Obowiązek zgłoszenie szamba lub przydomowej oczyszczalni ścieków
szambo
20 listopada 2023

Masz szambo albo przydomową oczyszczalnię ścieków? Zgłoś to w Urzędzie Gminy Głogów.

Od początku 2023 r. Gmina Głogów prowadzi aktualizację zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. Wpisy do ewidencji dokonywane są na podstawie ankiety.

Mieszkańcy Gminy Głogów, którzy nie zgłosili jeszcze posiadanego szamba lub przydomowej oczyszczalni ścieków zobowiązani są do złożenia informacji (ankiety) o posiadanym zbiorniku bezodpływowym lub przydomowej oczyszczalni ścieków. Do ankiety należy dołączyć kserokopię zawartej umowy na odbiór nieczystości ciekłych i dowód uiszczenia opłaty za ostatnią usługę wywozu nieczystości (rachunek, faktura).

Wypełnioną i podpisaną ankietę wraz z ww. dokumentami należy złożyć niezwłocznie, lecz nie później niż do dnia 29 grudnia 2023 r. osobiście w Urzędzie Gminy Głogów, ul. Piaskowa 1, sekretariat (pok. 319, III p), za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres urzędu lub pocztą elektroniczną: [email protected]

Ankieta znajduje się w poniższym pliku.

Osoby, które złożyły ankietę, a nie dołączyły wymaganych dokumentów zostaną wezwane do ich przedłożenia w Urzędzie Gminy Głogów. W przypadku niezastosowania się do wezwania, pracownicy urzędu przeprowadzą kontrolę na terenie nieruchomości.

Ponadto właściciele nieruchomości, którzy podłączyli nieruchomość do sieci kanalizacyjnej proszeni są o aktualizację danych w ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.

Obowiązki właściciela nieruchomości:

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, jednym z obowiązków właściciela nieruchomości jest zapewnienie utrzymania czystości i porządku przez m.in. przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, a w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych.
Właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe nieczystości ciekłych obowiązani są opróżniać je z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia bądź wylewania ich zawartości na powierzchnię terenu oraz przenikanie do gruntu.
Częstotliwość opróżniania z osadów lub innych odpadów, zbiorników oczyszczalni przydomowych wynika z ich instrukcji eksploatacji. Pozbywając się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości gromadzonych w zbiorniku bezodpływowym lub osadów z przydomowej oczyszczalni ścieków, należy udokumentować korzystanie z takich usług poprzez okazanie umowy oraz dowodów opłat za tę usługę (faktur, rachunków itp.)

PAMIĘTAJ!! Zawsze żądaj od przedsiębiorcy rachunku. Masz wtedy pewność, że ścieki trafią do oczyszczalni, a w razie kontroli unikniesz kar.

Osoby, które nie posiadają podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników z przydomowych oczyszczalni ścieków powinny to uczynić niezwłocznie‼

Wykaz przedsiębiorców posiadających aktualne zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Głogów dostępny jest w linku poniżej:

https://gminaglogow.pl/gospodarka-odpadami-2/podmioty-oprozniajace-zbiorniki-bezodplywowe/

Kontrole:
Pracownicy Urzędu Gminy Głogów będą przeprowadzać kontrole częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych, zawarcia umów na wywóz nieczystości ciekłych z przedsiębiorcami posiadającymi zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Głogów oraz dowodów uiszczania opłat za te usługi. Należy pamiętać, że posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu ścieków.

Pouczenie:

Zgodnie z  art. 10 ust. 2 i 2d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 2023 r., poz. 1469  ze zm.), kto nie wykonuje ww. obowiązków oraz utrudnia przeprowadzenie kontroli podlega karze grzywny.

logo

Gmina Głogów

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Głogów

Kontakt

Adres:ul. Piaskowa 1, 67-200 Głogów
Telefon:(76) 836-55-55
Telefon/Fax:(76) 836-55-67
E-mail:[email protected]
NIP:693-10-13-775
REGON:000536686
KONTO BANKOWE: 98 8646 0008 0000 0000 6161 0002

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 17:00
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 14:00