Stypendium Wójta Gminy Głogów
21 maja 2024

Szanowni rodzice! Drodzy uczniowie! Przypominamy, że 28 grudnia 2023 r. Rada Gminy Głogów uchwaliła zmianę zasad przyznawania stypendiów za wysokie wyniki w nauce. Poniżej najważniejsze zasady wnioskowania o stypendia Wójta Gminy Głogów.

Kto ma szansę na  stypendium edukacyjne za rok szkolny 2023/2024?

 • uczeń, który ukończył klasy IV- VIII;
 • uczeń, który pobiera naukę na terenie gminy Głogów bez względu na miejsce zamieszkania oraz zamieszkuje na terenie gminy Głogów i uczy się poza terenem gminy Głogów,
 • uczeń, który uzyskał w mijającym roku szkolnym średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych co najmniej 4,75  lub zdobył     I miejsce w konkursach i olimpiadach przedmiotowych i artystycznych na szczeblu powiatowym lub jest laureatem konkursów na szczeblu wojewódzkim i wyżej w mijającym roku szkolnym oraz uzyskał średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych co najmniej 4,5.

Co należy zrobić, aby otrzymać stypendium naukowe za rok szkolny 2023/2024?

 • w terminie do 31 lipca 2024 roku należy złożyć wniosek zgodny z załączonym wzorem;
 • wnioski mogą składać: rodzic/ opiekun prawny ucznia, dyrektor szkoły, wychowawca klasy ( nie sam uczeń);
 • wnioski składa się w Urzędzie Gminy Głogów przy ul. Piaskowej 1 – w sekretariacie bądź pokoju nr 316.
 • do wniosku należy dołączyć kserokopie zaświadczeń, dyplomów, ewentualnie protokołów konkursów poświadczone za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę ( kserokopia świadectwa ukończenia szkoły tylko na wezwanie)

Pozostałe istotne informacje dla wnioskujących o stypendium edukacyjne:

 • decyzję o przyznaniu oraz o wysokości stypendium podejmuje Wójt Gminy Głogów
 • od decyzji Wójta Gminy Głogów nie przysługuje odwołanie
 • wnioskodawca zostanie poinformowany pisemnie o przyznaniu lub nieprzyznaniu Stypendium Wójta Gminy Głogów
 • wnioski złożone po terminie bądź zawierające braki formalne będą pozostawione bez rozpatrzenia
 • szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 76 836 55 69
logo

Gmina Głogów

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Głogów

Kontakt

Adres:ul. Piaskowa 1, 67-200 Głogów
Telefon:(76) 836-55-55
Telefon/Fax:(76) 836-55-67
E-mail:[email protected]
NIP:693-10-13-775
REGON:000536686
KONTO BANKOWE: 98 8646 0008 0000 0000 6161 0002

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 17:00
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 14:00