Warning: Declaration of AriDocsViewerContentPlugin::replaceCallback($attrs, $content) should be compatible with AriMambotBase::replaceCallback($attrs) in /home/glogow/domains/gminaglogow.pl/public_html/archiwum/plugins/system/aridocsviewer/aridocsviewer.php on line 113

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/glogow/domains/gminaglogow.pl/public_html/archiwum/libraries/cms/application/cms.php on line 464
Konkurs na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogowie
 • 1S.jpg

  


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/glogow/domains/gminaglogow.pl/public_html/archiwum/components/com_jevents/libraries/dbmodel.php on line 147

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/glogow/domains/gminaglogow.pl/public_html/archiwum/components/com_jevents/libraries/dbmodel.php on line 147
Brak wydarzeń

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/glogow/domains/gminaglogow.pl/public_html/archiwum/templates/ugglogow2018_v1_3_5/functions.php on line 194

Konkurs na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogowie

Wójt Gminy Głogów ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogowie
I. Wymagania niezbędne stawiane kandydatowi:
1.  wykształcenie wyższe oraz specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej zgodnie z art. 122 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004r.o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015r, poz.163 z późn.zm.),
2.  staż pracy: 5 lat, w tym minimum 3 lata w pomocy społecznej,
3.  znajomość regulacji prawnych z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, postępowania wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej, dodatków mieszkaniowych i energetycznych, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, postępowania administracyjnego, kodeksu pracy, finansów publicznych, samorządu gminnego,
4.  stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
5.  brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane                           z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
6.  pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z praw publicznych.
II. Wymagania dodatkowe:
1.    umiejętność kierowania zespołem pracowników,
2.    umiejętność skutecznego komunikowania się,
3.    umiejętność poprawnego formułowania decyzji administracyjnych,
4.    znajomość procedur i praktyka w zakresie pozyskiwania środków unijnych.
5.    prawo jazdy kat. B
III. Zakres zadań wykonywanych na w/w stanowisku :
1.      Kierowanie działalnością Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz reprezentowanie go na zewnątrz.
2.      Realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych oraz dodatków energetycznych, pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów i innych wynikających z przepisów prawa przekazanych do kompetencji i statutu jednostki,
3.      Organizacja pracy w GOPS na poszczególnych stanowiskach pracy, zapewniająca sprawne wykonywanie zadań.
4.      Przestrzeganie dyscypliny budżetowej przy ścisłej współpracy ze skarbnikiem gminy           i głównym księgowym GOPS.
5.      Organizacja pracy socjalnej ośrodka pomocy społecznej.
 1. Nadzór merytoryczny nad pracą pracowników i kontrola dokumentacji prowadzonej przez pracowników.
 2. Dokonywanie analiz i ocen zjawisk powodujących zapotrzebowanie na świadczenia               z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń.
 3. Udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w trudnych sytuacjach życiowych osobom potrzebującym.
 4. Współdziałanie z instytucjami, organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami, fundacjami oraz zakładami pracy w celu realizacji zadań społecznych.
 5. Sprawowanie nadzoru i odpowiedzialność za majątek GOPS.
 6. Analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społeczne
 7. Przygotowanie i składanie informacji i sprawozdań dotyczących funkcjonowania GOPS.
 8. Pozyskiwanie środków pozabudżetowych, w tym unijnych.
 9. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta Gminy Głogów.
IV. Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:
 1. CV ,
 2. List motywacyjny,
 3. Kopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje
 4. Kopie świadectw pracy,
 5. Podpisane oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych oraz braku prawomocnego skazania za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 6. Podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182)”.
 7. Wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia.
Kserokopie złożonych dokumentów w ofercie muszą być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.
V. Warunki pracy:
 1.  Stanowisko: administracyjne, kierownicze.
 2.  Wymiar czasu pracy: pełny etat.
 3.  Miejsce pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie, Głogów ul. Słodowa 2b
 4.  Praca jednozmianowa.
 5.  Praca przy komputerze.
VI. Oferty należy składać lub przesyłać w terminie do: 4 marca 2016 r. do godz. 12-tej w sekretariacie Urzędu Gminy Głogów:
Urząd Gminy Głogów, ul. Słodowa 2b, 67-200 Głogów, pok. nr 14
w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.”
Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu: ( 076) 8365551.
Kandydaci zakwalifikowani, zostaną poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej .
 
VII. Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%.
Załączniki:
Pobierz plik (KWESTIONARIUSZ OSOBOWY.doc)KWESTIONARIUSZ OSOBOWY.doc[ ]33 kB