ZWROT KOSZTÓW DOWOZU NIEPEŁNOSPRAWNEGO UCZNIA
29 sierpnia 2019

Zwrot kosztów dojazdu dziecka niepełnosprawnego do szkoły

Obowiązkiem gminy jest zapewnienie niepełnosprawnym uczniom bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do szkoły lub placówki oświatowych lub zwrot kosztów przejazdu ucznia i opiekuna na zasadach określonych w umowie zawartej między Wójtem Gminy Głogów a Rodzicami/Opiekunami, jeżeli dowóz zapewniają Rodzice/Opiekunowie.

BEZPŁATNY DOWÓZ PRZYSŁUGUJE:

1)      dzieciom pięcioletnim i sześcioletnim, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności, realizujące wychowanie przedszkolne w najbliższym przedszkolu, oddziale przedszkolnym 
w szkole podstawowej, innej formie wychowania przedszkolnego lub ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym (art. 32 ust. 6 ustawy);

2)      dzieciom w wieku powyżej siedmiu lat posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, objętym wychowaniem przedszkolnym, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat (art. 32 ust. 6 w związku z art. 31 ust. 2 ustawy);

3)      dzieciom realizującym obowiązek szkolny w szkole podstawowej (art. 39 ust. 4 pkt 1 w związku z art. 127 ustawy);

4)      dzieciom realizującym obowiązek nauki w szkole ponadpodstawowej (dotyczy uczniów z niepełnosprawnością ruchową, z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym) – nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21. rok życia (art. 39 ust. 4 pkt 1 w związku z art. 127 ustawy);

5)      dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 36 ust. 17, a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą:

a.       24. rok życia – w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi,

b.      25. rok życia – w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. Wniosek w sprawie dowozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły/przedszkola/ośrodka  – rodzica  (prawnego opiekuna) dziecka niepełnosprawnego.
  2. Aktualne orzeczenie o niepełnosprawności ucznia.
  3. Aktualne orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia.
  4. Potwierdzenie przyjęcia lub kontynuacji nauki w placówce oświatowej.

MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Urząd Gminy Głogów

ul. Piaskowa 1

67-200 Głogów 

INFORMACJE DODATKOWE

Zwrot kosztów dowozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły lub przedszkola realizowany będzie w okresie obowiązywania umowy.

KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA  I WŁAŚCIWA DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

Referat Administracyjno- Gospodarczy, Inspektor ds. Oświaty tel. 76 836 55 69 

PODSTAWA PRAWNA

Art. 32 i art. 39 ustawa z dnia   14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm. ), zwana dalej ustawą.