Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko – Głogowskiego Obszaru Interwencji
5 czerwca 2020

Projekt pn. „Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko – Głogowskiego Obszaru Interwencji”  współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3 „Gospodarka niskoemisyjna”, Działania 3.3 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym”, Poddziałania 3.3.1 – OSI „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – konkurs horyzontalny OSI”, Typ 3.3 e „Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii – projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej – projekt grantowy” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Projekt realizowany w partnerstwie ośmiu jednostek samorządu terytorialnego z naszego regionu (tj. z powiatu polkowickiego i powiatu głogowskiego) – tzn. jest to projekt partnerski, którego Liderem jest Gmina Polkowice. Pozostali partnerzy to: Gmina Miejska Głogów, Gmina Przemków, Gmina Radwanice, Gminy Żukowice, Gmina Kotla, Gmina Głogów, Gmina Jerzmanowa.

Okres realizacji projektu:
– data rozpoczęcia realizacji projektu – 01.01.2016 r. (data kwalifikowalności wymian źródeł ciepła)
– data zakończenia realizacji projektu – 22.10.2021 r.

Całkowita wartość projektu to 12.138.369,43 , a przyznane dofinansowanie wynosi 10.168.042,89 zł.

Łączna kwota dofinansowania funduszu grantów z przeznaczeniem dla mieszkańców (Grantobiorców) wynosi 9.234.000 zł.

Przedmiotowy projekt jest projektem grantowym i polega na udzielaniu przez Beneficjenta grantów na rzecz Grantobiorców z przeznaczeniem na modernizację wysokoemisyjnych źródeł ciepła. Granty będą udzielane na przedsięwzięcia realizowane w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych dotyczące wymiany dotychczasowych wysokoemisyjnych źródeł ciepła.

Wartość udzielanego grantu to 85% kosztów kwalifikowalnych, lecz nie więcej niż 35 tys. zł.

Planuje się zmodernizować łącznie co najmniej 269 szt. źródeł ciepła, w tym:
– w Gminie Polkowice – 52 szt.,
– w Gminie Miejskiej Głogów – 51 szt.,
– w Gminie Głogów – 41 szt.,
– w Gminie Przemków – 41 szt.,
– w Gminie Radwanice – 21 szt.,
– w Gminie Jerzmanowa – 21 szt.,
– w Gminie Kotla – 21 szt.,
– w Gminie Żukowice – 21 szt.

Przeznaczenie grantów
Otrzymane wsparcie (granty) można przeznaczyć na wymianę wysokoemisyjnych[1] źródeł ciepła na:
a) podłączenie do sieci ciepłowniczej / chłodniczej lub
b) instalację źródeł ciepła opartych o OZE (np. pomp ciepła) lub
c)   instalację kotłów spalających biomasę lub ewentualnie paliwa gazowe.
d) ogrzewanie elektryczne (kable / maty grzejne, kotły elektryczne, piece akumulacyjne itp.), pod warunkiem, że będzie ono zasilane z OZE.

Inwestycje wymienione w pkt b), c) i d) mogą zostać wsparte jedynie w przypadku, gdy podłączenie do sieci ciepłowniczej na danym obszarze nie jest uzasadnione ekonomicznie lub jest technicznie niemożliwe.

Wsparcie wypłacane będzie jako refundacja wydatków poniesionych przed Grantobiorcę (tzn. Grantobiorca musi posiadać środki w wysokości 100 % wartości inwestycji).

[1] Wysokoemisyjne źródło ciepła – źródło ciepła nie spełniające norm emisyjnych ekoprojektu obowiązujących od roku 2020 lub wymagań klasy 5, emitujące do atmosfery CO2 oraz inne zanieczyszczenia, takie jak pyły zawieszone PM 10 i PM 2,5 i inne związki toksyczne powstające w wyniku spalania paliw.

Punkt kontaktowy dla mieszkańców Gminy Głogów
Urząd Gminy Głogów, ul. Piaskowa 1, 67-200 Głogów

Aneta Hnatyszak, tel. 76 83 65 558, [email protected],

logo

Gmina Głogów

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Głogów

Kontakt

Adres:ul. Piaskowa 1, 67-200 Głogów
Telefon:(76) 836-55-55
Telefon/Fax:(76) 836-55-67
E-mail:[email protected]
NIP:693-10-13-775
REGON:000536686
KONTO BANKOWE: 98 8646 0008 0000 0000 6161 0002

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 17:00
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 14:00