WAŻNA INFORMACJA – DODATEK ELEKTRYCZNY
15 grudnia 2022

Mieszkańcy miejscowości: Borek, Bytnik, Grodziec Mały, Klucze, Krzekotów, Przedmoście, Ruszowice, Serby, Stare Serby, Szczyglice, Turów, Wilków, Zabornia, mogą składać wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego.

Dotyczy to osób korzystających między innymi z pomp ciepła, pieców elektrycznych / bojlerów z funkcją CO.

Dodatek elektryczny przysługuje odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym,               w przypadku gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną i źródło to zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków do 11 sierpnia 2022 r. , albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków,       o których mowa w art. 27g ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U.                     z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576 i 1967).

Dodatek elektryczny jest świadczeniem jednorazowym i wynosi, w zależności od zużycia:

– 1000 złotych w przypadku zużycia energii elektrycznej w 2021 roku na poziomie maksymalnie 5MWh,

– 1500 złotych w przypadku zużycia energii elektrycznej w 2021 roku przekraczającym 5MWh.

JAK ROZUMIEĆ DEFINICJĘ GOSPODARSTWA DOMOWEGO?

Gospodarstwo domowe jednoosobowe – tworzy osoba fizyczna samotnie zamieszkująca                         i gospodarująca.

Gospodarstwo domowe wieloosobowe – tworzy osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące                           i gospodarujące.

W sytuacji, gdy pod jednym adresem zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe –  jeden dodatek przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych. Jeżeli złożono więcej wniosków o wypłatę dodatku z jednego adresu, to dodatek jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.

WYJĄTEK: Na postawie art. 28  ust. 2a-3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej:

2a. W przypadku, gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, i w terminie do dnia 1 lutego 2023 r. nie jest możliwe ustalenie odrębnego adresu miejsca zamieszkania dla poszczególnych gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem w odrębnych lokalach, których głównym źródłem ogrzewania jest oddzielne lub współdzielone źródło ciepła zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków zgodnie z art. 27 ust. 1.

2b. W przypadku, o którym mowa w ust. 2a, gospodarstwu domowemu, które zajmuje lokal, dla którego nie było możliwe ustalenie odrębnego adresu, wójt, burmistrz albo prezydent przyznaje dodatek elektryczny w drodze decyzji administracyjnej, jeżeli w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego organ ten ustalił zamieszkiwanie pod jednym adresem w odrębnych lokalach kilku gospodarstw domowych oraz wykorzystywanie przez te gospodarstwa oddzielnego lub współdzielonego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego do centralnej ewidencji emisyjności budynków zgodnie z ust. 1.

2c. W przypadku gdy w lokalu, o którym mowa w ust. 2b, zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek elektryczny przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących w tym lokalu.

3. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Dodatek elektryczny nie przysługuje dla:

– właścicieli przydomowych mikroinstalacji. Zgodnie z art. 2 pkt 19 ustawy                                          z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii mikroinstalację rozumie się instalację odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW, przyłączoną do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV albo o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu nie większej niż 150 kW, w której łączna moc zainstalowana elektryczna jest nie większa niż 50 kW.

– gospodarstw domowych objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego lub dodatku do innych źródeł ciepła, jak pellet, gaz LPG, drewno czy olej opałowy.

GDZIE MOŻNA SKŁADAĆ WNIOSKI?

Wnioski przyjmuje Gminny Ośrodek Pomocy w Głogowie, ul. Piaskowa 1, 67-200 Głogów,                II piętro pokój 215, w terminie do 1 lutego 2023 r.

Wszelkie informacje można uzyskać pod nr telefonu 76 836 55 54.

logo

Gmina Głogów

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Głogów

Kontakt

Adres:ul. Piaskowa 1, 67-200 Głogów
Telefon:(76) 836-55-55
Telefon/Fax:(76) 836-55-67
E-mail:[email protected]
NIP:693-10-13-775
REGON:000536686
KONTO BANKOWE: 98 8646 0008 0000 0000 6161 0002

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 17:00
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 14:00