OGŁOSZENIE O PRZETARGU
16 lipca 2019

Wójt Gminy Głogów ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki gruntu pod zabudowę mieszkaniową wolnostojącą i bliźniaczą z dopuszczeniem nieuciążliwych usług komercyjnych, położonej w obrębie geodezyjnym Serby, przy ul. Brzozowej, ujawnionej w księdze wieczystej nr LE1G/00025087/5, oznaczonej numerem geodezyjnym 495/2 o pow. 566 m2.Cena wywoławcza nieruchomości – 30.000,00 zł, wadium – 3.000,00 zł.Do wylicytowanej ceny nieruchomości doliczony zostanie podatek VAT.Dane dotyczące nieruchomości oraz warunki przetargu:Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym uchwałą Nr XV/131/2004 Rady Gminy Głogów z dnia 24.09.2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Głogów w części obrębu Serby, dz. nr 495/2 przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą i bliźniaczą z dopuszczeniem nieuciążliwych usług komercyjnych.Termin zagospodarowania nieruchomości – nie obowiązujeWarunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie gotówką wadium w podanej wyżej wysokości na konto Urzędu Gminy Głogów nr 44 86460008 0000 0000 6161 0004 w Banku Spółdzielczym w Głogowie, 
w terminie do dnia 30.08.2019 r. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia.Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy. Uczestnikom przetargu, którzy go nie wygrają, wadium zostanie zwrócone nie później niż w ciągu trzech dni po zakończeniu przetargu.Przetarg odbędzie się dnia 9 września 2019 r. o godz. 1000w budynku Urzędu Gminy Głogów przy ul. Piaskowej 1, pokój nr 317.Osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną winna się okazać stosownymi pełnomocnictwami.Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, o czym poinformuje zainteresowanych w prasie lokalnej.Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Głogów ul. Piaskowa 1, III piętro, pokój nr 317 lub 310 oraz pod nr tel. 76 836 55 79, 76 836 55 55.

logo

Gmina Głogów

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Głogów

Kontakt

Adres:ul. Piaskowa 1, 67-200 Głogów
Telefon:(76) 836-55-55
Telefon/Fax:(76) 836-55-67
E-mail:[email protected]
NIP:693-10-13-775
REGON:000536686
KONTO BANKOWE: 98 8646 0008 0000 0000 6161 0002

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 17:00
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 14:00