Aktualności dla stowarzyszeń
10 stycznia 2024

Jak wdrożyć standardy ochrony dzieci w Twojej organizacji

Ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r., poz.1606) nakłada na podmioty pracujące z dziećmi tj. prowadzące działalność oświatową, opiekuńczą, wychowawczą, resocjalizacyjną, religijną, artystyczną, medyczną, rekreacyjną, sportową lub związaną z rozwijaniem zainteresowań przez małoletnich- obowiązek wprowadzenia standardów ochrony małoletnich do dnia 15 lutego 2024 r.

Standardy ochrony małoletnich to cztery zasady, których przyjęcie sprawia, że dana organizacja jest bezpieczna dla dzieci – jej personel potrafi zidentyfikować sytuacje stwarzające ryzyko krzywdzenia dziecka oraz podjąć działania profilaktyczne oraz interwencyjne. Wszystkie organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, będące organizatorem działalności związanej z rozwijaniem zainteresowań przez małoletnich, zobowiązane są zgodnie z art. 22 b ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczości na tle seksualnym do wprowadzenia standardów ochrony małoletnich.

Zachęcamy wszystkie organizacje pozarządowe prowadzące działalność na terenie Gminy Głogów i na rzecz jej małoletnich mieszkańców do zapoznania się z opracowaniem „Jak wdrożyć standardy ochrony dzieci w Twojej organizacji” dostępnym na stronie Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę : https://standardy.fdds.pl.