Program współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi
1 grudnia 2022

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI: „ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY GŁOGÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA 2022 ROK