OD 21 LUTEGO REKRUTACJA DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI NA ROK SZKOLNY 2022/2023
12 stycznia 2022

Uwaga Rodzice!

Przypominamy wszystkim rodzicom/opiekunom prawnym o obowiązku zapisania swoich dzieci do przedszkola (oddziałów przedszkolnych)  bądź klasy I szkoły podstawowej na rok szkolny 2022/2023. Postępowania rekrutacyjne na wolne miejsca prowadzi się na wniosek rodziców/opiekunów prawnych dziecka. Postępowania rekrutacyjne składają się z dwóch etapów postępowania głównego, do którego powinni się zgłosić wszyscy chętni, oraz postępowania uzupełniającego (dodatkowego) – o ile placówki dysponują jeszcze wolnymi miejscami. 

Wójt Gminy Głogów ustalił terminy rekrutacji do przedszkola, oddziałów przedszkolnych i klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Głogów. Prosimy o przestrzeganie terminów i prawidłowe wypełnianie wniosków.

Rekrutacje przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora w danej placówce. Wnioski można pobrać i złożyć  bezpośrednio w placówkach Gminy Głogów:

Zespół Szkolno- Przedszkolny w Serbach: https://serby.edu.pl/, tel.: 76 833 13 13

Szkoła Podstawowa im. Orla Białego w Wilkowie: http://wilkow.edu.pl/, tel.: 76 833 16 70

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Przedmościu: https://przedmoscie.edu.pl/, tel.: 76 831 76 37

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. od 21.02.2022 r. do 31.03.2022 r. od 23.05.2022 r. do 31.05.2022 r.
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy. do 15.04.2022 r. do 06.06.2022 r.
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. do 22.04.2022 r. do 13.06.2022 r.
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. do 09.05.2022 r. do 20.06.2022 r.
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 13.05.2022 r. 23.06.2022 r.

Wychowaniem przedszkolnym objęte są dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.

Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2016 roku) muszą odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego. Obowiązek ten rozpoczyna się  z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. Dziecko sześcioletnie, na wniosek rodziców, może rozpocząć naukę w klasie I szkoły podstawowej.

Dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym kontynuują przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.

Dzieci pięcioletnie (urodzone w 2017 r.), dzieci czteroletnie (urodzone w 2018 r.) oraz dzieci trzyletnie (urodzone w 2019 r.) mają ustawowe prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego. W sytuacji nieprzyjęcia dziecka w postępowaniu rekrutacyjnym do żadnego z przedszkoli/oddziałów przedszkolnych wskazanych przez rodziców we wniosku o przyjęcie, Wójt wskaże rodzicom inne przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej, który przyjmie dziecko.

Dziecko przyjęte do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej na podstawie „Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego” nie uczestniczy już w rekrutacji.

HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1 Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. od 21.02.2022 r.      do 31.03.2022 r od 23.05.2022 r. do 31.05.2022 r.
2 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy. do 15.04.2022 r. do 06.06.2022 r.
3 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. do 22.04.2022 r. do 13.06.2022 r.
4 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. do 09.05.2022 r. do 20.06.2022 r.
5 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 13.05.2022 r. 23.06.2022 r.

Do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, dzieci zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się z urzędu. Kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły podstawowej, przyjmowani są do klasy I na podstawie zgłoszenia rodziców kandydata. Kandydaci zamieszkali poza obwodem danej szkoły biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym na wolne miejsca.

Do rekrutacji przystępują dzieci mające miejsce zamieszkania na terenie gminy Głogów, jako:

  • 7-letnie (urodzone w roku 2015) – objęte obowiązkiem szkolnym
  • 6-letnie (urodzone w roku 2016) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej,
  • starsze niż 7-letnie, którym w poprzednich latach odroczono rozpoczęcie spełnianiaobowiązku szkolnego

Dzieci mające miejsce zamieszkania poza gminą Głogów będą przyjmowane na wolne miejsca tylko w przypadku zaspokojenia potrzeb mieszkańców gminy Głogów.

Rekrutacje na rok szkolny 2022/2023  odbywają się na podstawie:

  • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082)
  • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2019 r. poz. 502)
  • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737)
  • Uchwały nr  IX/69/2019 Rady Gminy Głogów z dnia 22.05. 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Głogów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
  • Uchwały nr XIX/149/2020 Rady Gminy Głogów z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Głogów, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów przyznawanych za poszczególne kryteria oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
  • Zarządzenia nr WG/9/2022 Wójta Gminy Głogów z dnia 10 stycznia 2022 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 dla przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Głogów
logo

Gmina Głogów

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Głogów

Kontakt

Adres:ul. Piaskowa 1, 67-200 Głogów
Telefon:(76) 836-55-55
Telefon/Fax:(76) 836-55-67
E-mail:[email protected]
NIP:693-10-13-775
REGON:000536686
KONTO BANKOWE: 98 8646 0008 0000 0000 6161 0002

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 17:00
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 14:00