Od dziś zakaz użytkowania „kopciuchów”
1 lipca 2024

Przypominamy, że od dziś (01.07.) na terenie województwa dolnośląskiego obowiązuje zakaz użytkowania instalacji pozaklasowych (niespełniających wymagań normy PN-EN 303-5:2012), w których następuje spalanie paliw.

Powyższy zakaz wprowadza uchwała podjęta przez sejmik województwa dolnośląskiego: Uchwała nr XLI/1407/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 listopada 2017 r.
w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego z wyłączeniem Gminy Wrocław i uzdrowisk, ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2017 r. poz. 2155). Uchwała określa rodzaj paliw i instalacji jakie można użytkować, rodzaj podmiotów, których uchwała dotyczy oraz terminy obowiązywania przepisów.

Uchwała dotyczy:

 • instalacji o mocy poniżej 1MW, w których spalane są paliwa stałe (węgiel, drewno),
  w szczególności: kotłów, pieców, piecokuchni oraz kominków,
 • mieszkańców, podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, właścicieli budynków wielorodzinnych, spółdzielni, wspólnot, i samorządów lokalnych, jeśli posiadają w użytkowaniu instalacje na paliwo stałe, o mocy poniżej 1 MW.

Za przestrzeganie przepisów uchwały odpowiedzialna jest osoba/podmiot eksploatujący instalację.

Uchwała:

 • obowiązuje przez cały rok, nie ogranicza się tylko do sezonu grzewczego,
 • dotyczy instalacji przeznaczonych do spalania paliw stałych – również: kotłów, piecokuchni, pieców kaflowych, pieców typu „koza”, kominków,
 • ma na celu poprawę jakości powietrza poprzez wprowadzenie zakazów i ograniczeń
  w zakresie stosowanego do ogrzewania paliwa oraz użytkowanych instalacji do ogrzewania.

Ważne terminy:

W zakresie instalacji:

 • od 1 lipca 2018 r. – nowo uruchamiane kotły, piece i kominki muszą spełniać wymagania emisyjne dla cząstek stałych (pyłu) określone w ekoprojekcie.
 • od 1 lipca 2024 r. – zakaz użytkowania instalacji pozaklasowych, niespełniających minimum wymogów dla klasy 3 wg normy PN-EN 303-5:2012.
 • od 1 lipca 2028 – zakaz użytkowania instalacji niespełniających wymagań emisyjności pyłu minimum dla klasy 5 (koniec możliwości użytkowania instalacji klasy 3 i 4).
 • W przypadku kominków dopuszcza się możliwość montażu urządzeń zapewniających redukcję emisji pyłu, np. elektrofiltrów.

W zakresie stosowania paliwa:

 • od 1 lipca 2018 – zakaz stosowania:
  • węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla,
  • mułów węglowych i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,
  • węgla kamiennego w postaci sypkiej (miału) o uziarnieniu poniżej 3 mm,
  • biomasy stałej (drewna) o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20%.

O czym warto wiedzieć:

Wymagania ekoprojektu dla kotłów, pieców i kominków:

Zgodnie z zapisami uchwały, wszystkie instalacje grzewcze uruchomione po 1 lipca 2018 roku muszą spełniać wymogi ekoprojektu pod kątem emisji cząstek stałych. Po 1 lipca 2028 roku wymóg ten będzie dotyczyć wszystkich urządzeń (także tych uruchomionych przed 1 lipca 2018 roku).

W przypadku miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń (tj. pieców i kominków) emisja pyłu nie może przekraczać granicznych wielkości:

 • 20 mg/m³ emisji pyłu (PM) dla pieców/kominków z zamkniętą komorą spalania wykorzystujących pelet,
 • 40 mg/m³ emisji pyłu (PM) dla pieców/kominków z zamkniętą komorą spalania wykorzystujących inne paliwo niż pelet i dla kuchenek,
 • 50 mg/m³ emisji pyłu (PM) dla pieców/kominków z otwartą komorą spalania,

W przypadku kotłów emisja pyłu nie może przekraczać granicznych wielkości:

 • 40 mg/m³ emisji pyłu (PM) dla kotłów z automatycznym podawaniem paliwa,
 • 60 mg/m³ emisji pyłu (PM) dla kotłów z ręcznym podawaniem paliwa.

Co rozumiemy pod pojęciem „klasy kotła”?

Od 2014 roku polskie kotły na węgiel i drewno muszą spełniać kryteria normy PN- EN 303–5:2012. Norma ta dzieli urządzenia grzewcze na trzy klasy (3, 4 i 5) w zależności od ich emisyjności. Jednym z kryteriów jest ilość pyłu emitowanego przez dany kocioł/kominek.
I tak kocioł klasy 5 z ręcznym załadunkiem nie może emitować więcej jak 60 mg/m³, automatyczny 40 mg/m³ pyłu.

Wymagania dla kotłów są dobrowolne, dlatego stosują je tylko niektórzy producenci kotłów.

Jaka jest różnica pomiędzy kotłami spełniającymi wymogi ekoprojektu, a kotłami 5 klasy wg normy PN-EN 303-5:2012?

Dla kotłów spełniających wymogi ekoprojektu i kotłów 5 klasy wg normy PN-EN 303-5:2012 dopuszczalna maksymalna emisja pyłu z kotła pracującego pełną (nominalną) mocą nie może być wyższa niż 40 mg/m³.

Kotły spełniające wymagania ekoprojektu dodatkowo, poza dopuszczalnymi normami dla pyłu i tlenku węgla, mają określone również normy dla dwutlenku azotu. Dodatkowo normy wskazane w dyrektywie muszą być dotrzymywane przy mniejszym obciążeniu. Jest to istotne, ponieważ kotły rzadko pracują na pełnej (nominalnej) mocy, natomiast niższe obciążenie powoduje pogorszenie warunków spalania i jednocześnie zwiększa emisję pyłu.

Wymagania ekoprojektu zostały jednolicie określone dla całej Unii Europejskiej i od 2020 roku obejmą wszystkie kotły dopuszczone do sprzedaży na terenie UE, natomiast norma PN-EN 303-5:2012, określająca wymagania dla kotłów klas 3,4 i 5 jest normą dobrowolną, stosowaną przez producentów kotłów.

Podsumowanie

Zgodnie z uchwałą, czas eksploatacji kotłów, pieców i kominków oddanych do użytkowania przed 1 lipca 2018 r. będzie uzależniony od klasy (emisyjności pyłu wg normy PN-EN 303-5:2012) danej instalacji:

 • pozaklasowe kotły, piece i kominki (tzw. kopciuchy nie spełniające żadnych norm) mogą być użytkowane do 1 lipca 2024 roku;
 • kotły, piece i kominki klasy 3 lub 4 można eksploatować do 1 lipca 2028 roku, zaś klasy 5 oraz spełniające normy ekoprojektu można użytkować bezterminowo;
 • kotły nie mogą posiadać rusztu awaryjnego, czy też elementów umożliwiających jego zamontowanie.
logo

Gmina Głogów

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Głogów

Kontakt

Adres:ul. Piaskowa 1, 67-200 Głogów
Telefon:(76) 836-55-55
Telefon/Fax:(76) 836-55-67
E-mail:[email protected]
NIP:693-10-13-775
REGON:000536686
KONTO BANKOWE: 98 8646 0008 0000 0000 6161 0002

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 17:00
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 14:00