Stypendia za wysokie wyniki w nauce w roku szkolnym 2023/2024
12 czerwca 2024

Wójt Gminy Głogów informuje, że do 31 lipca 2024 roku trwa nabór wniosków na stypendia za wysokie osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2023/2024 w ramach „Gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów Gminy Głogów”. Wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Głogów, ul. Piaskowa 1, bądź elektronicznie poprzez platformę Epuap ( /8273okiigo/skrytka) zgodnie z treścią załączonego formularza.

Przypominamy, że stypendium Wójta Gminy Głogów może otrzymać uczeń, który:

  • w szkolnym 2023/2024 ukończył klasę IV- VIII szkoły podstawowej,
  • pobiera naukę na terenie gminy Głogów bez względu na miejsce zamieszkania bądź zamieszkuje na terenie gminy Głogów i uczy się poza terenem gminy Głogów,
  • uzyskał w mijającym roku szkolnym średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych co najmniej 4,75  lub zdobył     I miejsce w konkursach i olimpiadach przedmiotowych i artystycznych na szczeblu powiatowym lub jest laureatem konkursów na szczeblu wojewódzkim i wyżej w mijającym roku szkolnym oraz uzyskał średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych co najmniej 4,5,
  • w terminie do 31 lipca 2024 roku złoży wniosek zgodny z załączonym wzorem ( w jego imieniu wniosek składa rodzic/ opiekun prawny ucznia, dyrektor szkoły, wychowawca klasy).

Pozostałe istotne informacje dla wnioskujących o stypendium edukacyjne:

  • do wniosku należy dołączyć kserokopie zaświadczeń, dyplomów, ewentualnie protokołów konkursów poświadczone za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę ( kserokopia świadectwa ukończenia szkoły tylko na wezwanie),
  • decyzję o przyznaniu oraz o wysokości stypendium podejmuje Wójt Gminy Głogów,
  • od decyzji Wójta Gminy Głogów nie przysługuje odwołanie,
  • wnioskodawca zostanie poinformowany pisemnie o przyznaniu lub nieprzyznaniu stypendium,
  • wnioski złożone po terminie bądź zawierające braki formalne będą pozostawione bez rozpatrzenia,
  • stypendia zostaną wręczone: dla uczniów klas IV-VII w terminie do 30 września, dla absolwentów szkół podstawowych w terminie do 30 sierpnia br.
logo

Gmina Głogów

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Głogów

Kontakt

Adres:ul. Piaskowa 1, 67-200 Głogów
Telefon:(76) 836-55-55
Telefon/Fax:(76) 836-55-67
E-mail:[email protected]
NIP:693-10-13-775
REGON:000536686
KONTO BANKOWE: 98 8646 0008 0000 0000 6161 0002

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 17:00
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 14:00