Stypendium szkolne dla uczniów znajdujących się trudnej sytuacji materialnej
GOPS
28 sierpnia 2023

Zgodnie z art. 90d ustawy o systemie oświaty, stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe, z zastrzeżeniem ust.12, a miesięczny dochód netto na osobę nie może przekraczać kwoty 600,00 zł.

Uczeń, który skończył 18 lat składa wniosek we własnym imieniu.

Wnioski można pobrać w załączniku lub w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Głogowie II piętro pok. nr 215.

Wnioskodawcy przedstawiają uzyskany dochód netto rodziny (druk zaświadczenia w załączeniu) z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku, tj. z sierpnia 2023 r., a w przypadku utraty dochodów z miesiąca,  w którym wniosek został złożony. W przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego należy podać ilość ha przeliczeniowego.

Stypendium szkolne przyznawane jest w formie refundacji poniesionych kosztów.

Wnioskodawca otrzymujący stypendium szkolne dokumentuje wykorzystane stypendium na cele edukacyjne poprzez przedstawienie dokumentów potwierdzających wydatki: imiennych faktur VAT, imiennych rachunków, imiennych biletów miesięcznych, dowodów wpłaty (wystawionych na wnioskodawcę) za poniesione koszty na cele edukacyjne dla ucznia (wydatków związanych ze zbiorowymi wyjazdami na wycieczki szkolne,  z wyjściami do kina, teatru itp. można udokumentować na podstawie pisemnego oświadczenia wystawionego przez szkołę z określeniem kosztu poniesionego przez ucznia).

Do rozliczenia mogą zostać uwzględnione faktury za zakupy dokonane w okresie od lipca br. do końca okresu, na jaki świadczenie przyznano. W związku z tym można gromadzić rachunki do rozliczenia stypendium już od lipca 2022 r. Stypendium wypłacane będzie pod warunkiem przedłożenia i rozliczenia w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Głogowie tych dokumentów.

Stypendium przyznawane jest na rok szkolny i wypłacane za okresy:   

– w miesiącu grudniu 2023 r., za okres od września do grudnia 2023 r.  

– w miesiącu czerwcu 2024 r., za okres od stycznia do czerwca 2024 r.

Wszelkich informacji dotyczących przyznania stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Głogowie  II piętro pok. nr 215 lub pod tel. 76 836 55 54.

Wnioski należy składać w terminie od 1 do 15 września br. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Głogowie – pokój nr 215.

Dzieci uczęszczające do przedszkola, w tym do tzw. „zerówki” oraz słuchacze studiów wyższych, nie kwalifikują się do ubiegania o powyższe stypendium.

Rodzice ucznia otrzymującego stypendium szkolne lub pełnoletni uczeń są obowiązani niezwłocznie powiadomić organ, który przyznał stypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego (tj. dochód powyżej 600,00 zł lub uczeń został skreślony z listy uczniów).

logo

Gmina Głogów

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Głogów

Kontakt

Adres:ul. Piaskowa 1, 67-200 Głogów
Telefon:(76) 836-55-55
Telefon/Fax:(76) 836-55-67
E-mail:[email protected]
NIP:693-10-13-775
REGON:000536686
KONTO BANKOWE: 98 8646 0008 0000 0000 6161 0002

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 17:00
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 14:00