Zgłoś szambo lub przydomową oczyszczalnię
ankieta
25 stycznia 2023

Masz szambo lub przydomową oczyszczalnię ścieków? Zgłoś to w Urzędzie Gminy Głogów.

Gmina Głogów rozpoczyna aktualizację ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. Wpisy do ewidencji dokonywane są na podstawie ankiety.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą, aby każdy właściciel nieruchomości na terenie gminy Głogów wyposażonej w zbiornik bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnie ścieków zapoznał się z niniejszym pismem i wypełnił załączoną ankietę.

Do ankiety należy dołączyć kserokopię zawartej umowy na odbiór nieczystości ciekłych i dowód uiszczenia opłaty za ostatnią usługę wywozu nieczystości (rachunek, faktura).

Wypełnioną i podpisaną ankietę wraz z kserokopią zawartej umowy i dowodem uiszczenia opłaty za ostatni odbiór nieczystości ciekłych należy złożyć niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie do dnia 📅 31 marca 2023 r. osobiście w Urzędzie Gminy Głogów, ul. Piaskowa 1, 67-200 Głogów, sekretariat, pokój nr 319, za pomocą poczty tradycyjnej, bądź mailowo na adres: [email protected]

Ankietę znajdą Państwo w poniższym pliku.

Obowiązki właściciela nieruchomości

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, jednym z obowiązków właściciela nieruchomości jest zapewnienie utrzymania czystości i porządku przez m.in. przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, a w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych.

Właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe nieczystości ciekłych obowiązani są opróżniać je z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia bądź wylewania ich zawartości na powierzchnię terenu oraz przenikanie do gruntu.

Częstotliwość opróżniania z osadów lub innych odpadów, zbiorników oczyszczalni przydomowych wynika z ich instrukcji eksploatacji.

Pozbywając się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości gromadzonych
w zbiorniku bezodpływowym lub osadów z przydomowej oczyszczalni ścieków, należy udokumentować korzystanie z takich usług poprzez okazanie umowy oraz dowodów opłat za tę usługę (faktur, rachunków, paragonów itp.)

PAMIĘTAJ! – zawsze żądaj od przedsiębiorcy rachunku. Masz wtedy pewność, że ścieki trafią do oczyszczalni, a w razie kontroli unikniesz kar.

Osoby które nie posiadają podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników z przydomowych oczyszczalni ścieków powinny to uczynić niezwłocznie.

Wykaz przedsiębiorców posiadających aktualne zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Głogów dostępny jest w linku poniżej.

Kontrole

Pracownicy Urzędu Gminy Głogów będą przeprowadzać kontrole częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych, zawarcia umów na wywóz nieczystości ciekłych z przedsiębiorcami posiadającymi zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Głogów oraz dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Za niewywiązywanie się z tych obowiązków właścicielowi grozi kara grzywny – postępowanie w takich sprawach toczy się według przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Podstawa prawna:  Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U.                  z 2022 r., poz. 2519 ze zm.)

logo

Gmina Głogów

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Głogów

Kontakt

Adres:ul. Piaskowa 1, 67-200 Głogów
Telefon:(76) 836-55-55
Telefon/Fax:(76) 836-55-67
E-mail:[email protected]
NIP:693-10-13-775
REGON:000536686
KONTO BANKOWE: 98 8646 0008 0000 0000 6161 0002

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 17:00
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 14:00