rodzinie, o którym mowa powyżej, bierze się pod uwagę przeciętny miesięczny dochód z 3 miesięcy wybranych spośród ostatnich 6 miesięcy poprzedzających przekazanie przez rodziców uczestnika wypełnionej karty kwalifikacyjnej.

Jednocześnie informuje, że liczba miejsc jest ograniczona.

Zapisy prowadzi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie drogą telefoniczną na numer 76 836 55 51 lub 76 836 55 50 lub e-mail: [email protected] do dnia 17 maja 2022 r. do godz. 10.00.

logo

Gmina Głogów

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Głogów

Kontakt

Adres:ul. Piaskowa 1, 67-200 Głogów
Telefon:(76) 836-55-55
Telefon/Fax:(76) 836-55-67
E-mail:[email protected]
NIP:693-10-13-775
REGON:000536686
KONTO BANKOWE: 98 8646 0008 0000 0000 6161 0002

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 17:00
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 14:00