ZWROT KOSZTÓW DOWOZU NIEPEŁNOSPRAWNEGO UCZNIA
29 sierpnia 2019

ZASADY ZWROTU KOSZTÓW

DOWOZU NIEPEŁNOSPRAWNYCH UCZNIÓW/ DZIECI

 1. Zwrot kosztów przejazdu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych oraz rodziców z miejsca zamieszkania do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, szkoły podstawowej albo szkoły ponadpodstawowej przysługuje w przypadku, gdy dowożenie i opiekę zapewniają rodzice prywatnym samochodem osobowym lub gdy rodzice powierzyli wykonywanie transportu i sprawowanie opieki w czasie przewozu innemu podmiotowi.
 2. Zwrot kosztów przejazdu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych oraz rodziców z miejsca zamieszkania do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej innej formy wychowania przedszkolnego, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, szkoły podstawowej albo szkoły ponadpodstawowe przysługuje rodzicom, którzy we własnym zakresie zapewniają dowożenie i opiekę:
 3. do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka – w przypadku dzieci pięcioletnich i sześcioletnich oraz dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym, realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego – objętych kształceniem specjalnym,
  b) do najbliższej szkoły podstawowej – w przypadku uczniów realizujących kształcenie specjalne na tych poziomach edukacji,
  c) do najbliższej szkoły ponadpodstawowej – uczniom z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21. rok życia,
  d) do ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim lub z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą:
  • 24. rok życia – w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna,
  • 25. rok życia – w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.
 4. Zwrotu kosztów przejazdu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych oraz rodziców z miejsca zamieszkania do przedszkola, punktu przedszkolnego, szkoły lub ośrodka zapewnianego przez rodziców prywatnym samochodem osobowym lub gdy rodzice powierzyli wykonywanie transportu i sprawowanie opieki w czasie przewozu innemu podmiotowi dokonuje się na podstawie umowy pomiędzy rodzicami, a Wójtem Gminy Głogów.
 5. Umowę zawiera się na czas określony, nie dłuższy niż okres zajęć dydaktyczno-wychowawczych w danym roku szkolnym
 6. Podstawą zawarcia umowy jest pozytywne rozpatrzenie wniosku o zwrot kosztów dowożenia dziecka/ucznia niepełnosprawnego do przedszkola, szkoły lub ośrodka.
 7.  Wniosek wraz z kompletem wymaganych załączników składa się w Urzędzie Gminy Głogów
 8. Podstawę obliczenia kwoty zwrotu kosztów jednorazowego przejazdu dziecka/ucznia niepełnosprawnego oraz jego rodzica z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka stanowi- w przypadku przejazdu prywatnym samochodem osobowym :

wzór:  koszt = (a–b) × c
gdzie:
a – liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole
podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, szkoły podstawowej albo szkoły
ponadpodstawowej, a także przewozu rodzica z tego miejsca do miejsca zamieszkania lub miejsca pracy, i z powrotem,
b – liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania rodzica do miejsca pracy i z powrotem, jeżeli nie wykonywałby przewozu, o którym mowa w lit. a,
c – stawka za 1 kilometr przebiegu pojazdu.
Stawkę za 1 kilometr przebiegu pojazdu określa rada gminy, w drodze uchwały, (https://gminaglogow.pl/wp-content/uploads/2022/11/uchwala-nr-LXII.451.2022.pdf )  , przy czym stawka ta nie może być niższa niż określona w przepisach wydanych na podstawie art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 180 i 209)

 1. Kwotę zwrotu kosztów przejazdu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych oraz rodziców pomniejsza się proporcjonalnie do liczby dni nieobecności w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym, szkole podstawowej albo szkole ponadpodstawowej, dni ustawowo wolnych od zajęć dydaktyczno–wychowawczych, w tym świąt i ferii szkolnych, przypadających w przyjętym okresie rozliczeniowym.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wniosek w sprawie dowozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły/przedszkola/ośrodka  – rodzica  (prawnego opiekuna) dziecka niepełnosprawnego.
 2. Aktualne orzeczenie o niepełnosprawności ucznia.
 3. Aktualne orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia- jeśli dotyczy.
 4. Potwierdzenie przyjęcia lub kontynuacji nauki w placówce oświatowej.

MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Urząd Gminy Głogów

ul. Piaskowa 1

67-200 Głogów 

KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA  I WŁAŚCIWA DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

Referat Administracyjno- Gospodarczy, Specjalista ds. Oświaty tel. 76 836 55 69 

PODSTAWA PRAWNA

Art. 32, art. 39 i art. 39a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm. )