KLAUZULA INFORMACYJNA
11 stycznia 2021

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję, iż:

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie ul. Piaskowa 1, 67-200 Gogów, tel. 76 836 55 50, e- mail [email protected]
2. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Jest to osoba, z którą mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób: listownie na adres GOPS-u w Głogowie, e-mail: [email protected],
3. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA
Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu:
1) Zawartych umów – art.6 ust. 1 lit. b RODO
2) Udzielonej zgody – art.6 ust. 1 lit. a RODO

3) Wykonywania obowiązków prawnych nałożonych na ADO – art. 6 ust. 1 lit. c RODO w szczególności w związku z :

– ustawą o pomocy społecznej

– ustawą o świadczeniach rodzinnych,

– ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,

– ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,

– ustawą o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,

– ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,

– ustawa o systemie oświaty,

– ustawą o dodatku mieszkaniowym,

– ustawą – Prawo energetyczne,

– ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

– ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

– ustawą o dostępie do informacji publicznej,

– Kodeksem postępowania administracyjnego,
4. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych będą: podmioty uprawnionym przepisami prawa, podmioty przetwarzającym dane w imieniu administratora danych.
5. OKRES PRZECHOWYWANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okresy archiwizacji wskazane w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności na podstawie przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach i zgodnie z obowiązującym u Administratora Danych

jednolitym rzeczowym wykazem akt

 1. PAŃSTWA PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH
  Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody (w przypadku danych, które są udostępnione na podstawie Pana/Pani zgody)
  w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy prawa.
 2. OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH
  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez nią danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
  8. INFORMACJE DOTYCZĄCE PROFILOWANIA
  W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
logo

Gmina Głogów

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Głogów

Kontakt

Adres:ul. Piaskowa 1, 67-200 Głogów
Telefon:(76) 836-55-55
Telefon/Fax:(76) 836-55-67
E-mail:[email protected]
NIP:693-10-13-775
REGON:000536686
KONTO BANKOWE: 98 8646 0008 0000 0000 6161 0002

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 17:00
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 14:00