Warning: Declaration of AriDocsViewerContentPlugin::replaceCallback($attrs, $content) should be compatible with AriMambotBase::replaceCallback($attrs) in /home/glogow/domains/gminaglogow.pl/public_html/archiwum/plugins/system/aridocsviewer/aridocsviewer.php on line 113

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/glogow/domains/gminaglogow.pl/public_html/archiwum/libraries/cms/application/cms.php on line 464
Inspektor - koordynator projektu
 • 1S.jpg

  


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/glogow/domains/gminaglogow.pl/public_html/archiwum/components/com_jevents/libraries/dbmodel.php on line 147

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/glogow/domains/gminaglogow.pl/public_html/archiwum/components/com_jevents/libraries/dbmodel.php on line 147
Brak wydarzeń

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/glogow/domains/gminaglogow.pl/public_html/archiwum/templates/ugglogow2018_v1_3_5/functions.php on line 194

Inspektor - koordynator projektu

Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko urzędnicze

1. Nazwa i adres jednostki

Urząd Gminy Głogów, Słodowa 2b, 67-200 Głogów
2. Stanowisko:
Inspektor - koordynator projektu pod tytułem
Kompleksowe działania na rzecz opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji w Gminie Głogów
3. Wymagania związane ze stanowiskiem:
a)    niezbędne:
·         wykształcenie wyższe z 3- letnim stażem pracy,
·         posiadanie obywatelstwa polskiego,
·         posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
·         dobry stan zdrowia,
·         niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.
b)    dodatkowe:
·         znajomość zagadnień finansów publicznych;
·         umiejętność organizacji pracy, komunikatywność, umiejętność szybkiego uczenia się.
4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
Do obowiązków koordynatora projektu na etapie realizacji projektu należy w szczególności:
 • Znajomość procesów rewitalizacji oraz zapisów ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 roku (dz. U. 2015 poz. 1777),
 • Znajomość regulaminu konkursu na opracowanie programów rewitalizacji i wytycznych programowych wydanych przez IZ RPO WD dotyczących zasad przygotowania lokalnych programów rewitalizacji w perspektywie finansowej 2014 – 2020,
 • kontakt z Instytucją Pośredniczącą dotyczący bieżącej realizacji Projektu,
 • weryfikowanie pod względem merytorycznym realizowanych i zrealizowanych prac,
 • zwoływanie spotkań roboczych zespołu projektowego - w miarę potrzeb,
·      koordynacja, monitoring oraz kontrola działań związanych z realizacją Projektu,
·      opracowywanie procedur, instrukcji, regulaminów dotyczących realizacji Projektu wynikających z obowiązujących przepisów, wytycznych oraz innych dokumentów i zaleceń Instytucji Pośredniczącej oraz Instytucji Zarządzającej,
 • nadzór nad procesem ewaluacji projektu
 • bieżące zarządzanie projektem według harmonogramu:
a) Przygotowanie – powołanie zespołu ds. Rewitalizacji, podział obowiązków, promocja projektu.
b) Badanie środowiskowe - badania potrzeb i oczekiwań różnych grup, wstępna analiza zasobów miejsca prowadzona przez wykwalifikowanego moderatora.
c) Badania terenowe – wizja lokalna w terenie na zasadzie happeningu np. wycieczka piesza do terenów sportowo – rekreacyjnych, bądź wycieczka rowerowa po miejscowości. Działanie mające dać pełen obraz barier, które należało by zlikwidować.
d) Poszukiwanie wizji - zorganizowanie w formie warsztatów, moderowane spotkania interesariuszy z pracownikami Urzędu Gminy w celu zaprojektowania rozwiązań zgodnych z stanem prawnym.
e) Koncepcja – przygotowanie przez zespół ds. Rewitalizacji wariantów koncepcji.
f) Konsultacje – konsultacje przygotowanych wariantów koncepcji, którym zostanie nadany uroczysty charakter w formie wieczorków muzyczno poetyckich.
g) Uchwalenie – przedstawienie Radzie Gminy dokumentu zaprezentowanie jego treści i poddanie procesowi uchwalenia,
 • uzgadnianie wydatków związanych z merytoryczną realizacją projektu,
 • dokonywanie rozeznania rynku lub uruchamianie odpowiednich procedur przetargowych w przypadku dokonywania zakupów produktów, usług,
 • dokonywanie odbioru dostaw towarów, usług zamówionych do projektu,
 • nadzór nad informowaniem społeczeństwa o współfinansowaniu projektu ze środków unijnych,
 • sprawdzanie zgodności realizacji zadań z harmonogramem,
 • terminowe i zgodne z wytycznymi instytucji wdrażającej sporządzanie wymaganych sprawozdań z realizacji projektu,
 • nadzór nad prawidłowym kwalifikowaniem kosztów,
 • nadzór nad prawidłowym archiwizowaniem dokumentacji projektu,
 • przygotowanie wniosków o refundacje kosztów kwalifikowanych (wniosków o płatność),
 • przedkładanie wniosków o płatność do weryfikacji w Kwesturze,
 • przekazywanie sporządzonych sprawozdań, wniosków o płatność, harmonogramów i innych dokumentów związanych z realizacją projektu do właściwych instytucji z zachowaniem obowiązujących terminów,
 • informowanie kierownika jednostki, o nieprawidłowościach związanych z realizacją projektu, a także o wszelkich sytuacjach mogących mieć istotny wpływ na dalszy jego przebieg.
 • zatwierdzanie pod względem merytorycznym dokumentów finansowo-księgowych dot. projektu oraz sporządzanie i podpisywanie dodatkowych dokumentów określających ich związek z projektem
 • przygotowywanie draftów projektów, odpowiednich treści i załączników pod przyszłe projekty realizowane w ramach programów pomocowych dostępnych dla JST.
 • opisywanie faktur i innych dowodów księgowych w powiązaniu z zatwierdzonym do realizacji harmonogramem kosztowym i czasowym projektu,
 • przekazywanie dokumentów księgowych do podpisu upoważnionym osobom,
 • kopiowanie dokumentów księgowych, przekazywanie kopii do potwierdzenia za zgodność z oryginałem,
 • rejestrowanie i analizowanie stanu środków pieniężnych projektu,
 • w zakresie działań dotyczących zarządzania promocją i informowaniem społeczeństwa o projekcie: organizowanie i realizowanie wszelkich działań związanych z procesami promocyjnymi i informacyjnymi dotyczącymi projektu, a w szczególności: nadzór nad opracowaniem materiałów promocyjnych, prowadzenie stron WWW, przekazywanie informacji o projekcie do administrator strony www, umieszczanie odpowiednich znaków graficznych na materiałach, dokumentach, pomieszczeniach, budynkach, zakupionym sprzęcie, publikacjach itp. zgodnie z wymogami dawcy środków, informowanie społeczeństwa, w tym w szczególności społeczności Gminy Głogów o realizacji projektu i jego rezultatach, przeprowadzanie kampanii promocyjnych upowszechniających rezultaty projektu, dokumentowanie działań promocyjnych.
 • Nadzór nad przygotowywaniem spotkań z udziałem społeczeństwa w zakresie badań środowiskowych, terenowych i poszukiwania wizji oraz konsultacji wariantów koncepcji.
5. Wymiar etatu -  pełen etat – 40 godz. tygodniowo;
6.    Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
·                budynek piętrowy, stanowisko pracy na pierwszym piętrze – w budynku nie ma windy;
·      praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy;
7.    Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Głogów w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.
8.      Wymagane dokumenty:
·         życiorys (CV),
·         kserokopie dokumentów potwierdzających uzyskane wykształcenie,
·         kserokopie świadectw pracy, ukończonych kursów i szkoleń,
·         własnoręcznie podpisane oświadczenie o niekaralności, pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
·         własnoręcznie podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
9. Miejsce i termin składania dokumentów:
Dokumenty należy składać do dnia 3 marca 2016 r. do godz. 12.00 w sekretariacie Urzędu Gminy Głogów, ul. Słodowa 2b, 67-200 Głogów (III piętro, pokój nr 14). Dokumenty należy składać w kopercie opisanej następująco: „Oferta na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Głogów – inspektor koordynator projektu”. W przypadku przesłania oferty pocztą decyduje data wpływu do urzędu.
Urząd Gminy Głogów informuje, że informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu o naborze.
                                                                                                                                                                           

       Wójt Gminy Głogów

                                                                                                                                         Joanna Gniewosz