Grodziec Mały
30 sierpnia 2019

Po raz pierwszy wieś wymieniona jest w 1302 r. jako Grotiscz; następnie w 1318 r. – Grodis. Grodziec Mały położony jest na północny zachód od Głogowa. Pierwotnie wieś położona była nad Odrą w miejscu dzisiejszych „Pawich Oczek”. W czasach panowania na tych terenach plemienia Dziadoszan, nieopodal zlokalizowany był ich gród. Stąd najprawdopodobniej nazwa (mały gród). Wieś przeniesiona została w obecne miejsce po wojnach napoleońskich z powodów obronnych. Chodziło o zbyt bliską odległość od twierdzy. Ze starych planów Głogowa i okolic możemy się dowiedzieć, że wieś posiadała kościół. Wiadomo także, że znajdował się tam także dwór. W 1687 r. wieś wraz z majątkiem została zakupiona od Dwornej Komory przez Zarząd Miejski Głogowa za 3000 reńskich guldenów. W czasie walk o Twierdzę Głogów w 1740 i 1741 r. we wsi kwaterowały wojska pruskie. Po wojnie pod Grodźcem wybudowano cegielnię, która pracowała na potrzeby Głogowa. Wieś cierpiała bardzo często z powodu licznych oblężeń Głogowa.W czasie obrony miasta w 1813 r. Francuzi zniszczyli prawie całkowicie opuszczoną na czas oblężenia wieś. Drzewo pozyskane z rozbiórki domów i znalezione zboże przywieźli łodziami do miasta. Po okupacji francuskiej dzięki odszkodowaniom wojennym zarząd miejski od 1815 roku podjął się odbudowy kilku wsi: Serby, Mały Grodziec i Żarków. Zapadła wówczas decyzja, aby ze względów strategicznych wieś Grodziec Mały przesunąć ok. 1,5 km na północny zachód. W 1829 roku wydzierżawiono majątek Mały Grodziec kapitanowi Ludwikowi Jagwitz, któremu król nadał w 1840 roku dziedziczne szlachectwo. W 1852 roku rozpoczęły się pertraktacje z właścicielami gruntów w powiecie głogowskim i mieście w sprawie udostępnienia terenów pod budowę kolei (Głogów – Leszno). Trasa z Leszna do mostu na Starej Odrze oddana była do użytku 30.12.1857 r. W 1913 r. powstało w Grodźcu rozgałęzienie kolei z kierunkiem na Sławę.Okres na przełomie XIX i XX wieku był rozwojowy dla wsi. W 1893 roku wybudowano nowy cmentarz, zaś 31 X 1902 r. otwarto ewangelicką kaplicę.Grodziec Mały jest sołectwem leżącym na trasie Głogów – Sława. Na wsi dominuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna zagrodowa. Do najważniejszych obiektów wsi należy przede wszystkim wpisana w rejestr zabytków kaplica p.w. Zesłania Ducha Św.; w pobliżu kaplicy znajduje się piękna grota wybudowana z kamienia, w której można zobaczyć figurę Matki Bożej. Ponadto w Grodźcu Małym znajduje się świetlica wiejska, boisko sportowe z placem zabaw oraz staw. Mieszkańcy są bardzo aktywni, biorą czynny udział w organizowaniu różnych przedsięwzięć, które mają na celu pomoc w uatrakcyjnianiu miejscowości. Od wielu lat młodzież i starsi interesują się zarówno sportem, jak również podtrzymywaniem polskiej tradycji. Koło gospodyń wiejskich powstało 13.11.1966 r., jego władze tworzyły p. Maria Szarek, Rozalia Satora i Emilia Zarzecka. Koło przestało działać w 1990 r., a jego reaktywacja nastąpiła w dn. 12 maja 2007 r. We wsi działają zespoły Grodzianki i młode Iskierki, z licznymi już sukcesami na koncie. Klub piłki nożnej Odra Grodziec Mały działa od 1969 r. Funkcję sołtysa wsi pełni Jacek Twardochleb. W Radzie Gminy Głogów Grodziec Mały reprezentuje Zbigniew Puchalski.