Warning: Declaration of AriDocsViewerContentPlugin::replaceCallback($attrs, $content) should be compatible with AriMambotBase::replaceCallback($attrs) in /home/glogow/domains/gminaglogow.pl/public_html/archiwum/plugins/system/aridocsviewer/aridocsviewer.php on line 113

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/glogow/domains/gminaglogow.pl/public_html/archiwum/libraries/cms/application/cms.php on line 464
Zaproszenie do składania ofert na montaż siłowni zewnętrznej w Ruszowicach
  • 1S.jpg

  


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/glogow/domains/gminaglogow.pl/public_html/archiwum/components/com_jevents/libraries/dbmodel.php on line 147

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/glogow/domains/gminaglogow.pl/public_html/archiwum/components/com_jevents/libraries/dbmodel.php on line 147
Brak wydarzeń

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/glogow/domains/gminaglogow.pl/public_html/archiwum/templates/ugglogow2018_v1_3_5/functions.php on line 194

Zaproszenie do składania ofert na montaż siłowni zewnętrznej w Ruszowicach

Wójt Gminy Głogów
ZAPRASZA
do złożenia oferty na
montaż siłowni zewnętrznej w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
„Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego w Ruszowicach – FS Ruszowice”
Podstawa prawna art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

1. Zamawiający:
Gmina Głogów, ul. Słodowa 2B, 67-200 Głogów.
2. Opis przedmiotu zamówienia:
1) Zakres montażu urządzeń siłowni obejmuje:
a) urządzenie podwójne – biegacz/wyciąg;
b) urządzenie podwójne – odwodziciel/steper;
c) urządzenie podwójne – wyciskanie podwójne;
d) urządzenie podwójne – wahadło podwójne;
e) urządzenie podwójne – orbitek podwójny.
2) Wszystkie Materiały z rozbiórki (przydatne) stanowią własność Zamawiającego. Wykonawca zagospodarowuje je zgodnie z dokumentacją projektową. Materiały przydatne wg. wskazań Zamawiającego, po oczyszczeniu zobowiązuje przenieść w miejsce wskazane przez inwestora.
3) Materiały z rozbiórki, w tym gruz i zanieczyszczenia stanowią własność Wykonawcy i winny być usunięte poza teren budowy z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2013 r. Nr 21, ze zm.).Wykonawcę obciążają wszelkie obowiązki i koszty wynikające z przepisów ustawy o odpadach. stalowych.
4) Szczegółowy zakres zadania określają załączone opracowania zawiera projekt techniczny – zał. Nr 3;
3. Wymagany termin realizacji zamówienia: do 30 września 2016 r. od dnia podpisania umowy.
4. Zamawiający przy wyborze oferty najkorzystniejszej będzie stosował wyłącznie kryterium ceny – waga 100%.
5. Wykonawca składający ofertę dołącza następujące dokumenty:
1) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy – zał. nr 1;
2) Kserokopię aktualnego wpisu do właściwego rejestru, uprawniającego Wykonawcę do występowania w obrocie prawnym, dopuszcza się wydruk z elektronicznej Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej.
6. Opis sposobu obliczenia ceny.
a) Cena oferty powinna zawierać wszelkie koszty niezbędne do wykonania całego przedmiotu Zamówienia określonego w niniejszej zaproszeniu;
b) Cenę należy podać w złotych polskich brutto;
c) Za wykonanie całego przedmiotu zamówienia ustala się wynagrodzenie ryczałtowe, niezmienne przez cały okres trwania umowy;
d) Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w polskich złotych (PLN). Nie przewiduje się rozliczeń w walutach obcych;
e) Zamawiający nie dopuszcza przedstawiania ceny ryczałtowej w kilku wariantach,
w zależności od zastosowanych rozwiązań. W przypadku przedstawiania ceny w taki sposób oferta będzie nieważna;
f) Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT leży po stronie Wykonawcy. Należy przyjąć obowiązującą stawkę podatku VAT
7. Sposób przygotowania oferty cenowej:
1) Ofertę cenową należy złożyć w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić nazwę
i adres Zamawiającego, nazwę i adres Zleceniobiorcy oraz nazwę zadania: „Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego w Ruszowicach – FS Ruszowice”
2) Ceny podane w ofercie powinny być wyrażone cyfrowo i słownie;
3) Oferta ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką;
4) Ofertę należy przygotować na załączonym do niniejszego zaproszenia wzorze dla propozycji cenowej wraz formularzem rzeczowo - finansowym – zał. nr 1;
5) Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed ostatecznym terminem składania ofert.
8. Miejsce i termin składania ofert.
1) Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: Głogów ul. Słodowa 2B pok. - sekretariat do dnia 29.08.2016 r. do godz. 13.00.
2) Oferty złożone po tym terminie będą niezwłocznie zwrócone Wykonawcom bez otwierania.
9. Wybór oferty najkorzystniejszej.
1) O wyniku postępowania zostaną powiadomieni wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli oferty. Informacja ta zostanie zamieszczona na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego;
2) W przypadku, gdy w określonym terminie nie wpłynie żadna oferta lub wpłynie/wpłyną mniej niż dwie ważne oferty, Zamawiający może unieważnić to postępowanie i przeprowadzić ponownie.
10. Informacje dotyczące zawarcia umowy.
Umowa (zał. nr 2) z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana w terminie do 7 dni od daty powiadomienia o wyborze oferty.
11. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
Jarosław Paczkowski – tel.: 076-836-55-66, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
ZAŁĄCZNIKI:
Zał. nr 1 – Formularz ofertowy
Zał. nr 2 – Wzór umowy.
Zał. nr 3 – Projekt techniczny.