• 1S.jpg

Referaty

Referaty

Referat Finansowy

Skarbnik Gminy Głogów – Joanna Tobiś, tel. (76) 836-55-59
Kasa, opłaty skarbowe, podatek VAT – Alicja Gorajewska, tel. (76) 836-55-65
Wymiar podatku, księgowość i kontrola podatkowa, windykacja należności – Agnieszka Bartuś-Stanicka, Urszula Kałużna, Mieczysława Połatyńska, Karolina Tarnowska, tel. (76) 836-55-71
Księgowość budżetowa, płace, ewidencja środków trwałych – Krystyna Kuliniec, Sylwia Teodoru, Julita Wałęga – tel. (76) 836-55-72

Referat Infrastruktury Komunalnej

 
Kierownik referatu – Renata Przygoda, tel. (76) 836-55-64

Utrzymanie sieci wodno-kanalizacyjnych – Zastępca kierownika referatu – Daniel Kałużny
Opłaty za wodę/ścieki, OSP – Teresa Kazimierczak, tel. (76) 836-55-68
Opłaty za śmieci – księgowość – Małgorzata Moderska, tel. (76) 836-55-66
Opłaty za śmieci – deklaracje, ochrona środowiska – Aneta Hnatyszak tel. (76) 836-55-58
Drogi, oświetlenie, cmentarze – Urszula Łepko, tel. (76) 836-55-66
Opieka nad zwierzętami, wycinka drzew, melioracje – Beata Rychlik (zastępstwo: Urszula Kubsz), tel. (76) 836-55-58

 

Załączniki:
Pobierz plik (01. Oświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego.docx)Oświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego[ ]136 kB
Pobierz plik (02. WNIOSEK o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych.docx)02. WNIOSEK o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych.docx[wnioski dotyczące pozostałych spraw komunalnych]138 kB
Pobierz plik (03. WNIOSEK o wpis do rejetru działalności regulowanej.docx)03. WNIOSEK o wpis do rejetru działalności regulowanej.docx[wnioski dotyczące pozostałych spraw komunalnych]136 kB
Pobierz plik (04. WNIOSEK o wydanie decyzji środowiskowej.docx)04. WNIOSEK o wydanie decyzji środowiskowej.docx[wnioski dotyczące pozostałych spraw komunalnych]137 kB
Pobierz plik (05. WNIOSEK o wykreślenie z rejetru działalności regulowanej.docx)05. WNIOSEK o wykreślenie z rejetru działalności regulowanej.docx[wnioski dotyczące pozostałych spraw komunalnych]135 kB
Pobierz plik (06. WNIOSEK o zmianę wpisu do rejetru działalności regulowanej.docx)06. WNIOSEK o zmianę wpisu do rejetru działalności regulowanej.docx[wnioski dotyczące pozostałych spraw komunalnych]138 kB
Pobierz plik (07. deklaracja - tereny niezamieszkałe 2015.docx)07. deklaracja - tereny niezamieszkałe 2015.docx[deklaracje o odpadach]23 kB
Pobierz plik (08. deklaracja - tereny zamieszkałe 2015.docx)08. deklaracja - tereny zamieszkałe 2015.docx[deklaracje o odpadach]22 kB
Pobierz plik (informacja o wycince drzew.pdf)informacja o wycince drzew.pdf[ ]332 kB
Pobierz plik (Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością.pdf)Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością.pdf[wnioski dotyczące spraw wo-kan]50 kB
Pobierz plik (Oświadczenie o stanie majątkowym - OBOWIĄZKOWY ZAŁĄCZNIK do wniosku o rozłożenie na raty,odroczenie, umorzenie.pdf)Oświadczenie o stanie majątkowym - OBOWIĄZKOWY ZAŁĄCZNIK do wniosku o rozłożenie na raty,odroczenie, umorzenie.pdf[wnioski dotyczące spraw opłat za odpady]209 kB
Pobierz plik (Wniosek o dokonanie odbioru końcowego.pdf)Wniosek o dokonanie odbioru końcowego.pdf[wnioski dotyczące spraw wo-kan]51 kB
Pobierz plik (Wniosek o dokonanie przeglądu technicznego.pdf)Wniosek o dokonanie przeglądu technicznego.pdf[wnioski dotyczące spraw wo-kan]51 kB
Pobierz plik (Wniosek o odroczenie raty podatku bądź opłaty za gospodarowanie odpadami.pdf)Wniosek o odroczenie raty podatku bądź opłaty za gospodarowanie odpadami.pdf[wnioski dotyczące spraw opłat za odpady]104 kB
Pobierz plik (Wniosek o odroczenie zaległości podatkowej bądź opłaty za gospodarowanie odpadami.pdf)Wniosek o odroczenie zaległości podatkowej bądź opłaty za gospodarowanie odpadami.pdf[wnioski dotyczące spraw opłat za odpady]108 kB
Pobierz plik (Wniosek o oszacowanie szkód.pdf)Wniosek o oszacowanie szkód.pdf[ ]497 kB
Pobierz plik (Wniosek o rozwiązanie umowy na świadczenie usług.pdf)Wniosek o rozwiązanie umowy na świadczenie usług.pdf[wnioski dotyczące spraw wo-kan]46 kB
Pobierz plik (Wniosek o rozłożenie na raty zaległości podatkowej bądź opłaty za gospodarowanie odpadami.pdf)Wniosek o rozłożenie na raty zaległości podatkowej bądź opłaty za gospodarowanie odpadami.pdf[wnioski dotyczące spraw opłat za odpady]109 kB
Pobierz plik (Wniosek o rozłożenie podatku na raty bądź opłaty za gospodarowanie odpadami.pdf)Wniosek o rozłożenie podatku na raty bądź opłaty za gospodarowanie odpadami.pdf[wnioski dotyczące spraw opłat za odpady]108 kB
Pobierz plik (WNIOSEK o umieszczenie reklamy w pasie drogowym.pdf)WNIOSEK o umieszczenie reklamy w pasie drogowym.pdf[wnioski dotyczące spraw dróg]143 kB
Pobierz plik (Wniosek o umorzenie odsetek od zaległości podatkowych bądź opłaty za gospodarowanie odpadami.pdf)Wniosek o umorzenie odsetek od zaległości podatkowych bądź opłaty za gospodarowanie odpadami.pdf[wnioski dotyczące spraw opłat za odpady]109 kB
Pobierz plik (Wniosek o umorzenie zalełości podatkowych bądź opłaty za gospodarowanie odpadami.pdf)Wniosek o umorzenie zalełości podatkowych bądź opłaty za gospodarowanie odpadami.pdf[wnioski dotyczące spraw opłat za odpady]111 kB
Pobierz plik (Wniosek o uzgodnienie projektu technicznego.pdf)Wniosek o uzgodnienie projektu technicznego.pdf[wnioski dotyczące spraw wo-kan]51 kB
Pobierz plik (Wniosek o wydanie WTP - przyłącze.pdf)Wniosek o wydanie WTP - przyłącze.pdf[wnioski dotyczące spraw wo-kan]51 kB
Pobierz plik (Wniosek o wydanie WTP - sieć.pdf)Wniosek o wydanie WTP - sieć.pdf[wnioski dotyczące spraw wo-kan]52 kB
Pobierz plik (WNIOSEK o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacie za gosp. odp..pdf)WNIOSEK o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacie za gosp. odp..pdf[wnioski dotyczące pozostałych spraw komunalnych]134 kB
Pobierz plik (WNIOSEK o wydanie zezwolenia na prowadzenie schronisk i opiekę nad zwierzętami.pdf)WNIOSEK o wydanie zezwolenia na prowadzenie schronisk i opiekę nad zwierzętami.pdf[wnioski dotyczące pozostałych spraw komunalnych]245 kB
Pobierz plik (Wniosek o wydanie zezwolenia na uprawę konopi włóknistych.pdf)Wniosek o wydanie zezwolenia na uprawę konopi włóknistych.pdf[ ]686 kB
Pobierz plik (Wniosek o wydanie zezwolenia na uprawę maku.pdf)Wniosek o wydanie zezwolenia na uprawę maku.pdf[ ]607 kB
Pobierz plik (WNIOSEK o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew -krzewów.pdf)WNIOSEK o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew -krzewów.pdf[wnioski dotyczące pozostałych spraw komunalnych]179 kB
Pobierz plik (WNIOSEK o wydanie zezwolenia na utrzymywania psa rasy uznanej za agresywną.pdf)WNIOSEK o wydanie zezwolenia na utrzymywania psa rasy uznanej za agresywną.pdf[wnioski dotyczące pozostałych spraw komunalnych]139 kB
Pobierz plik (WNIOSEK o wydanie zezwolenia na zjazd POPRAWIONY.pdf)WNIOSEK o wydanie zezwolenia na zjazd POPRAWIONY.pdf[wnioski dotyczące spraw dróg]97 kB
Pobierz plik (WNIOSEK o wydanie zezwolenia zajęcie pasa drogowego AWARIA.pdf)WNIOSEK o wydanie zezwolenia zajęcie pasa drogowego AWARIA.pdf[wnioski dotyczące spraw dróg]104 kB
Pobierz plik (WNIOSEK o wydanie zezwolenia zajęcie pasa drogowego poprawiony.pdf)WNIOSEK o wydanie zezwolenia zajęcie pasa drogowego poprawiony.pdf[wnioski dotyczące spraw dróg]116 kB
Pobierz plik (Wniosek o zawarcie umowy na świadczenie usług.pdf)Wniosek o zawarcie umowy na świadczenie usług.pdf[wnioski dotyczące spraw wo-kan]51 kB
Pobierz plik (Zawiadomienie o planowanym zbiorze uszkodzonej uprawy.pdf)Zawiadomienie o planowanym zbiorze uszkodzonej uprawy.pdf[ ]474 kB
Pobierz plik (zgłoszenie o zamiarze usunięcia drzew.pdf)zgłoszenie o zamiarze usunięcia drzew.pdf[ ]547 kB

Referat Budownictwa, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami

Kierownik referatu Joanna Gruszczyńska prowadzi sprawy z zakresu:
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego,
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gospodarowania przestrzennego,
Decyzje o warunkach zabudowy,
Decyzje lokalizacji inwestycji celu publicznego
Wypisy i wyrysy z mpzp oraz suikzp,
Zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w obowiązujących MPZP oraz suikzp
 
 
Anna Sikora prowadzi sprawy z zakresu:
Gospodarka nieruchomościami gminnymi:
a) nabywanie i sprzedaż nieruchomości
b) dzierżawa i najem nieruchomości gminnych
c) trwały zarząd, użytkowanie wieczyste
Nadawanie numerów porządkowych
Nazewnictwo ulic i placów
Podziały i rozgraniczenia nieruchomości
Naliczanie opłat adiacenckich i planistycznych
 

 

Anna Patoła prowadzi sprawy z zakresu:
Sprawy związane ze wspólnotami mieszkaniowymi:
a) Ruszowice: Tęczowa 2
b) Ruszowice: Tęczowa 21,
c) Grodziec Mały 50b,
d) Wilków: ul. Spółdzielcza 1,
Mieszkaniowy Zasób Gminy Głogów
Komisja Mieszkaniowa,
decyzje o warunkach zabudowy,
decyzje celu publicznego.
 

 

Kontakt z referatem pod nr tel. (76) 836-55-60

Samodzielne stanowisko ds. pozyskiwania środków i zamówień publicznych

Samodzielne stanowisko ds. pozyskiwania środków i zamówien publicznych – Agnieszka Tórz, tel. (76) 836-55-62
 

 

Referat Organizacyjny

Grażyna Likus – nadzór i kontrola nad realizacją działań referatu, , współpraca z mediami w zakresie prowadzonych spraw. tel. (76) 836-55-75
Zofia Grzegorek  – ewidencja ludności, meldunki, dowody osobiste, tel. (76) 836-55-61
Aleksandra Hilarska – biuro obsługi interesanta, działalność gospodarcza, tel. (76) 836-55-55
Tymoteusz Wrona– sport, org. pozarządowe, zaopatrzenie urzędu, zezwolenia na sprzedaż alkoholu tel. (76) 836-55-57
Anna Tamecka (zastępuje Joanna Skoczylas) – Biuro Rady Gminy, fundusz sołecki, archiwum, tel. (76) 836-55-57

Małgorzata Szuwikowska - sekretarka, prowadzenie kalendarza Wójta tel. (76) 836-55-77

Michał Grybel - pomoc w prowadzeniu i obsłudze sekretariatu, organizacji imprez, rozwożenie korespondencji  tel. (76) 836-55-77

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego

Sprawy obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego – Ryszard Wójtowicz, tel. (76) 836-55-63
Załączniki:
Pobierz plik (GZZK - przepisy.pdf)GZZK - przepisy.pdf[ ]112 kB
Pobierz plik (Zadania GZZK.pdf)Zadania GZZK.pdf[ ]724 kB

Samodzielne stanowisko ds. oświaty i kadr

Iwona Osomańska – sprawy z zakresu oświaty, kadr, tel. (76) 836-55-69