GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
15 września 2023

W zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP, głosować korespondencyjnie mogą:

  • wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
  • wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o całkowitej niezdolności do pracy, niezdolności do samodzielnej egzystencji, zaliczeniu do I lub II grupy inwalidów,
  • wyborcy podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych,
  • wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat.

Uwaga! Głosować korespondencyjnie można tylko w kraju.

Zamiar głosowania korespondencyjnego należy zgłaszać do Komisarza Wyborczego w Legnicy do dnia 2 października 2023 r., a wyborca podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych do dnia 10 października 2023 r.

Wyborca, który rozpoczął podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po terminie wskazanym powyżej, może zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego do dnia 13 października 2023 r.

Zgłoszenie powinno zawierać nazwisko i imię (imiona), numer ewidencyjny PESEL wyborcy, oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie oraz adres, na który ma być wysłany pakiet wyborczy.

Zgłoszenie może być dokonane:

  1. ustnie w Krajowym Biurze  Wyborczym Delegatura w Legnicy, ul. Plac Słowiański 1, 59-220 Legnica,
  2. na piśmie utrwalonym w postaci ( druk w załączeniu):
  • papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem,
  • elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej  na stronie www.gov.pl,
  1. telefonicznie – w przypadku wyborcy niepełnosprawnego oraz wyborcy podlegającego w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych – pod numerem telefonu:  76 721 35 70.

Uwaga! Do zgłoszenia wyborca niepełnosprawny dołącza kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności. Jeżeli zgłoszenia dokonano ustnie, wyborca musi odrębnie przekazać orzeczenie komisarzowi wyborczemu lub urzędowi gminy.

logo

Gmina Głogów

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Głogów

Kontakt

Adres:ul. Piaskowa 1, 67-200 Głogów
Telefon:(76) 836-55-55
Telefon/Fax:(76) 836-55-67
E-mail:[email protected]
NIP:693-10-13-775
REGON:000536686
KONTO BANKOWE: 98 8646 0008 0000 0000 6161 0002

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 17:00
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 14:00