Sesja z dnia 10 listopada 2021 r.
18 listopada 2021

Uchwała Nr XLIV/339/2021 – w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głogów

Uchwała Nr XLIV/340/2021 – w sprawie zmian budżetu Gminy Głogów na 2021 rok

Uchwała Nr XLIV/341/2021 – w sprawie obniżenia cenu skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2022 rok

Uchwała Nr XLIV/342/2021 – w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serbach na 2022 rok

Uchwała Nr XLIV/343/2021 – w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania    przestrzennego dla dz. nr 474, 475, 476, 477 , 478 oraz części działki nr 453 w obrębie Ruszowice, gm. Głogów

Uchwała Nr XLIV/344/2021 – w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wilków

Uchwała Nr XLIV/345/2021 – w sprawie wprowadzenia „Rocznego programu współpracy Gminy Głogów z organizacjami pozarządowymi oraz   podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok”

Uchwała Nr XLIV/346/2021 – w sprawie przyjęcia sprawozdania końcowego z działalności likwidatora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krzepowie – Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Krzepowie w Likwidacji

Uchwała Nr XLIV/347/2021 – w sprawie zmiany uchwały nr XXV/142/2016 Rady Gminy Głogów z dnia 29 września 2016 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych
dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania

Protokoły głosowań z XLIV Sesji Rady Gminy Głogów z dnia 10 listopada 2021 r.

logo

Gmina Głogów

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Głogów

Kontakt

Adres:ul. Piaskowa 1, 67-200 Głogów
Telefon:(76) 836-55-55
Telefon/Fax:(76) 836-55-67
E-mail:[email protected]
NIP:693-10-13-775
REGON:000536686
KONTO BANKOWE: 98 8646 0008 0000 0000 6161 0002

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 17:00
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 14:00