Warning: Declaration of AriDocsViewerContentPlugin::replaceCallback($attrs, $content) should be compatible with AriMambotBase::replaceCallback($attrs) in /home/glogow/domains/gminaglogow.pl/public_html/archiwum/plugins/system/aridocsviewer/aridocsviewer.php on line 113

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/glogow/domains/gminaglogow.pl/public_html/archiwum/libraries/cms/application/cms.php on line 464
Ogłoszenie
 • 1S.jpg

  


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/glogow/domains/gminaglogow.pl/public_html/archiwum/components/com_jevents/libraries/dbmodel.php on line 147

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/glogow/domains/gminaglogow.pl/public_html/archiwum/components/com_jevents/libraries/dbmodel.php on line 147
Brak wydarzeń

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/glogow/domains/gminaglogow.pl/public_html/archiwum/templates/ugglogow2018_v1_3_5/functions.php on line 194

Ogłoszenie

Wójt Gminy Głogów ZAPRASZA do złożenia oferty na Wykonania robót budowlanych pn.:
„Doposażenie działek rekreacyjnych w Gminie Głogów”

Podstawa prawna art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

 1. Zamawiający:

Gmina Głogów, ul. Słodowa 2B, 67-200 Głogów.

 1. Opis przedmiotu zamówienia:
  1. 1)Zakres dostawy i montażu obejmuje:
 2. dostawa i montaż piłkochwytu wys. 6 m - Wilków wymiary 2 x 44 m x 5m z siatki polipropylenowej (PP/b 5 mm, o oczkach 4,5 x 4,5 cm w kolorze zielonym) na słupkach z rur stalowych o rozstawie do 3,0 m – 2 piłkochwyty po 44 mb = 88 mb;
 3. dostawa i montaż bramki do piłki nożnej - Wilków - profesjonalna o wymiarach 7,23m x 2,44m aluminiowa z tulejami oraz z siatką do kompletu. – szt. 2;
 4. dostawa i montaż piłkochwytu wys. 5 m - Borek - wymiar 30m x 5m z siatki polipropylenowej (PP/b 4 mm, o oczkach 12 x 12 cm w kolorze zielonym) na słupkach z rur stalowych o rozstawie do 3,0 m. – 30 mb;
 5. dostawa i montaż piłkochwytu wys. 5 m - Bytnik - 3 piłkochwyty o wymiarach 46m x 5m, 20m x 5m, 20m x 5m z siatki polipropylenowej (PP/b 3 mm, o oczkach 12 x 12 cm w kolorze zielonym) na słupkach z rur stalowych o rozstawie do 3,0 m – 86 mb;
 6. dostawa i montaż piłkochwytu wys. 5 m – Stare Serby - 2 piłkochwyty o wymiarach 20m x 5m z siatki polipropylenowej (PP/b 4 mm, o oczkach 12 x 12 cm w kolorze zielonym) na słupkach z rur stalowych o rozstawie do 3,0 m – 40 mb;
 7. dostawa i montaż bramki do piłki nożnej – Stare Serby - o wymiarach 5m x 2m aluminiowa z tulejami oraz z siatką do kompletu – szt. 2;
 8. dostawa i montaż słupków do siatkówki – Stare Serby - uniwersalne z regulacją wysokości, z tulejami i siatką. Posiadają regulację zawiaszenia siatki, słupki o wysokości 2900 mm wykonane z rur stalowych fi 76 mm – szt. 2.
  1. 2)Wszystkie słupy stalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie przez cynkowanie ogniowe i pomalowanie proszkowe. Słupy do piłkochwytów mogą być betonowane w podłożu, wtedy muszą być dłuższe o 1m poniżej poziomu gruntu, czego nie musi być w przypadku zastosowania podstaw betonowych z prefabrykatów gotowych. Słupy do piłkochwytów w kolorze zielonym. Siatkę polipropylenową należy rozpiąć na lince stalowej w otulinie PCV o gr 4 mm. Pola skrajne w piłkochwytach należy wzmocnić zastrzałami z rur stalowych.
  2. Wymagany termin realizacji zamówienia: do 30 września 2015 r. od daty podpisania umowy.
  3. Zamawiający przy wyborze oferty najkorzystniejszej będzie stosował wyłącznie kryterium ceny – waga 100%.
  4. Wykonawca składający ofertę dołącza następujące dokumenty:
   1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy – zał. nr 1;
   2. Kserokopię aktualnego wpisu do właściwego rejestru, uprawniającego Wykonawcę do występowania w obrocie prawnym oraz zaświadczenie o nadaniu numeru NIP, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
  5. Opis sposobu obliczenia ceny.
   1. Cena oferty powinna zawierać wszelkie koszty niezbędne do wykonania całego przedmiotu Zamówienia określonego w niniejszej zaproszeniu;
   2. Cenę należy podać w złotych polskich brutto;
   3. Za wykonanie całego przedmiotu zamówienia ustala się wynagrodzenie ryczałtowe, niezmienne przez cały okres trwania umowy;
   4. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w polskich złotych (PLN). Nie przewiduje się rozliczeń w walutach obcych;
   5. Zamawiający nie dopuszcza przedstawiania ceny ryczałtowej w kilku wariantach,
    w zależności od zastosowanych rozwiązań. W przypadku przedstawiania ceny w taki sposób oferta będzie nieważna;
   6. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT leży po stronie Wykonawcy. Należy przyjąć obowiązującą stawkę podatku VAT
 9. Sposób przygotowania oferty cenowej:

1)   Ofertę cenową należy złożyć w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić nazwę
i adres Zamawiającego, nazwę i adres Zleceniobiorcy oraz nazwę zadania: „Doposażenie działek rekreacyjnych w Gminie Głogów”

2)   Ceny podane w ofercie powinny być wyrażone cyfrowo i słownie;

3)   Oferta ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką;

4)   Ofertę należy przygotować na załączonym do niniejszego zaproszenia wzorze dla propozycji cenowej wraz formularzem rzeczowo - finansowym – zał. nr 1;

5)   Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed ostatecznym terminem składania ofert.

 1. Miejsce i termin składania ofert.
  1. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: Głogów ul. Słodowa 2B pok. - sekretariat do dnia 10.08.2015 r. do godz. 13.00.
  2. Oferty złożone po tym terminie będą niezwłocznie zwrócone Wykonawcom bez otwierania.
 2. Wybór oferty najkorzystniejszej.
  1. O wyniku postępowania zostaną powiadomieni wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli oferty. Informacja ta zostanie zamieszczona na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego;
  2. W przypadku, gdy w określonym terminie nie wpłynie żadna oferta lub wpłynie/wpłyną mniej niż dwie ważne oferty, Zamawiający może unieważnić to postępowanie i przeprowadzić ponownie.
  3. Informacje dotyczące zawarcia umowy.

Umowa (zał. nr 2) z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana w terminie do 7 dni od daty powiadomienia o wyborze oferty.

 1. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

Jarosław Paczkowski – tel.: 076-836-55-66, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.