Konsultacje rocznego programu współpracy Gminy Głogów z organizacjami pozarządowymi w 2024 r.
3 października 2023

Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Głogów

Realizując Uchwałę Nr XXV/232/2010 Rady Gminy Głogów z dnia 10.11.2010 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Wójt Gminy Głogów zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji rocznego programu współpracy Gminy Głogów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2024 r.

 1. Przedmiot konsultacji
  Przedmiotem konsultacji społecznych jest projekt rocznego programu współpracy Gminy Głogów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 r.
 2. Termin i zakres konsultacji
  Konsultacje społeczne projektu rocznego programu współpracy prowadzone są w terminie od 02.10.2023 r. do 13.10.2023 r.
  Zakres konsultacji obejmuje zapisy rocznego programu współpracy w tym w szczególności priorytetowe zadania publiczne przewidziane do realizacji w 2024 r.
 3. Forma i tryb konsultacji
  Konsultacje odbędą się w formach:
  1. konsultacji internetowych poprzez zamieszczenie projektu programu na stronie internetowej gminy: www.gminaglogow.pl oraz BIP Gminy Głogów: https://gminaglogow.bip.gov.pl/ z określeniem terminu oraz sposobu zgłaszania wniosków i uwag do programu.
  2. wywieszenia w siedzibie Urzędu Gminy Głogów ul. Piaskowa 1 na tablicy ogłoszeń z określeniem terminu oraz sposobu zgłaszania wniosków i uwag do programu

Tryb konsultacji obejmuje udostępnienie organizacjom tekstu projektu rocznego programu w formie papierowej i w wersji elektronicznej oraz stworzenie możliwości zgłaszania uwag, wniosków i propozycji do programu w określonym terminie.

Uwagi, wnioski, propozycje zmian do rocznego programu współpracy mogą być zgłaszane poprzez wypełnienie i dostarczenie formularza konsultacji w terminie od 02.10.2023 r. do 13.10.2023 r. w następujący sposób:

 • za pośrednictwem poczty tradycyjnej z dopiskiem na kopercie „Konsultacje Programu Współpracy 2024” (wysyłka na adres: Urząd Gminy Głogów ul. Piaskowa 1, 67-200 Głogów);
 •  osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Głogów ul. Piaskowa 1, 67-200 Głogów, pok. 316
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej (na adres: [email protected])

Wójt Gminy Głogów

/-/ Bartłomiej Zimny

logo

Gmina Głogów

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Głogów

Kontakt

Adres:ul. Piaskowa 1, 67-200 Głogów
Telefon:(76) 836-55-55
Telefon/Fax:(76) 836-55-67
E-mail:[email protected]
NIP:693-10-13-775
REGON:000536686
KONTO BANKOWE: 98 8646 0008 0000 0000 6161 0002

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 17:00
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 14:00