Warning: Declaration of AriDocsViewerContentPlugin::replaceCallback($attrs, $content) should be compatible with AriMambotBase::replaceCallback($attrs) in /home/glogow/domains/gminaglogow.pl/public_html/archiwum/plugins/system/aridocsviewer/aridocsviewer.php on line 113

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/glogow/domains/gminaglogow.pl/public_html/archiwum/libraries/cms/application/cms.php on line 464
Zaproszenie do składanie ofert na dokumentację projektową
  • 1S.jpg

  


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/glogow/domains/gminaglogow.pl/public_html/archiwum/components/com_jevents/libraries/dbmodel.php on line 147

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/glogow/domains/gminaglogow.pl/public_html/archiwum/components/com_jevents/libraries/dbmodel.php on line 147
Brak wydarzeń

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/glogow/domains/gminaglogow.pl/public_html/archiwum/templates/ugglogow2018_v1_3_5/functions.php on line 194

Zaproszenie do składanie ofert na dokumentację projektową

Wójt Gminy Głogów zaprasza do złożenia oferty na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn.: „Budowa budynku przedszkola wraz z infrastrukturą w miejscowości Przedmoście, działka nr 250/4”.

Podstawa prawna art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

1. Zamawiający:

Gmina Głogów, ul. Słodowa 2B, 67-200 Głogów.

2. Opis przedmiotu zamówienia:

     Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę dla zadania pn.: "Budowa budynku przedszkola wraz z infrastrukturą", w zakresie:

- budynku przedszkola wraz z instalacjami (liczba dzieci 50, 3 grupy wiekowe,                       z zapleczem kuchennym, stołówka i socjalnym, powierzchnia zabudowy do 250m2)

- przyłącza wodociągowego, kanalizacji sanitarnej do zbiornika bezodpływowego, doziemnej instalacji gazu, wewnętrznej linii zasilającej 0,4kV wraz z oświetleniem terenu,

- centralne ogrzewanie oraz ciepła woda użytkowa - piec gazowy + odnawialne źródła energii,

-zagospodarowanie terenu: utwardzenie nawierzchni oraz plac zabaw,

-rozbiórka istniejącego budynku wraz z uzyskaniem decyzji na robiorkę.

Wymagany termin realizacji zadania 15.12.2015 r.

3. Zamawiający przy wyborze oferty najkorzystniejszej będzie stosował wyłącznie kryterium ceny – 100%.

4. Wykonawca składający ofertę dołącza następujące dokumenty:

-     Wypełniony i podpisany formularz ofertowy – zał. nr 1;

-     Kserokopię aktualnego wpisu do właściwego rejestru, uprawniającego Wykonawcę do występowania w obrocie prawnym oraz zaświadczenie o nadaniu numeru NIP, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

5. Opis sposobu obliczenia ceny.

-     Cena oferty powinna zawierać wszelkie koszty niezbędne do wykonania całego przedmiotu Zamówienia określonego w niniejszej zaproszeniu;

-     Cenę należy podać w złotych polskich brutto;

-     Za wykonanie całego przedmiotu zamówienia ustala się wynagrodzenie ryczałtowe, niezmienne przez cały okres trwania umowy;

-     Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w polskich złotych (PLN). Nie przewiduje się rozliczeń w walutach obcych;

-     Zamawiający nie dopuszcza przedstawiania ceny ryczałtowej w kilku wariantach, w zależności od zastosowanych rozwiązań. W przypadku przedstawiania ceny w taki sposób oferta będzie nieważna;

-     Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT leży po stronie Wykonawcy. Należy przyjąć obowiązującą stawkę podatku VAT

6. Sposób przygotowania oferty cenowej:

Ofertę cenową należy złożyć w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić nazwę                                     i adres Zamawiającego, nazwę i adres Zleceniobiorcy oraz nazwę zadania: „Budowa budynku przedszkola wraz z infrastrukturą w miejscowości Przedmoście, działka nr 250/4”.

-        Ceny podane w ofercie powinny być wyrażone cyfrowo i słownie;

-        Oferta ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką;

-        Ofertę należy przygotować na załączonym do niniejszego zaproszenia wzorze dla propozycji cenowej – zał. nr 1;

-        Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed ostatecznym terminem składania ofert;

-        Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

7. Miejsce i termin składania ofert.

-        Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: Głogów ul. Słodowa 2B pok. - sekretariat do dnia 24.08.2015 r. do godz. 13.00.

-        Oferty złożone po tym terminie będą niezwłocznie zwrócone Wykonawcom bez otwierania.

8. Wybór oferty najkorzystniejszej.

-        O wyniku postępowania zostaną powiadomieni wszyscy Wykonawcy pisemnie;

-        W przypadku, gdy w określonym terminie nie wpłynie żadna oferta lub wpłynie/wpłyną mniej niż dwie ważne oferty, Zamawiający może unieważnić to postępowanie i przeprowadzić ponownie.

9. Informacje dotyczące zawarcia umowy.

-        Umowa (zał. nr 2) z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana w terminie do 10 dni od daty powiadomienia o wyborze oferty.

10. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

       Joanna Gruszczyńska – Inspektor ds. Inwestycji - tel. 76/8365566, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.