Warning: Declaration of AriDocsViewerContentPlugin::replaceCallback($attrs, $content) should be compatible with AriMambotBase::replaceCallback($attrs) in /home/glogow/domains/gminaglogow.pl/public_html/archiwum/plugins/system/aridocsviewer/aridocsviewer.php on line 113

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/glogow/domains/gminaglogow.pl/public_html/archiwum/libraries/cms/application/cms.php on line 464
Ogłoszenia o naborze na stanowisko głównego księgowego w Zespole Szkół w Przedmościu
  • 1S.jpg

  


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/glogow/domains/gminaglogow.pl/public_html/archiwum/components/com_jevents/libraries/dbmodel.php on line 147

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/glogow/domains/gminaglogow.pl/public_html/archiwum/components/com_jevents/libraries/dbmodel.php on line 147
Brak wydarzeń

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/glogow/domains/gminaglogow.pl/public_html/archiwum/templates/ugglogow2018_v1_3_5/functions.php on line 194

Ogłoszenia o naborze na stanowisko głównego księgowego w Zespole Szkół w Przedmościu

Ogłoszenie konkursu na wolne stanowisko urzędnicze Główny Księgowy w Zespole Szkół w Przedmościu

 

Na podstawie:

1) art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;
2) art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
Dyrektor Zespołu Szkół w Przedmościu ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - główny księgowy
1. Nazwa i adres jednostki:
Zespół Szkół w Przedmościu
ul. Szkolna 3
67-210 Głogów 2
2. Określenie stanowiska i wymagań związanych ze stanowiskiem:
Stanowisko: główny księgowy w Zespole Szkół w Przedmościu
Wymiar etatu: 0,5
A. Wymagania niezbędne:
Do konkursu może przystąpić osoba, która:
a) Posiada obywatelstwo polskie;
b) Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
c) Nie była prawomocnie skazana za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe, a także nie była karana za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego,
d) Spełnia jeden z poniższych warunków:
- Ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej trzyletnią praktykę w księgowości
- Ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę o kierunku rachunkowości i posiada co najmniej sześcioletnia praktykę w księgowości
- Jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów
- Posiada świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych lub certyfikat księgowy, wydany na podstawie odrębnych przepisów.
B. Wymagania dodatkowe:
a) znajomość zagadnień rachunkowości budżetowej;
b) znajomość obsługi programów komputerowych do prowadzenia księgowości Vulcan Księgowość Optivum i/lub Qwant;
c) znajomość przepisów oświatowych i samorządowych.
3. Zakres wykonywanych obowiązków:
a) Prowadzenie rachunkowości jednostki;
b) Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
c) Opracowanie planu i sprawozdań finansowych;
d) Dokonywanie przelewów drogą elektroniczną;
e) Realizacja zadań z zakresu rachunkowości innych niewymienionych wyżej, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez dyrektora jednostki należą do kompetencji głównego księgowego.
4. praca w wymiarze 0,5 etatu, w godzinach 9.00 – 13.00, przy komputerze
5. w miesiącu poprzedzającym upublicznienie ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce nie wynosił 6%
6. Wymagane dokumenty:
a) List motywacyjny;
b) CV z opisem przebiegu pracy zawodowej kandydata;
c) Potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzające posiadane wykształcenie;
d) Aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na proponowanym stanowisku;
e) Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie;
f) Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe,
g) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia konkursu.
7. Miejsce i termin składania dokumentów:
Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy przesłać pocztą lub składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "Konkurs na stanowisko głównego księgowego" w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02 marca 2016 w sekretariacie szkoły.
adres: Zespół Szkół w Przedmościu
ul. Szkolna 3
67-210 Głogów 2
Oferty złożone po wymienionym wyżej terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu). O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie.
Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie Szkoły pod numerem tel. 76 831 76 37 w godzinach 8-15.
Dyrektor Zespołu Szkół w Przedmościu
mgr Aneta Czyrko