Ogłoszenie o przetargu
22 marca 2016

WÓJT GMINY GŁOGÓW ogłasza przetarg ustny ograniczony na dzierżawę części działki o nr ewid. 420/3 o powierzchni 385 m2, ujawnionej w księdze wieczystej nr LE1G/00029837/6.Cena wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawnego – 77,00 zł, wadium – 10,00 zł.Uzasadnienie dotyczące wyboru formy przetargu:Ogłasza się przetarg ustny ograniczony do mieszkańców budynku wielorodzinnego położonego w Wilkowie przy ul. Spółdzielczej 1, ze względu na to, że działka będąca przedmiotem przetargu znajduje się na terenie stanowiącym bezpośrednie obejście wskazanego budynku mieszkalnego.Termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu:Wyznacza się termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu do dnia 28 kwietnia 2016 r. Zgłoszenie powinno być dokonane w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Głogów, ul. Słodowa 2b, 67-200 Głogów. O terminie złożenia zgłoszenia decyduje data wpływu do Urzędu.Dane dotyczące nieruchomości oraz warunki przetargu:Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.Dla terenu, na którym położona jest nieruchomość nie ma obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Działka sklasyfikowana jest jako RVI – tereny upraw rolnych VI.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie gotówką wadium w podanej wyżej wysokości na konto Urzędu Gminy Głogów nr 44 86460008 0000 0000 6161 0004 w Banku Spółdzielczym w Głogowie w terminie do dnia 28 kwietnia 2016 r. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet czynszu dzierżawnego.Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy. Uczestnikom przetargu, którzy go nie wygrają, wadium zostanie zwrócone nie później niż w ciągu trzech dni po zakończeniu przetargu.Lista osób spełniających warunki przystąpienia do przetargu wywieszona zostanie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Głogów trzy dni przed terminem przetargu.Przetarg odbędzie się dnia 5 maja 2016 r. o godz. 1000w budynku Urzędu Gminy Głogów ul. Słodowa 2b, pokój nr 6.Osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną winna się okazać stosownymi pełnomocnictwami.Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, o czym poinformuje zainteresowanych na stronie internetowej Urzędu Gminy Głogów.Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu udzielają pracownicy Referatu Budownictwa i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy Głogów ul. Słodowa 2b, II piętro, pokój nr 6 lub pod nr tel. 76 836 55 60

logo

Gmina Głogów

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Głogów

Kontakt

Adres:ul. Piaskowa 1, 67-200 Głogów
Telefon:(76) 836-55-55
Telefon/Fax:(76) 836-55-67
E-mail:[email protected]
NIP:693-10-13-775
REGON:000536686
KONTO BANKOWE: 98 8646 0008 0000 0000 6161 0002

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 17:00
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 14:00