Ponad 750 tys. euro dodatkowych środków dla regionu Krainy Łęgów Odrzańskich
29 września 2021

W związku z procedowanymi zmianami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, pojawiła się szansa na pozyskanie dodatkowych środków wspierających realizację Lokalnej Strategii Rozwoju Krainy Łęgów Odrzańskich. LGD KŁO skorzystało z szansy i skutecznie ubiegało się o dodatkowe środki, co oznacza, że budżet LSR zwiększy się o 752 000,00 euro, czyli ponad 3 miliony złotych.

Warto wspomnieć, że dodatkowy budżet LSR był konsultowany z mieszkańcami i włodarzami. Po przeprowadzeniu badań ankietowych, w których wypowiedzieli się przedstawiciele wszystkich sektorów: mieszkańcy, organizacje pozarządowe, biznes i samorządy, udało się wskazać obszary, które najbardziej wymagają wsparcia. Dlatego zaproponowana przez nas alokacja odpowiada na potrzeby regionu i jest spójna z diagnozą obszaru opisaną w LSR. I tak ponad  35% z tej kwoty zostanie przeznaczona na premie na zakładanie działalności gospodarczej w ramach Przedsięwzięcia III Przedsiębiorczy mieszkańcy, co  pozwali na udzielenie aż 15 dotacji po 80 000,00 zł na założenie nowych firm.

Kolejny obszar, który może liczyć na zastrzyk to ogólnodostępna infrastruktura turystyczna. Niemal 350 tys. euro zostanie rozdysponowanych zarówno w ramach standardowego naboru, jak i pilotażowego projektu grantowego na kwotę 200 000,00 zł (4 granty x 50 000,00 zł) dla organizacji pozarządowych na małą infrastrukturę, której jak wynika z ankiet i diagnozy LSR,  brakuje na naszym terenie.

Ponadto w ramach dodatkowych środków zaplanowano wsparcie zabytków w ramach Przedsięwzięcia V  Poznajemy przyrodę i dziedzictwo „Krainy Łęgów Odrzańskich” w kwocie 117 000 euro, co pozwoli na remont 5 zabytków dotacjami w kwocie po 100 000,00 zł.

Ostatni proponowany przez nas obszar wsparcia to pilotażowy projekt grantowy Smart Village (SV) w ramach PIV Aktywne, wykształcone i zintegrowane społeczeństwo obywatelskie, dzięki któremu powstanie 12 koncepcji rozwoju inteligentnych wiosek (1 koncepcja w każdej gminie członkowskiej LGD). Zaplanowano 12 grantów w kwocie 4 000,00 zł, na łączną kwotę 11 200 euro.

Warto podkreślić, że wprowadzenie powyższych zmian do LSR i podpisanie aneksu do tzw. umowy ramowej będzie możliwe po otrzymaniu informacji z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zaakceptowaniu przez Komisję Europejską projektowanych zmian w PROW 2014-2020. Czekamy zatem na oficjalną aktualizację budżetu, która pozwoli nam na zasilenie regionu dodatkowymi środkami.

GEO- TROP, czyli geocaching łączy regiony

Projekt pn. Geograficzne Elementy Oraz Turystyczne Regiony Odkrywamy (z) Pasją, akronim GEO- TROP, to już drugi projekt współpracy realizowany przez Lokalną Grupę Działania Kraina Łęgów Odrzańskich w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju. GEO- TROP to projekt wykraczający poza granicę województwa dolnośląskiego, realizowany we współpracy z dwiema LGD z województwa małopolskiego: Lokalną Grupą Działania Wadoviana oraz Lokalną Grupą Działania Dolina Soły.

Czym jest geocaching? Dla niewtajemniczonych wyjaśniamy, że geocaching to gra terenowa użytkowników odbiorników GPS, polegająca na poszukiwaniu tzw. skrytek (ang. geocache) uprzednio ukrytych przez innych uczestników zabawy. Ukrywane, przeważnie w interesujących i atrakcyjnych miejscach, skrytki zawierają dziennik odwiedzin, do którego wpisują się kolejni znalazcy, a także drobne upominki na wymianę. Lokalizacja miejsca ukrycia skrytki przekazywana jest przez jej założyciela innym uczestnikom gry poprzez wprowadzenie współrzędnych geograficznych w jednej ze specjalnych internetowych baz danych, tzw. serwisów geocachingowych.  Nadrzędną ideą zabawy jest zachęcenie jej uczestników do odwiedzenia, w wyniku poszukiwań, miejsc w których ukryte są skrytki. Niektóre miejsca wybrane przez chowających są trudno dostępne, mało znane, rzadko odwiedzane, a przy tym atrakcyjne turystycznie i jako takie uznane za godne prezentacji innym uczestnikom gry. Znalazca w nagrodę zabiera jeden z ukrytych w pojemniku upominków, zostawia nowy- nie mniej atrakcyjny oraz wpisuje swój identyfikator i datę do dziennika odwiedzin skrytki. Oprócz danych dotyczących lokalizacji (długość i szerokość geograficzna, w systemie WGS 84) chowający umieszcza w serwisie geocachingowym opis skrytki zawierający dodatkowe informacje ułatwiające jej znalezienie, a także informacje o charakterze krajoznawczym dotyczące miejsca ukrycia i ewentualnych innych atrakcji turystycznych w okolicy. Ponadto opis skrytki zawierać powinien ostrzeżenia o możliwych zagrożeniach w trakcie poszukiwań oraz informacje o dostępności dla osób niepełnosprawnych lub szukających w towarzystwie dzieci.

Warto podkreślić, że w ramach realizacji projektu przewidziano działania mające na celu rozwój turystyki na terenie partnerskich LGD, wzrost zainteresowania geocachingiem, promocję obszaru LGD jako atrakcyjnego miejsca wycieczek i aktywnego odpoczynku, a także pogłębianie wiedzy geograficznej, przyrodniczej, historycznej i kulturowej o obszarze LGD w społeczności lokalnej i geocacherskiej.  Partnerskie LGD zaplanowały wyjazd studyjny i spotkanie wymiany doświadczeń dla animatorów geocachingu, stworzenie geościeżek oraz wykonanie geoskrytek jako filar, na którym opiera się idea tego projektu. Planuje się stworzyć jedną główną ścieżkę geocachingową łączącą obszary trzech LGD oraz indywidualne geościeżki na terenie każdego z partnerów. W ramach projektu każdy z partnerów projektu współpracy na terenie swojego LGD przygotuje geościeżki skupione wokół najbardziej interesujących/wartościowych miejsc. Tematyka geościeżek dotyczyć będzie dziedzictwa lokalnego: kulturowego, przyrodniczego, turystycznego oraz rekreacji. Ponadto przewidziano zaprojektowanie i wykonanie woodcoinów– drewnianych krążków z grawerem, które stanowią element kolekcjonerski w geocachingu oraz wydawnictwo w postaci broszury „Geocaching w pigułce”. Grupy zaplanowały również przeprowadzenie eventów i imprez plenerowych promujących ideę geocachingu wśród społeczności lokalnej, turystów i szkół jako innowacyjnej formy spędzania czasu wolnego, poznawania regionu i zwiększania ruchu turystycznego.

Z niecierpliwością czekamy na działania i efekty realizacji projektu w terenie, a całość jest możliwa dzięki finansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania”, działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

logo

Gmina Głogów

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Głogów

Kontakt

Adres:ul. Piaskowa 1, 67-200 Głogów
Telefon:(76) 836-55-55
Telefon/Fax:(76) 836-55-67
E-mail:[email protected]
NIP:693-10-13-775
REGON:000536686
KONTO BANKOWE: 98 8646 0008 0000 0000 6161 0002

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 17:00
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 14:00