🏡DODATEK WĘGLOWY – INFORMACJE DLA MIESZKAŃCÓW GMINY GŁOGÓW🏡
DODATEK WĘGLOWY_GOPS
17 sierpnia 2022

🔶 Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek, zamieszkałe na terenie Gminy Głogów, tj. Borek, Bytnik, Grodziec Mały, Klucze, Krzekotów, Przedmoście, Ruszowice, Serby, Stare Serby, Szczyglice, Turów, Wilków, Zabornia.

🔶 Dodatek węglowy to wsparcie w wysokości 3000 zł dla gospodarstw domowych, których głównym źródłem ogrzewania jest węgiel, brykiet lub pelet zawierający co najmniej 85% węgla kamiennego.

🔶 Dla kogo dodatek węglowy❓

✅ Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576).

🔶 Nie ma kryterium dochodowego.

🔶 Dodatek węglowy powiązany jest z gospodarstwem domowym.

Przez gospodarstwo domowe, o którym mowa w ust. 1, rozumie się:

✅ osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo

✅ osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Gdzie składać wnioski?

🔶 Wnioski przyjmuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie, ul. Piaskowa 1, 67-200 Głogów, w pokoju 213, 214, 215 II piętro, w terminie do 30 listopada 2022 r.

🔶 Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek.

🔶 W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

🔶 Wnioski można składać osobiście lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

🔶 W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku węglowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

🔶 Informacje można uzyskać pod nr tel. 76 836 55 50, 76 836 55 51, 76 836 55 54.

🔶 Gmina ma maksymalnie miesiąc na wypłatę świadczenia (30 dni).

🔶 Wnioski złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpatrzenia.

🔶 Warunkiem otrzymania dodatku węglowego będzie wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

logo

Gmina Głogów

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Głogów

Kontakt

Adres:ul. Piaskowa 1, 67-200 Głogów
Telefon:(76) 836-55-55
Telefon/Fax:(76) 836-55-67
E-mail:[email protected]
NIP:693-10-13-775
REGON:000536686
KONTO BANKOWE: 98 8646 0008 0000 0000 6161 0002

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 17:00
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 14:00