Warning: Declaration of AriDocsViewerContentPlugin::replaceCallback($attrs, $content) should be compatible with AriMambotBase::replaceCallback($attrs) in /home/glogow/domains/gminaglogow.pl/public_html/archiwum/plugins/system/aridocsviewer/aridocsviewer.php on line 113

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/glogow/domains/gminaglogow.pl/public_html/archiwum/libraries/cms/application/cms.php on line 464
Zaproszenie do składania ofert na opracowanie dokumnetacji dla zadania pn. Budowa ul. Brzozowej w Serbach
  • 1S.jpg

  


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/glogow/domains/gminaglogow.pl/public_html/archiwum/components/com_jevents/libraries/dbmodel.php on line 147

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/glogow/domains/gminaglogow.pl/public_html/archiwum/components/com_jevents/libraries/dbmodel.php on line 147
Brak wydarzeń

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/glogow/domains/gminaglogow.pl/public_html/archiwum/templates/ugglogow2018_v1_3_5/functions.php on line 194

Zaproszenie do składania ofert na opracowanie dokumnetacji dla zadania pn. Budowa ul. Brzozowej w Serbach

 
UWAGA!!!!      Zmiana zakresu opracowania dokumentacji (więcej informacji w załączniku pn. Informacja o zmianie zakresu opracowania
 
 
Wójt Gminy Głogów
ZAPRASZA
do złożenia oferty na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej
dla zadania pn.:
„Budowa ulicy Brzozowej w Serbach wraz z odwodnieniem”
Podstawa prawna art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

1. Zamawiający:
Gmina Głogów, ul. Słodowa 2B, 67-200 Głogów.
2. Opis przedmiotu zamówienia:
1) Opracowanie obejmuje: przebudowę drogi gminnej – działkinr 541/21, 677:
 długość drogi z kostki betonowej~ 185mb,
 szerokość drogi z kostki betonowej 4,0 m,
 odwodnienie powierzchniowe,
2) lokalizacja zadania i obszar objęty projektowaniem wskazany został w zał.nr 3.
3. Wymagany termin realizacji zadania do 15.12.2016 r.
4. Zamawiający przy wyborze oferty najkorzystniejszej będzie stosował wyłącznie kryterium ceny – 100%.
5. Wykonawca składający ofertę dołącza następujące dokumenty:
1) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy – zał. nr 1;
2) Kserokopię aktualnego wpisu do właściwego rejestru, uprawniającego Wykonawcę do występowania w obrocie prawnym oraz zaświadczenie o nadaniu numeru NIP, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
6. Opis sposobu obliczenia ceny.
1) Cena oferty powinna zawierać wszelkie koszty niezbędne do wykonania całego przedmiotu Zamówienia określonego w niniejszej zaproszeniu;
2) Cenę należy podać w złotych polskich brutto;
3) Za wykonanie całego przedmiotu zamówienia ustala się wynagrodzenie ryczałtowe, niezmienne przez cały okres trwania umowy;
4) Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w polskich złotych (PLN). Nie przewiduje się rozliczeń w walutach obcych;
5) Zamawiający nie dopuszcza przedstawiania ceny ryczałtowej w kilku wariantach,
w zależności od zastosowanych rozwiązań. W przypadku przedstawiania ceny w taki sposób oferta będzie nieważna;
6) Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT leży po stronie Wykonawcy. Należy przyjąć obowiązującą stawkę podatku VAT
7. Sposób przygotowania oferty cenowej:
1) Ofertę cenową należy złożyć w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Zleceniobiorcy oraz nazwę zadania: „Budowa ulicy Brzozowej w Serbach wraz z odwodnieniem”. Ceny podane w ofercie powinny być wyrażone cyfrowo i słownie;
2) Oferta ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką;
3) Ofertę należy przygotować na załączonym do niniejszego zaproszenia wzorze dla propozycji cenowej – zał. nr 1;
4) Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed ostatecznym terminem składania ofert;
5) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
8. Miejsce i termin składania ofert.
1) Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: Głogów ul. Słodowa 2B pok. - sekretariat do dnia 25.08.2016 r. do godz. 12.00.
2) Oferty złożone po tym terminie będą niezwłocznie zwrócone Wykonawcom bez otwierania.
9. Wybór oferty najkorzystniejszej.
1) O wyniku postępowania zostaną powiadomieni wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli oferty drogą mailową oraz informacja ta zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego;
2) W przypadku, gdy w określonym terminie nie wpłynie żadna oferta lub wpłynie/wpłyną mniej niż dwie ważne oferty, Zamawiający może unieważnić to postępowanie i przeprowadzić ponownie.
10. Informacje dotyczące zawarcia umowy.
Umowa (zał. nr 2) z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana w terminie do 10 dni od daty powiadomienia o wyborze oferty.
11. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
Kinga Dziopko – Inspektor ds. Inwestycji - tel. 76/8365566.