GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
15 września 2023

W zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP, głosować korespondencyjnie mogą:

 • wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 • wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o całkowitej niezdolności do pracy, niezdolności do samodzielnej egzystencji, zaliczeniu do I lub II grupy inwalidów,
 • wyborcy podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych,
 • wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat.

Uwaga! Głosować korespondencyjnie można tylko w kraju.

Zamiar głosowania korespondencyjnego należy zgłaszać do dnia 2 października 2023 r.,a wyborca podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych do dnia 10 października 2023 r.

Wyborca, który rozpoczął podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po terminie wskazanym powyżej, może zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego do dnia 13 października 2023 r.

Zgłoszenie powinno zawierać nazwisko i imię (imiona), numer ewidencyjny PESEL wyborcy, oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie oraz adres, na który ma być wysłany pakiet wyborczy.

Uwaga! Do zgłoszenia wyborca niepełnosprawny dołącza kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności. Jeżeli zgłoszenia dokonano ustnie, wyborca musi odrębnie przekazać orzeczenie komisarzowi wyborczemu lub urzędowi gminy.

Zgłoszenia należy składać:

 • w formie korespondencji pocztowej na adres: Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Legnicy, ul. Plac Słowiański 1, 59-220 Legnica
 • w Urzędzie Gminy Głogów, ul. Piaskowa 1, 67-200 Głogów, pokój nr 316 w następujących godzinach:
  • poniedziałek, wtorek, czwartek od godz. 7:30 do 15:30
  • środa od godz. 7:30 do godz. 17:00
  • piątek od godz. 7:30 do godz. 14:00.

Zgłoszenie może być dokonane:

 1. ustnie,
 2. na piśmie utrwalonym w postaci ( druk w załączeniu):
 • papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem,
 • elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej  na stronie www.gov.pl,
 1. telefonicznie – w przypadku wyborcy niepełnosprawnego oraz wyborcy podlegającego w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych – pod numerem telefonu:   76 836 55 69 – w godzinach pracy urzędu.
logo

Gmina Głogów

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Głogów

Kontakt

Adres:ul. Piaskowa 1, 67-200 Głogów
Telefon:(76) 836-55-55
Telefon/Fax:(76) 836-55-67
E-mail:[email protected]
NIP:693-10-13-775
REGON:000536686
KONTO BANKOWE: 98 8646 0008 0000 0000 6161 0002

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 17:00
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 14:00