Obowiązek nauki
11 maja 2023

Wójt Gminy Głogów przypomina, iż zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.) nauka w Polsce jest obowiązkowa do ukończenia 18 roku życia.

Spełnianie obowiązku nauki (obowiązek nauki w przedziale wiekowym dzieci 16 – 18 lat), kontroluje Prezydent/Burmistrz/Wójt Gminy na terenie której uczeń mieszka.

Ponadto rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi nauki, na żądanie wójta gminy (burmistrza, prezydenta miasta), na terenie której dziecko mieszka, są obowiązani informować go o formie spełniania obowiązku nauki przez dziecko i zmianach w tym zakresie ( art. 40 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe )

Przez niespełnienie obowiązku szkolnego i nauki rozumie się również nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50%:

  1. obowiązkowych zajęciach edukacyjnych w szkole podstawowej, szkole ponadpodstawowej lub placówce,
  2. zajęć w przypadku spełniania obowiązku nauki w sposób określony w art. 36 ust. 9 pkt 2 (uczęszczanie do publicznej lub niepublicznej szkoły ponadpodstawowej albo realizowanie przygotowania zawodowego u pracodawcy) i w przepisach wydanych na podstawie art. 36 ust. 16 (kwalifikacyjne kursy zawodowe, szkoły dla dorosłych, OHP, zakłady karne, areszty śledcze).

W przypadku braku informacji dotyczącej realizacji obowiązku nauki na wezwanie Wójta należy przedłożyć pisemną informację o formie spełniania obowiązku nauki przez syna/córkę w wieku 16 – 18 lat.

Niespełnianie obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 76 836 55 69

logo

Gmina Głogów

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Głogów

Kontakt

Adres:ul. Piaskowa 1, 67-200 Głogów
Telefon:(76) 836-55-55
Telefon/Fax:(76) 836-55-67
E-mail:[email protected]
NIP:693-10-13-775
REGON:000536686
KONTO BANKOWE: 98 8646 0008 0000 0000 6161 0002

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 17:00
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 14:00